دوره و شماره: دوره 50، شماره 6، آبان 1398 

مقاله پژوهشی

1. اثر تغییر اقلیم بر مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران

صفحه 1293-1305

مجتبی شکوهی؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ محمد بنایان اول


2. حذف آنتی‌بیوتیک نورفلوکساسین از محلول آلوده بوسیله ریزجلبک کلرلا

صفحه 1307-1316

زهرا دارابی؛ نسرین قربان زاده؛ محمدباقر فرهنگی؛ داود بخشی


13. اثر کمپوست مصرف شده قارچ و بیوچار آن بر عملکرد گیاه جعفری تحت تنش شوری

صفحه 1453-1465

فاطمه کرمی نیا؛ نفیسه رنگ زن؛ حبیب الله نادیان قمشه؛ امین لطفی جلال آبادی


15. ارزیابی شاخص‌های تنش خشکی در کم آبیاری قطره‌ای کلزا

صفحه 1479-1490

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی؛ وحید یعقوبی