راهنمای نویسندگان

 به اطلاع پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به این مجله علمی پژوهشی باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند.

در غیر این صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 دانلود فایل نمونه مقاله

 
 

 شرایط و نکات اولیه اخلاقی

 1. نویسنده مسئول (نویسنده رابط،) مسئولیت جمع آوری مقاله و ارائه آن را به دفتر مجله، عهده دار بوده است و تمام نویسندگان در جریان متن نهایی این مقاله بوده و از ارسال مقاله به این مجله مطلع هستند.  همچنین نویسندگان با ارسال مقاله به مجله اعلام می کنند که مقاله به هیچ زبان دیگری و به هیچ مجله دیگری ارسال نشده و به چاپ نرسیده است. در غیر این صورت بدیهی است که طبق قانون مصوب نشریات، نویسنده یا نویسندگان به صورت مادام از نشر مطلب در مجله و مجلات تحت پوشش ناشر محروم و مقاله آنان نیز در صورت صلاح دید سردبیر حذف خواهد شد.
 2. همراه مقاله اصلی بایستی یک نامه به امضای تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر رضایت ایشان بر چاپ مقاله و نیز عدم ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات ضمیمه گردد. ارسال این نامه تقاضا به مفهوم پذیرش تمام ضوابط نشریه و نیز تفویض کلیه حقوق نویسندگان به ناشر است.جهت دریافت فایل تعهدنامه اینجا کلیک کنید. برای دریافت فرم تعارض منافع نویسندگان اینجا کلیک کنید.
 3. هر مقاله باید حاصل یک طرح پژوهشی باشد. مقالاتی که حاصل طرح پژوهشی نیستند، Fast Reject‌ می شوند.
 4. اصول نگارش رعایت شود. به طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند. نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.
 5. در قسمت سپاسگزاری باید مشخص شود که مقاله ارسالی حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان نامه بوده و شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین کننده منابع مالی ذکر گردد.
 6. با توجه به بند ۷ ماده ۴ اساسنامه کمیسیون نشریات، تمامی مطالعات کارازمایی بالینی در صورتی در نشریه قابل چاپ است که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کار آزمایی بالینی ایران (IRCT) به نشانی www.irct.ir  ثبت شده باشد. همچنین در صورتی که انجام مطالعه نیازمند مجوز خاصی بوده، باید در این قسمت ذکر شود.
 7. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور است.
 8. اصول اخلاق در انجام پژوهش رعایت شده است.
 9. مقالات ارسالی در ابتدا توسط هیئت تحریریه به صورت کلی بررسی میگردد و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب میشوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد.
 10. نویسنده به مدت حداکثر ۲ هفته وقت خواهد داشت نسخه اصلاح شده را ارسال نماید که مجدداً جهت داوری فرستاده شود.
 1. این مجله مقالات پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review)  سیستماتیک (Systematic) و متاآنالیز (Meta-analysis)، نامه به سردبیر (Letter to editor)، گزارش مورد (Case Report) و گزارش کوتاه (short communication) که مرتبط با اهداف مجله را در قالب رسمی است منتشر می کند.
 2. استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است.

 


 

 

راهنمای تهیه مقاله

 

      مجله تحقیقات آب و خاک  ایران مقالات تحقیقی در زمینه‌های مرتبط با رشته‌های مهندسی آبیاری و آبادانی, و مهندسی خاکشناسی را که به زبان فارسی نوشته شده باشد و برای اولین بار منتشر می‌شود، از کلیه کشورها می‌پذیرد. رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرار گیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود.

 انواع مقالات مورد پذیرش در این نشریه شامل  موارد زیر است:

  1. مقالات اصیل (Original Article): که در اولویت چاپ در مجله است و شامل حداکثر 4500  کلمه و حداکثر 8 تصویر/جدول می­باشد. در مقالۀ اصلی بایستی حداکثر به ۳۰ منبع ارجاع داده شود.

 2. مقالات مروری (Review Article): در این نوع مقالات بایستی نویسنده احاطه کامل بر موضوع مقاله داشته باشد و ضروری است که مقاله شامل حداکثر 7000 کلمه باشد. حداقل به ۳۰ منبع ارجاع داده می­شود که در این بین بایستی حداقل سه منبع از فعالیت­های پژوهشی خود نویسنده پیرامون موضوع مقاله باشد. مقالات مروری به مروری سیستماتیک و متاآنالیز تقسیم بندی می شوند.

 3. گزارش‌های موردی (Case Reports): مورد گزارش شده از موارد نادری باشد که شناخت و نگاه تازه‌ای در زمینه علائم، روش‌های تشخیصی یا درمانی و گزارش موارد نادر طبیعی و غیرطبیعی حاصل نماید و حداکثر بایستی به ۱۰ منبع ارجاع داده شود و شامل حداکثر 2500 کلمه و 4 تصویر می­باشند.

 4.  گزارش‌های کوتاه (Short Communication):  این مواد ساختار مشابه مقالات پژوهشی دارند با این تفاوت که یافته­های مطالعه اندک است. این مقالات در حداکثر 2500 کلمه تنظیم ‌شده‌اند و حداکثر به ۱۵ منبع ارجاع داده می­شود.

5. نامه به سردبیر (Letter to the editor): ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 800  ﮐﻠﻤﻪ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 3 ﺻﻔﺤﻪ) و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 رﻓﺮاﻧﺲ دارد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

6. مرور کتاب (Book Review): در قسمت مرور کتاب می‌توان در یک نگاه کلی بحث‌های مختلف یک کتاب تخصصی منتشر شده جدید را معرفی نمود. این معرفی که می‌تواند دربردارنده نقاط قوت و ضعف کتاب باشد باید حداکثر در 3 صفحه انجام پذیرد.

 

 صفحه عنوان

(در تمام انواع مقالات ثابت است و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باید نوشته شود)

 صفحه عنوان شامل، عنوان کامل مقاله، عنوان کوتاه مقاله، نام نویسندگان، آدرس علمی نویسندگان، و مشخصات کامل تماس با نویسنده مسئول و اعلام تعارض منافع است. سمت نویسندگان باید به صورت کامل هم در فایل مشخصات نویسندگان و هم در صفحه مشخصات نویسندگان در سامانه عینا درج گردد. (به طور مثال:  گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور)

ترتیب نوشتار به فارسی و انگلیسی در صفحه عنوان به شرح زیر است

نام نویسنده اول1، نام نویسنده دوم 2 و ...

1- سمت نویسنده اول ( گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور)

2- سمت نویسنده دوم ( گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور)

 

 شرایط انتخاب عنوان مقاله

عنوان  مقاله نباید تکراری باشد و توسط نویسنده دیگری در مقاله دیگری به زبان مجله یا هر زبان دیگری به چاپ رسیده باشد.

 عنوان مقاله باید گویای مطالعه باشد و از ذکر فرمول و علائم اختصاری خودداری شود.

عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد و کلمات اضافی نداشته باشد.

اگر مقاله ارسالی به مجله از نوع توصیفی است زمان و مکان مطالعه آورده شود ولی برای سایر انواع پژوهش این کار ضرورت ندارد.

 

 شرایط انتخاب عنوان کوتاه مقاله

 عنوان کوتاه مقاله در هنگام صفحه آرایی و برای دسته بندی مقاله استفاده می شود و باید حداکثر 80 کاراکتر باشد.

 

نام نویسندگان

در زیر عنوان بایستی نام کامل مؤلفین به همراه درجه علمی آنها، بخش، بیمارستان، دانشکده ، دانشگاه و شهر محل اشتغال مؤلفین ذکر گردد. نویسنده مسئول( پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک ، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر شود.لازم به ذکر است ترتیب نام نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان و در سامانه باید یکسان باشد.

  آدرس اکادمیک پزشکی شامل:     بخش، بیمارستان، دانشکده ، دانشگاه، شهر، کشور

 آدرس اکادمیک غیر پزشکی شامل:     مرکز تحقیقات، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

 

تعارض منافع (Conflict of Interest)

  نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کنند. بیان واضح تعارض منافع منجر به رد شدن اتوماتیک مقاله نمی شود، با این‌حال مایلیم از آن مطلع باشیم . چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله اضافه شود :

   " هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد " .

 در صورتی که تعارض منافع درج نگردد، به منزله وجود عدم تعارض بین نویسندگان در نظر گرفته میشود.

 

 صفحه آرایی متن مقاله

 در نگارش و صفحه آرایی مقاله توجه به اصول کلی زیر ضروری است:

 1. مقاله باید در اندازه A4  و تک ستون به وسیله نرم افزار مایکروسافت آفیس نسخه 2007 به بالا نوشته شود. همچنین مقالاتی که در قالب مجله و با Latex نوشته شده باشند، مورد قبول است.
 2. فونت مقاله B Nazanin و اندازه متن سایز 14 باشد. تیترها از نسخه Bold شده همین فونت و در همین سایز نوشته شود. فاصله خط ها، Single در نظر گرفته شود.
 3. آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند خودداری شود
 4. شماره صفحات در وسط و پایین صفحات درج شود.
 5. تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد. حداکثر  7 جدول، عکس و نمودار، قابل پذیرش است.
 6. جداول به شماره های ایرانی، نامگذاری شود مانند « جدول ۱. » «شکل ۱.»
 7. مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی به زبان فارسی باشد.
 8. اعداد فارسی با اعشار (/) و اعداد انگلیسی با نقطه (0) نوشته شوند.
 9. هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در مکان خود و درون متن مقاله جایگذاری گردد.
 10. توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی بصورت کامل نویسنده شود. توضیحات تصاویر و نمودارها در زیر شکل و توضیحات جداول در بالای جدول درج شود.
 11. هریک از تصاویر بایستی با فرمت JPEG یا TIFF و با وضوح تصویر حداقل ۳۰۰dpi  برای نشریه ارسال گردد.
 12. جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شوند.
 13. هر جدول بایستی یک عنوان در بالای جدول داشته باشد.
 14. هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر آنها داشته باشند.
 15. در متن مقاله می توان از کلمات اختصاری استاندارد استفاده نمود. البته در اولین بار کاربرد واژه اختصاری بایستی نام کامل آن در پرانتز بیان گردد.
 16. در متن مقاله بهتر است از نام ‍ژنریک داروها استفاده شود و در اولین بار استفاده از نام دارو بایستی نام شرکت سازنده و شهر و کشور تولیدکننده، داخل پرانتز ذکر شود.
 17. فایل پرسشنامه بصورت جداگانه به عنوان ضمیمه ارسال گردد.
 18. فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله به امضا تمام نویسندگان رسیده و در سیستم ارسال مقاله ثبت گردد. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده مسئول است.

 

 شیوه نگارش مقاله پژوهشی اصیل

 چکیده ساختار نیافته و کلمات کلیدی

  چکیده مقاله پژوهشی شامل حداکثر 260 کلمه است.  کلمات کلیدی ۳ - ۷ واژه کلیدی از واژگان عناوین مباحث اصلی توصیه می‌گردد. کلیدواژگان غیر پزشکی در گوگل باید قابل جستجو باشند.

 چکیده مقاله بایستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود و متن چکیده انگلیسی و فارسی بایستی باهم مطابقت داشته باشند.

   - چکیده مقالات پژوهشی و گزارش‌های کوتاه بدون تفکیک شامل ۴ قسمت زمینه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری است. توصیه می‌شود نسبت 1-2-2-1 در نوشتن خلاصه با چهار عنوان فوق لحاظ شود. چکیده انگلیسی باید منطبق با چکیده فارسی باشد و در حدود 260 کلمه باشد.

  مقدمه

  در این قسمت هدف مقاله بیان شده و اهمیت و ضرورت بررسی می گردد. مقدمه حداکثر 700 کلمه است. مقدمه شامل  1. پیشینه و توضیح موضوع با ذکر رفرانس2. ضرورت انجام تحقیق. 3. سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. 4. تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. 5. هدف تحقیق به نحو روشن می باشد.

 روش بررسی

   به‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، در این بخش نمونه های مورد مطالعه و خصوصیات دموگرافیک آنها، چگونگی انتخاب نمونه ها، نحوه جمع آوری اطلاعات (مثلا پرسشنامه) روش های آزمایشگاهی و تجهیزات مورد استفاده ( اعم از روش مصرف، کارخانه سازنده و ..) و نیز روش های آماری مطالعه، معیارهای ورود و خروج، به طور کامل شرح داده شوند.

 بصورت اختصار روش بررسی شامل، موارد   1. زمان و مکان اجرای پژوهش 2. سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب.، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) 3. نحوه جمع‌آوری اطلاعات. 4. رعایت موازین اخلاق در پژوهش. 5. ابزارهای اندازه‌گیری. 6. آزمون‌های آماری.

 نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها در میان قسمت های مقاله به انگلیسی نوشته شوند.

  یافته ها

 متن این قسمت بایستی مختصر و گویا باشد. به طوریکه تمام متغیرها را بررسی کرده و چکیده ای از جداول و نمودارها را بیان نماید. در صورتی که داده های یک جدول به طور کامل در متن مقاله بیان شده از آوردن جدول خودداری شود. با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی در متن مقاله و با شماره گذاری فارسی مشخص شوند.

  بحث

 در ابتدا نتیجه حاصله از مطالعه به اختصار بیان می شود. البته موارد ارائه شده در مقدمه و یافته ها نباید با جزئیات در این قسمت تکرار شود. در این قسمت به جنبه های مهم مطالعه تاکید شده و ضمن مرور سایر مقالات در این زمینه به مقایسه این مطالعه با سایر مطالعات پرداخته، نتایج حاصله با اهداف اولیه مطالعه مقایسه و تعبیر و تفسیر خواهد شد. پیشنهادات لازم ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف مطالعه بیان شود.

 نتیجه گیری

 در پایان در حد یک پاراگراف نتیجه گیری نهایی و در مجموع آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده آورده می شود.

 سپاسگزاری

  از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده اند در صفحه مجزا آورده شود. در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شماره ثبت IRCT باید ذکر شود و نیز در پژوهشهای مداخله ای بر انسان یا حیوانات، تایید یه کمیته اخلاق بایستی ارسال گردد.

   تعارض منافع (Conflict of Interest)

  چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله اضافه شود :

   " هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد " .

 فهرست منابع

 منابع با فرمت  APA، درج شود. برای مطالعه متن دقیق روش درج منابع را مطالعه کنید.

 

شیوه نگارش مقاله مروری (تنها نویسندگانی که دعوتنامه نگارش مقاله مروری دریافت می کنند)

 این مقالات با هدف ارائه آخرین یافته­های علمی درباره یک موضوع خاص می­باشد و نویسنده در زمینه موضوع مقاله صاحب نظر و دارای مقاله می­باشد.این مقالات از همان ساختار اصلی گزارشات تحقیقی پیروی می­کنند و بایستی روش­های به کار برده شده برای استخراج مطالب و ترکیب داده­ها و اطلاعات، بیان گردند.

 

   چکیده

 مقاله مروری حداکثر 260 کلمه بوده و ساختار نیافته است.  چکیده فارسی و انگلیسی با یکدیگر از نظر متن یکسان هستند. کلمات کلیدی بین 3 تا 7 کلمه انتخاب شوند.

    مقدمه:

  لازم است در بر گیرنده زمینه وعلت انجام مطالعه، چارچوب تئوریکی یا مفهومی باشد .

   - روش بررسی: روشهای مرور باید در برگیرنده قسمت های زیرباشد :

   - هدف: بیان هدف/ اهداف مرور شامل: عنوان مرور/ سئوالات/ فرضیات یا فرضیه

   - طراحی مطالعه: شامل تعیین نوع مرور (توصیف طراحی و روشهایبکار رفته و منابع مرجع). در صورت استفاده از روش شناسی خاص مانند متا آنالیز باید مراحل و گام های بکار گرفته شده، توصیف شود .

  - روشهای جستجو: شامل استراتژی جستجو/ معیارهای ورود و خروج، بانک های اطلاعاتی جستجو شده، کلمات کلیدی، زبان مقالات مورد بررسی، ذکر تاریخ مطالعات جستجو شده .

   - ارزیابی کیفیت: شامل توصیف روش های مورد استفاده و دلایل انتخاب و یا خروج مطالعات، معیارهای ممیزی

   - شیوه خلاصه سازی داده­ها: خلاصه کردن مطالعات انتخابی در مرورو مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. در این قسمت مرور سیستماتیک باید توصیفی ازفرآیند/فرآیندها باشد .

   - سنتز: این قسمت شامل توصیف فرآیندهای بکار گرفته برای سنتز نتایج است.

    یافته ها

 نتایج مرور باید با استفاده از سر تیترهای مناسب گزارش شود و توصیف مفهومی یا تئوریکی مفاهیم یافته شده در متون ارائه گردد.

   بحث و نتیجه گیری

 لازم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته های بدست آمده در مرور سیستماتیک توضیح داده شود .

   سپاسگزاری (Acknowledgments )

 از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده اند در صفحه مجزا آورده شود. در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شماره ثبت IRCT باید ذکر شود و نیز در پژوهشهای مداخله ای بر انسان یا حیوانات، تایید یه کمیته اخلاق بایستی ارسال گردد.

   تعارض منافع (Conflict of Interest)

  چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله اضافه شود :

   " هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد " .

عدم درج کلمه بالا به معنای عدم تعارض منافع بین نویسندگان است.

  فهرست منابع:

 چنانچه منابع با نرم افزار EndNote نوشته و درج شوند، نیاز به رعایت نوع منبع خاصی نیست. در غیر این صورت فرمت APA، استفاده شود. برای مطالعه متن دقیق روش درج منابع را مطالعه کنید.

 

 شیوه نگارش مقاله کوتاه

 ساختار این مقالات مشابه مقالات تحقیقاتی اصیل کمی با تعداد کلمات کمتر است. در این مقالات تعداد کلمات حداکثر 2500 کلمه تنظیم ‌شده‌اند و از نظر تعداد منابع حداکثر به ۱۵ منبع ارجاع داده می­شود.

 

 شیوه نگارش نامه به سردبیر

 مکاتباتی که به منظور ارایه نقطه نظر شخصی درباره یک موضوع یا راجع به یک مقاله پژوهشی، با هدف چاپ شدن درمجله، با سردبیر صورت می‌گیرد، مجموعاً تحت عنوان Letters طبقه‌بندی می‌شود. این مکاتبات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 800  ﮐﻠﻤﻪ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 3 ﺻﻔﺤﻪ) و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 رﻓﺮاﻧﺲ دارد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

 نامه به سردبیر با جمله

 سردبیر محترم مجله ....  شروع می شود و ساختار یک نامه ساده را دارد.

 نامه به سردبیر باید توسط فرد متخصص و معتبر در زمینه نگارش نامه، نوشته شده باشد.

 

شیوه نگارش نقد یا مرور کتاب

  در نقد علمی علاوه بر معرفی کتاب، بهتر است به‏ میزان موفقیت نویسنده در طرح مباحث نیز اشاره شود؛ لذا پیشنهاد می‏ شود نویسنده محترم نقد، متن مورد نظر را به دقت مطالعه کرده و مطالب مستدل و مستندی را در مورد مباحث مطرح شده در اثر ارائه دهد. تلفیق مهارت های توصیف، تحلیل و اظهارنظر شخصیِ منتقد به ارزشمندی نقد کمک می‏ کند. بنابراین نویسندگان محترم نقد در مطالعه متن مورد نقد و نیز نگارش نقد بهتر است به اصولی پایبند باشند تا به اعتبار نقدِ نوشته‏ شده، خدشه ای وارد نشود. در ادامه به‏ برخی از اصول مدِنظر فصلنامه نقد کتاب اطلاع‫ رسانی و ارتباطات برای نقد کتاب‏ های تألیفی و ترجمه اشاره می‏ شود:

 1. کتاب های تألیفی:

  الف. مباحث عمده در توصیف کتاب:

 • ارائه اطلاعات کتابشناختی کامل متن مورد نقد

 • بیان مقدمه ای در مورد موضوع مطرح در کتاب

 • ارائه اطلاعاتی دربارۀ نویسنده و اشاره به سوابق علمی مؤلف در رابطه با موضوع کتاب

 • اشاره به هدف انتشار کتاب

 • مشخص کردن محورهای اصلی مورد بحث در کتاب

 • مشخص کردن جامعه مخاطبان کتاب مورد نقد

 • بیان مختصری در زمینه شناسایی جایگاه کتاب در حوزه موضوعی مورد بحث

 • بیان خلاصه ای از نکات عمده کتاب با اشاره به استنادهایی از خود کتاب

 • تشریح ویژگی های مهم کتاب و برجسته سازی مباحث اصلی و تأثیرگذار آن

  ب. مباحث عمده در نقد کتاب:

 • میزان وصول به اهداف تعیین شده

 • بررسی جامعیت و مانعیت (مباحثی که بایستی مطرح شوند ولی در کتاب وجود ندارند و یا در کتاب آمده ‫اند ولی ارتباطی با موضوع ندارد)

 • مقایسه کتاب با سایر منابع مشابه

 • بیان مشکلات محتوایی، نگارشی، ساختاری، استنادی و... کتاب (با ذکر مصادیق)

  2. کتاب های ترجمه:

  در کتاب های ترجمه علاوه بر مباحث مطرح‏ در کتاب‏ های تألیفی، توجه به نکات زیر ضروری است.

 • آیا کتاب قبلاً ترجمه شده است؟ در صورت مثبت بودن؛ ارائه مشخصات کتابشناختی آن و همچنین بیان وجوه تشابه و تمایز آنها

 • ذکر عنوان به زبان اصلی

 • معرفی مترجم و فعالیت‏ های قبلی او

 • ارزیابی کیفیت ترجمه با استناد به شواهدی از متن

 • ارائه جمع بندی کلی از مطالب و بیان نظر کلی منتقد نسبت به منبع مورد نقد، به کیفی ‏بودن نقد کمک می‏ کند.

  • مراعات اخلاق نقد در مقاله رعایت شده باشد، از جمله آن‫که مقاله به نقد نوشته بپردازد نه نقد نویسنده.

 • مقاله باید بر روش علمی و متقن در نقد یک اثر مبتنی باشد.

 

 شیوه نگارش منابع (فقط به زبان انگلیسی نوشته شوند)

  بیش از 70 درصد منابع باید دارای شرایط ذبل باشند:

 مربوط به دوره انتشار سه سال اخیر باشند.

 منابع باید نسخه آنلاین انگلیسی داشته باشند.

  چنانچه منابع با نرم افزار EndNote نوشته و درج شوند، نیاز به رعایت نوع منبع خاصی نیست.

 

 

  اندازه‌گیری‌ها

 در اشاره به اعداد و مقادیر در متن موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

 - در نگارشمقاله سیستم واحدهای  SIمورد استفاده قرار گیرند. سانتیمتر که در نوشته های فارسی هنوز متداول است، واحد SIنیست و توصیه می شود از متر یا میلیمتر به جای آن استفاده کنید.

 - بین مقدار کمیت و واحد باید یک فاصله خالی درج شود. مثال: ،50 kN نه 50kN

 • طول : متر ( m )، میلی‌متر ( mm )، میکرومتر ( µm )، نانومتر ( nm )
 • سطح : هکتار ( ha )، مترمربع ( m2 )
 • حجم : مترمکعب ( m3 )، لیتر ( L )
 • جرم : کیلوگرم ( kg )، گرم ( g )، میلی‌گرم ( mg )، میکروگرم ( µg )، نانوگرم ( ng )
 • عملکرد : کیلوگرم در هکتار ( kg ha-1 )، لیتر در هکتار ( L ha-1 )
 • انرژی : ژول ( J )، ژول در مترمربع ( J/m2)، وات در مترمربع ( W/m2 )
 • فشار : مگاپاسکال ( MPa )
 • دما : درجه سلسیوس C ْ
 • تعرق : میلی‌مول(آب) در مترمربع در ثانیه ( mmol m-2 s-1 )
 • فتوسنتز : میکرومول ( CO2 ) در مترمربع در ثانیه ( µmol m-2 s-1 )
 • غلظت : گرم در لیتر ( g/L )، مول در لیتر ( mol/L )، میلی‌مول در لیتر ( mmol/L )، میکرومول در لیتر ( µmol/L )، نانومول در لیتر ( nmol/L )

 

 روابط و معادلات ریاضی

 در حروف چینی روابط و معادلات ریاضی، نکات زیر باید رعایت گردد:

 • متغیرها: ایتالیک. مثال : ... ،α,Ѳ,M
 • بردارها و ماتریس ها: به صورت بولد و غیرایتالیک مثال ماتریس B
 • اعداد، پرانتز، کروشه و آکولاد: معمولی
 • توابع ریاضی: با حروف کوچک و به صورت معمولی
 • در نحوه ارائه روابط در متن موارد زیر مدنظر قرار گیرند:
 • برای نگارش روابط از نرمافزارهای Microsoft Equation یا Math Type استفاده شود.
 • تمام روابط ریاضی باید شمارهگذاری شوند. شماره روابط باید به ترتیب از یک شروع و تا پایان مقاله ادامه داشته باشد.
 • روابط ریاضی به صورت وسط چین یا چپ چین تنظیم شوند. شماره رابطه در سمت راشت رابطه و با فاصله مناسب و یکنواخت در کل متن قرار گیرد
 • علامت درصد در سمت چپ اعداد  قرار دارد. به عنوان مثال:  44%
 •  گر اعداد صحیح در داخل متن کمتر از  10باشد، آن عدد با حروف نوشته میشود، مثل چهار یا هفت، هرگاه  10و یا بزرگتر از  10باشد به صورت عدد نوشته می شود، مثل  46یا .13
 •  قبل از اعشار در صورت نبود عدد، صفر قرار دهید.  ./25و نه /25
 •  برای مشخص کردن اعداد اعشـاری در فارسـی از ممیـز(/) اسـتفاده مـی شـود مثـل  4/12و در انگلیسـی از نقطـهمانند 4,12
 •  متغییر ها: ایتالیک مثال : ... ،i ،M ،x
 •  بردارها و ماتریس ها: به صورت بولد و غیر ایتالیک مثال: B
 •  عداد، پرانتز، کروشه و آکولاد به صورت معمولی

 

 نیم‌فاصله در MS Word

 در تدوین مقاله به زبان فارسی معمولاً مشکل استفاده از نیم‌فاصله ممکن است به وجود بیاید. مثلاً واژه «مقاله های» می‌توانست به صورت اشتباه با فاصله های کامل نوشه شود مانند : پایان نامه ها، یا پایاننامه ها.

  ساده ترین راه برای درج نیم فاصله استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+Shift+2 است. حال استفاده از این کلید ترکیبی به دفعات ممکن است طاقت فرسا باشد. شما می توانید با استفاده از قابلیت های  MS Word کلید ترکیبی مخصوص به خود را (مثلا:  (Ctrl+Space ایجاد نمایید.

 نیم فاصله کاربردهای زیادی برای نگارش در زبان فارسی دارد، بطور مثال به سه نگارش از “فعالیتها” دقت کنید کدامیک از نظر زیبایی و نگارش صحیحتر است؟ “فعالیتها” ، “فعالیت ها” ، “فعالیت‌ها” واضح است که نگارش آخر به دلیل وجود نیم‌فاصله بین حروف ت و ه صحیح می‌باشد. برای ایجاد تنظیمات نیم‌فاصله در Microsoft Word کافیست که مراحل ساده زیر را انجام دهید.

 به منوی  insert رفته و گزینه Symbol را انتخاب نمایید. در پنچره باز شده قسمتی به نام Character Code وجود دارد که برای جستجوی کاراکترها از طریق کد اسکی آنها می‌باشد. برای پیدا کردن نیم‌فاصله از بین همه کدها کافی است که در این قسمت  c200 را وارد کنید. حال بر روی دکمه Shortcut Key کلیک کنید. در پنجره جدیدی که باز میشود در قسمتPress new shortcut key کلیدهای Ctrl و بعد Space را همزمان بزنید. حال برای اتمام کار و تایید دکمه Assign رابزنید. از این به بعد شما برای نگارش نیم‌فاصله در متون فارسی بطور صحیح کافیست کلیدهای کنترل + Space را بزنید.

 

معرفی نمادها

     نمادهای به کار رفته در روابط, شکل‌ها و جداول مقاله باید تعریف شده و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی و سپس الفبای لاتین مرتب سازی شوند.

 

 عنوان و چکیده انگلیسی

     عنوان مقاله و چکیده (Abstract) به زبان انگلیسی، باید متناظر با چکیده فارسی باشد. پس از چکیده، بین سه تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (Keywords) (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند) گنجانده شود.

 

چگونگی استناد در متن و تنظیم منابع (منابع فقط به زبان انگلیسی نوشته شوند)

     کلیه منابع مورد استفاده اعم از فارسی و لاتین در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نگارنده مرتب می‌شوند. در انتهای منابع فارسی عبارت (In Farsi) قید می‌شود. در برگردان منابع فارسی نام منابع و نام نویسندگان باید از خود مجلات اخذ شود و به صورت ترجمه دلخواه انجام نشود. در ارجاع به منابع باید تا جای ممکن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شوند مانند (Mohsenin, 1986). برای جداسازی منابع در انتهای جمله از ویرگول نقطه ";" استفاده می‌شود مانند(Smith, 1999;  Samuel et al.,  2008; Smith and Samuel, 2009). چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود به صورت نام (سال) انجام ‌می‌گیرد و اسامی فارسی نیز باید به لاتین و سال شمسی به میلادی برگردان شوند. نحوه ارجاع به منابع دارای یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده که در ابتدای جمله قرار می‌گیرند به ترتیب به صورت: Smith  (1999)،Samuel and Smith (2009) و Samuel et al. (2008) انجام می‌شود.   منابع با نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده، و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن حرف اول نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب می‌شوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان باید با حروف a، b، c ...، پس از عدد سال در پرانتز، از هم متمایز شوند. ذکر منابع بی‌نام و غیر قابل دسترسی مجاز نمی‌باشد. روز و ماه باز خوانی یک سند در منابع الکترونیکی که صرفا در تارنماها موجودند باید در تنظیم آن سند قید گردد مانند Retrieved September 3. نام مجلات علمی باید به صورت کامل و با قلم ایرانیک (Italic) ذکر شوند. نام کتاب،  عنوان پروژه‌ها و مقالات غیر از مجلات علمی نیز با قلم ایرانیک ذکر می‌شوند. تنها، حرف اول عنوان و زیرشاخه‌های عنوان، بزرگ و بقیه حروف کوچک نوشته می‌شوند. چگونگی تنظیم اسناد در نمونه مثال‌های زیر ارائه شده است:

 

نمونه تنظیم کتاب‌ها (با ویرایش‌های بعدی و سه نگارنده)

 

Sonntag, R. E., Borgnakke, C. and Van Wylen, G. J. (2003) Fundamentals of thermodynamics (6th ed.). New York: Wiley  

 

 

نمونه تنظیم یک مقاله یا یک فصل در یک کتاب ویراسته (Edited book)

Badger, P. C. (1999) Solid fuels. In O. Kitani (Ed.), CIGR handbook of agricultural engineering: Energy and biomass engineering (Vol. 5). (pp. 248-288). St Joseph, MI: ASAE.

 

نمونه تنظیم یک مقاله از یک مجله با شماره صفحه مستقل در هر شماره

Mohammadzadeh, J. and Ahmadi, M. R. (2008). Optimization of olive oil extraction to enhance efficiency and quality. Journal of Agricultural Engineering Research, 9(2), 113-126. (In Farsi)

 

 نمونه تنظیم یک مقاله در مجله برخط (On-line)

Tavakoli H., Rajabipour A. and Mohtasebi S. S. (2009) Moisture-dependent some engineering properties of soybean grains. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript 1110, Retrieved May 10, 2009, from http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejournal

 

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی همراه با نام نگارنده

Edwards, W. (2002 April). Farm machinery selection. Retrieved September 3, 2008, Iowa State University, University Extension, from http://www.extension.iastate.edu/Publications

 

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی بدون نام نگارنده

Food and Agriculture Organization. (2000). Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http://www.fao.org/biodiversity.

 

نمونه تنظیم سند یک رساله‌ دکتری

Jeong, J. (2009). A practical theory of micro-solar power sensor networks. Ph. D. dissertation, University of California, Berkeley.

 

نمونه تنظیم یک سند از یک کنفرانس

Mohammadi, A., Rafiee, S., Keyhani, A. and Emam-Djomeh, Z. (2008). Mathematical modeling of drying characteristics of kiwifruit slice (cv. Hayward). In: Proceedings of 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 Oct., AkdenizUniversity, Antalya, Turkey, pp. 853-858.

 

 هزینه داوری و انتشار

لازم به ذکر است این مجله بر اساس مجوز وزارت متبوع از مقالات ارسالی مبالغی مشخص شده ای بابت بررسی اولیه و چاپ دریافت می نماید. شماره حساب مبالغ و شناسه واریز جهت بررسی و چاپ در بالای صفحه اصلی سایت درج گردیده است. 

 

مقالات پذیرفته شده باید هنگام پرداخت هزینه چاپ هر دو فیش واریزی بررسی اولیه و پذیرش مقاله را همزمان در کارتابل بارگذاری و ارسال نمایند.

 فایل نمونه مقاله