اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کیومرث ابراهیمی

مهندسی منابع آب استاد، دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/ebrahimi.aspx
ebrahimikut.ac.ir

سردبیر

عبدالمجید لیاقت

آبیاری و زهکشی استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~aliaghat
aliaghatut.ac.ir
-

اعضای هیات تحریریه

صلاح کوچک زاده

هیدرولیک استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~skzadeh
skzadehut.ac.ir
-

منوچهر گرجی

فرسایش و حفاظت خاک استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~mgorji
mgorjiut.ac.ir

امید بزرگ حداد

مهندسی منابع آب استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~obhaddad
obhaddadut.ac.ir

حسین بشارتی

میکروبیولوژی خاک استاد، موسسه تحقیقات آب و خاک

swri.ir/HomePage.aspx?TabID
besharati1350yahoo.com

پیمان دانش کار آراسته

آبیاری و زهکشی دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی

؟؟؟
arastehikiu.ac.ir

رسول راهنمایی

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

؟؟؟
rasoul.rahnemaiemodares.ac.ir

حسن روحی پور

فرسایش و حفاظت خاک استاد، موسسه تحقیقات جنگلها

؟؟؟؟
rouhirifr-ac.ir

فریدون سرمدیان

پیدایش و رده بندی خاک استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~fsarmad
fsarmadut.ac.ir

علی قنبری

مکانیک خاک و ژئوتکنیک استاد، دانشگاه خوارزمی

؟؟؟؟
ghanbari.khugmail.com

مدیر داخلی

منیره کریمی رزکانی

دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir
02632822642

دستیار سردبیر

مسعود پورغلام آمیجی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

mpourgholam6ut.ac.ir