درباره نشریه

به نام خدا

 

تاریخچه مجله علوم کشاورزی ایران

 آنچه امروز تحت عناوین مجله‌های تخصصی علوم کشاورزی ایران توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اعتبار علمی - پژوهشی منتشر می گردد در طول سال‌های گذشته سیر تکاملی رو به رشدی را طی نموده است.

 

دورۀ انتشار اول آن بین سال‌های 1311 تا 1330 تحت عنوان مجله مدرسه عالی فلاحت، دورۀ انتشار دوم آن بین سال‌های 1330 تا 1348 تحت عنوان نشریه دانشکده کشاورزی، دورۀ انتشار سوم آن بین سال‌های 1348 تا 1356 تحت عنوان نشریه رسمی دانشکده کشاورزی، دوره انتشار چهارم آن بین سال‌های 1356 تا 1387 تحت عنوان مجله علوم کشاورزی ایران، منتشر شده و در حال حاضر در پایگاه‌های استنادی یافته‌های علمی و پژوهشی ISC،  CAB، FSTA و Agris نمایه می‌شود.

 

دوره انتشار پنجم آن شامل هفت مجله تخصصی است که به پیشنهاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران طی نامه شماره 27840/ پ / 83  پردیس مورخ 29/8/87 تحت عناوین:

 

1- مجله تحقیقات آب و خاک ایران

 

Iranian Journal of Soil and Water Research (IJSWR)

 

2- مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

 

Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (IJAEDR)

 

3- مجله علوم باغبانی ایران

 

Iranian Journal of Horticultural Science (IJHS)

 

4- مجله علوم دامی ایران

 

Iranian Journal of Animal Science (IJAS)

 

5- مجله دانش گیاهپزشکی ایران

 

Iranian Journal of Plant Protection Science (IJPPS)

 

6- مجله علوم گیاهان زراعی ایران

 

Iranian Journal of Field Crop Science (IJFCS)

 

7- مجله مهندسی بیوسیستم ایران

 

Iranian Journal of Biosystems Engineering (IJBSE)

 

 به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شد و طی نامه شماره 8941/3 مورخ 5/11/1387 با اعتبار علمی - پژوهشی مورد تایید و تصویب قرار گرفت و اولین شمارۀ آن در زمستان سال 1387 به چاپ رسید.

همراهی و همکاری شما مخاطبین عزیز و فعالیت­های شبانه روزی همکاران در کادر مجله موجب شد که این مجله بتواند تناوب زمانی انتشار خود را از فصلنامه به دوماهنامه برساند.  امید است با همکاری همۀ محققین و متخصصین کشور روند رو به تکامل این مجله همچون گذشته ادامه ‌یابد.