دوره و شماره: دوره 50، شماره 6، آبان 1398 

مقاله پژوهشی

اثر تغییر اقلیم بر مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران

صفحه 1293-1305

10.22059/ijswr.2019.269808.668060

مجتبی شکوهی؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ محمد بنایان اول


اثر کمپوست مصرف شده قارچ و بیوچار آن بر عملکرد گیاه جعفری تحت تنش شوری

صفحه 1453-1465

10.22059/ijswr.2019.269268.668052

فاطمه کرمی نیا؛ نفیسه رنگ زن؛ حبیب الله نادیان قمشه؛ امین لطفی جلال آبادی