اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فرامرز خدائیان

صنایع غذایی استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~khodaiyan
khodaiyanut.ac.ir

h-index: 35  

سردبیر

عبدالمجید لیاقت

آبیاری و زهکشی استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~aliaghat
aliaghatut.ac.ir
-

اعضای هیات تحریریه

صلاح کوچک زاده

هیدرولیک استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~skzadeh
skzadehut.ac.ir
-

امید بزرگ حداد

مهندسی منابع آب استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~obhaddad
obhaddadut.ac.ir

حسین بشارتی

میکروبیولوژی خاک استاد، موسسه تحقیقات آب و خاک

swri.ir/HomePage.aspx?TabID
besharati1350yahoo.com

حسن روحی پور

فرسایش و حفاظت خاک استاد، موسسه تحقیقات جنگلها

؟؟؟؟
rouhirifr-ac.ir

فریدون سرمدیان

پیدایش و رده بندی خاک استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~fsarmad
fsarmadut.ac.ir

علی قنبری

مکانیک خاک و ژئوتکنیک استاد، دانشگاه خوارزمی

؟؟؟؟
ghanbari.khugmail.com

جواد بذرافشان

مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~jbazr
jbazrut.ac.ir

h-index: 14  

احمدعلی پوربابایی

مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~pourbabaei
pourbabaeiut.ac.ir

h-index: 17  

حسین میرسیدحسینی

مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mirseyed/publications
mirseyedut.ac.ir

h-index: 14  

فریبرز عباسی

آبیاری سطحی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

www.aeri.ir/WebGenerator/PageView.aspx?src=785
fa.abbasiareeo.ac.ir

بهزاد قنبریان

دانشگاه ایالتی کانزاس

www.k-state.edu/geology/faculty-staff/Ghanbarian.html
ghanbarianksu.edu

سیدمحمود کاشفی پور

مهندسی آبیاری دانشگاه شهیدچمران اهواز

water.scu.ac.ir/~kashefipour
kashefipourscu.ac.ir

امیرپویان نژادهاشمی

مهندسی آب دانشگاه میشیگان آمریکا

pouyanmsu.edu

حسین غدیری

دانشگاه گریفیث، استرالیا

h.ghadirigriffith.edu.au

شاهین اوستان

مهندسی علوم خاک دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir
oustanhotmail.com

دستیار سردبیر

مسعود پورغلام آمیجی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

mpourgholam6ut.ac.ir

مدیر داخلی

منیره کریمی رزکانی

دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir
02632822642