بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چابک پور، جعفر [1] استادیار سازه های آبی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایراندانشکده فنی -دانشگاه مراغه
 • چابک پور، جعفر [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.
 • چابک پور، جعفر [1] دانشکده فنی-گروه مهندسی عمران-دانشگاه مراغه
 • چابک پور، جعفر [1] دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه،مراغه، ایران،
 • چابک پور، جعفر [1] دانشکده کشاورزی-دانشگاه مراغه
 • چایچی، محمدرضا [1] استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • چاری، محمد مهدی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • چاری، محمد مهدی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران ،
 • چاکانی، پروین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • چترنور، منصور [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • چراغی زاده، مجتبی [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • چرم، مصطفی [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چرم، مصطفی [1] استاد، گروه علوم و مهندسی خاک, دانشکده کشاورزی, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • چرم، مصطفی [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • چمنی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • چمن نژادیان، علی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • چوبین، بهرام [1] دانشجوی دکتری، ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • چوکان، رجب [1] دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ح

خ

د

 • داداشی رودباری، عباسعلی [1] دانشجوی دکتری آب و هواشناسی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، تهران
 • داداش زاده، سیما [1] گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • دادرس، احمدرضا [1] استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • دارابی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • دارابی، عبدالستار [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • دانایی، امیرخسرو [1] امیرخسرو دانایی ، مربی پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • دانایی، امیرخسرو [1] محقق پژوهشی پایه 17 - ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان
 • دانایی، امیرخسرو [2] مربی پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • دانایی، امیرخسرو [1] مربی پژوهش پایه 21، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • دانش، مجید [1]
 • دانش یار، سیده کوثر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاک‌شناسی دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • دانشفراز، رسول [1] دانشیار سازه های هیدرولیکی،گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه
 • دانشفراز، رسول [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه
 • دانشفراز، رسول [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.
 • دانشفراز، رسول [1] دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • دانشفراز، رسول [1] دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.
 • دانشفراز، رسول [1] دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه مراغه،مراغه، ایران.
 • دانشفراز، رسول [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه
 • دانشفراز، رسول [2] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • دانشکار آراسته، پیمان [1] استادیار دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره)
 • دانش کار آراسته، پیمان [1] دانشگاه امام خمینی (ره)
 • دانش کار آراسته، پیمان [1] استادیار، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره)
 • دانش کار آراسته، پیمان [1] استادیار دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره)
 • دانش کار آراسته، پیمان [1] استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی) ره)
 • دانش کار آراسته، پیمان [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران، کد پستی: 16818-34149،
 • داودی، محمدهادی [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
 • داوری، کامران [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • داوری، کامران [1] استاد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • داوری، کامران [1] استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • داوری، مسعود [1] دانشگاه کردستان
 • داوری، مسعود [1] عضو هیئت علمی گروه علوم خاک دانشگاه کردستان
 • داوری، مسعود [1] گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • دریایی، مهدی [1] استادیار گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران
 • دربندی، صابره [1] استادیار منابع آب دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز
 • درزی نفت چالی، عبداله [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • درستکار، وجیهه [1] استادیار گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • درستکار، وجیهه [1] گروه آب و خاک،دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود،ایران
 • دیرمجائی، آیدا [1] کارشناس ارشد آب و هواشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، تهران، ایران
 • درویشی، الهام [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران‌
 • درویشی، الهام [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • دستجردی، احسان [1] دانشکده مهندسی عمرانِ، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دستفال، منوچهر [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکـز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس سازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، داراب، ایـران
 • دسینه، مهدی [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • دلاور، مجید [1] استادیار گروه منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
 • دلاور، مجید [1] استادیار گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دلاور، مجید [1] هیات علمی-دانشگاه تربیت مدرس
 • دلاور، مجید [1] استادیار گروه منابع آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران ایران
 • دلاور، محمد امیر [1] عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
 • دلاور، محمد امیر [1] گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • دلبری، معصصومه [1] دانشیار دانشکدة آب و خاک دانشگاه زابل
 • دلبری، معصومه [1] دانشیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه زابل
 • دلبری، معصومه [1] دانشیار گروه آب دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • دلبری، معصومه [2] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکدة آب و خاک دانشگاه زابل
 • دلبری، معصومه [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکدة آب و خاک، دانشگاه زابل
 • دلبری، معصومه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
 • دلبری، معصومه [1] عضو هیات علمی/ دانشگاه زابل
 • دلسوز خاکی، بهاره [1] موسسه تحقیقات خاک و آب/ دانش آموخته دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، گروه علوم خاک، اصفهان، ایران
 • دلشاد، مجتبی [2] هیات علمی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دلفان آذری، مرتضی [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه تهران
 • دلقندی، مهدی [1] استادیار گروه آب و خاک دانشگاه صنعتی شاهرود
 • دلقندی، مهدی [1] گروه آب و خاک،دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • دلگرم، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکدۀ کشاورزی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • دیناری، محمد [1] 4- استادیار، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دین پژوه، یعقوب [1] استادیار، دانشگاه تبریز
 • دین پژوه، یعقوب [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • دین پژوه، یعقوب [1] دانشیار منابع آب دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز
 • دین پژوه، یعقوب [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • دهبان، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
 • دهبان، حسین [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دهقان، طیبه [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • دهقان، هادی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر
 • دهقانی، تهمینه [1] دانشجوی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دهقانی، حسین [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دهقانی، فرهاد [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • دهقانی، محسن [2] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • دهقانی سانیج، حسین [1] دانشیار،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، البرز، ایران
 • دهقانی سانیج، حسین [1] استادیار آبیاری و زهکشی مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • دهقانی سانیچ، حسین [1] حسین دهقانی سانیج، دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دیهول، مونا [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • دواتگر، ناصر [1] استادیار پژوهشی بخش خاک و آب مؤسسة تحقیقات برنج کشور
 • دواتگر، ناصر [1] موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • دواتگر*، ناصر [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دوزالی جوشین، فرزانه [1] عمران.دانشکده فنی.دانشکاه ارومیه.کروه زیوتکنیک
 • دوستی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 • دوکوهکی، حمزه [1] دانشجوی سابق ارشد آبیاری و زهکشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان‌ـ ایران
 • دولتی، بهنام [1] استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

ذ

ر

ز

س

ش

ص