داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Mehry Akbary هواشناسی دانشگاه خوارزمی
امین Baghizadeh بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته- گروه بیوتکنولوژی
محمدرضا goodarzi هیدرولوژی دانشیار دانشکده عمران دانشگاه یزد
سید محمد Hosseini-Moghari منابع آب، هیدرولوژی محقق پسادکتری موسسه علوم جغرافیایی و تحقیقات منابع طبیعی، آکادمی علوم چین، پکن، چین
Seyed MirRokni هواشناسی بخش فیزیک فضا-دانشکده فیزیک- پردیس علوم پایه- دانشگاه یزد
افشین Mozaffari بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد ایلام
Amin Padash محیط زیست جهاد داشگاهی شریف
احمدعلی Pourbabaee بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه تهران
آمنه »یان آبادی آبیاری و زهکشی
عیسی ابتهاج منابع آب دانشگاه رازی
کیومرث ابراهیمی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
محمدصادق ابراهیمی منابع آب صنعتی اصفهان
میلاد ابراهیمی آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
نادرقلی ابراهیمی سازه‌های آبی مرکز تحقیقات آبخیزداری
حامد ابراهیمیان آبیاری و زهکشی هیات علمی دانشگاه تهران
نیاز علی ابراهیمی پاک* آبیاری و زهکشی دانشیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
سپیده ابریشم کش فرسایش و حفاظت خاک گروه خاکشناسی - دانشگاه گیلان- استادیار
سید مرتضی ابطحی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
سید هادی ابطحی ازنخبگان وپژوهشگربین المللی-ملی، دانش آموخته دکتری تخصصیPhD وغیره مشابه
محبوبه ابوالحسنی زراعتکار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
مهدی اثنی عشری دانشگاه بوعلی همدان
حجت احمدی دانشیار
سید حمید احمدی آبیاری و زهکشی دانشگاه شیراز
عباس احمدی فرسایش و حفاظت خاک عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
فرشاد احمدی منابع آب دانشگاه شهید چمران
محمد مهدی احمدی دانشگاه شهید باهنر-دکترای سازه های آبی
محمود احمدی هواشناسی دانشیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، تهران
مهدی احمدی سازه‌های آبی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ا. احمدی* منابع آب عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
خالد احمدآلی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
احمد احمدیان آبهای نامتعارف تولیدات گیاهی / دانشکده کشاورزی/ دانشگاه تربت حیدریه/ تربت حیدریه
ایمان احمدیان فر منابع آب گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی بهبهان
حجت احمدزاده منابع آب دانشگاه تبریز
کامران احمدی گلی فرسایش و حفاظت خاک دانش آموخته دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی گرگان
فرهنگ احمدی گیوی هواشناسی ژئو فیزیک دانشگاه تهران
مژگان احمدی ندوشن محیط زیست گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
احمد احمدی نیک آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران/ شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
محمد رضا اختصاصی فرسایش و حفاظت خاک استاد دانشگاه یزد
نگین اخلاقی امیری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی
سمیرا اخوان آبیاری و زهکشی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
آرش ادیب دانشیار گروه مهندسی عمران (آب) دانشگاه شهید چمران اهواز
ابراهیم ادهمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیلت علمی گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج
اردوان آذری آبیاری و زهکشی کارشناس برجسته زهکشی
آرش آذری آبیاری و زهکشی، هیدرولوژی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
محسن آذرنیا حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه فیزیولوژی گیاهان زراعی
علی اذرنیوند منابع آب دانشجوی دکتری-استرالیا
احمد آریافر آلودگی خاک گروه مهندسی معدن-دانشگاه بیرجند
مجتبی اردستانی منابع آب دانشیار دانشگاه تهران
محمد معز اردلان حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استاد دانشگاه تهران
بهمن یارقلی آبیاری و زهکشی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علی آرمان سازه‌های آبی دانشگاه رازی
محسن آرمین فرسایش و حفاظت خاک گروه آموزشی : جنگل، مرتع و آبخیزداری- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج
محمد آرمین
هادی ارونقی سازه‌های آبی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
ابوالفضل آزادی پیدایش و رده‌بندی خاک عضو هیئت علمی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. خوزستان. اهواز
فرزاد آزاد شهرکی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج-گلخانه
الهام ایزدی نیا آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی گروه عمران- دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
یعقوب آژدان سازه‌های آبی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
خلیل اژدری
مهدی یاسی سازه‌های آبی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران-پردیس کرج
یاسر استواری فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه شیراز
امیر اسحاقی هیدرولوژی دانش آموخته دکتری، گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اسماعیل اسدی منابع آب دانشگاه تبریز
حسین اسدی فرسایش و حفاظت خاک عضو هیات علمی گروه علوم خاک داشگاه تهران
رزا اسدی منابع آب استادیار دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران
محمداسماعیل اسدی آبیاری و زهکشی پژوهشگر مستقل عرصه آب و خاک در کشاورزی
فرخ اسدزاده فرسایش و حفاظت خاک، فیزیک خاک عضو هیات علمی گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه ارومیه
صفورا اسدی کپورچال فیزیک خاک استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
علی اسدی کنگرشاهی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی
عیسی اسفندیارپور* پیدایش و رده‌بندی خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
لیلا اسکندری آبیاری و زهکشی MSc Irrigation and Drainage Eng
مهناز اسکندری فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
حامد اسکندری دامنه فرسایش و حفاظت خاک، محیط زیست فوق دکتری بیابانزدائی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران
هادی اسکندری دامنه محیط زیست فوق دکتری-بیابانزدایی- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین اسلامی آبیاری و زهکشی، هیدرولوژی عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سعید اسلامیان منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهان
کاظم اسماعیلی سازه‌های آبی مدیر گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
اباذر اسمعلی عوری فرسایش و حفاظت خاک دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
لیلا اسمعیل نژاد فیزیک خاک بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مهدی اسمعیلی ورکی سازه‌های آبی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
افشین اشرف زاده
پریساسادات آشفته منابع آب عضو هیات علمی گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
شکرالله اصغری فیزیک خاک هیئت علمی گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
محمدرضا اصغری پور زراعت-دانشگاه زابل
صیاد اصغری سراسکانرود فرسایش و حفاظت خاک هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم اصغری کلجاهی مکانیک خاک و ژئوتکنیک دانشیار گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز
حسن اعتصامی دانشگاه تهران
عاطفه اعتمادی خواه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه اراک
کامران افتخاری پیدایش و رده‌بندی خاک بخش شناسایی خاک- موسسه تحقیقات آب و خاک کشور
علی افروس آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران.
محمود افشاری آمار دانشگاه خلیج فارس
سید فخرالدین افضلی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار دانشگاه شیراز
داوود افهامی آلودگی خاک دانشگاه تهران
سهیلا آقابیگی امین هیدرولوژی گروه منابع طبیعی- دانشگاه رازی-کرمانشاه
کامله آقاجانلو سازه‌های آبی، منابع آب گروه عمران دانشگاه مراغه
امیرحسین آقاخانی افشار منابع آب، هیدرولوژی دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی عمران-گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
زهرا آقاشریعتمداری هواشناسی استادیار/گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
روزبه آقا مجیدی سازه‌های آبی، منابع آب گروه مهندسی عمران ، دانشکده عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
غلام عباس اکبری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشیار، گروه آموزشی علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمود اکبری منابع آب دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کاشان
مهدی اکبری آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی ، مهندسی
محمدرضا اکبری * منابع آب دانشگاه تهران
ابوالفضل اکبرپور سازه‌های آبی، منابع آب عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور منابع آب دانشیار، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه عمران، تخصص: منابع آب و هیدرولوژیست
مجتبی اکرم آبیاری و زهکشی مشاور
اصلان اگدرنژاد آبیاری و زهکشی استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
محمد الباجی آبیاری و زهکشی استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین آل کجباف دانشگاه پیام نور تهران
امیر امامی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
حجت امامی فیزیک خاک دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه امامی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
کامران امامی* مدیر عامل
سید شهاب امامزاده سازه‌های آبی دانشگاه خوارزمی
صمد امامقلی زاده سازه‌های آبی گروه آب ‌وخاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
ستاره امانی فر بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه زنجان
محمدحسین امید
محمدرضا امداد آبیاری و زهکشی موسسه خاک و آب
ابراهیم امیری آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مجتبی امیری مدیریت خاک دانشگاه سمنان
علی رضا امیریان چکان ارزیابی اراضی، پیدایش و رده‌بندی خاک گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه لرستان
ابراهیم امیری تکلدانی
علی اشرف امیری نژاد فیزیک خاک استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه رازی
مهدی امیری نژاد مهندسی شیمی-دانشگاه رازی
عطا امینی سازه‌های آبی، منابع آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
یونس امین پور سازه‌های آبی دانشگاه تهران
الهام امین زاده منابع آب عضو هیات علمی دانشگاه تهران معاون سابق ریس جمهور موسسه حقوق انرزی
محمد رضا انصاری فرسایش و حفاظت خاک، فیزیک خاک گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
مجتبی انصاریان محیط زیست دانشگاه پیام نور - قزوین - ایران
محمد انصاری قوجقار منابع آب پژوهشگر پسادکتری (طرح چمران بنیاد ملی نخبگان) ، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه تهران، کرج، ایران.
صدیقه انوری منابع آب دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
سیدعلی ایوب‌زاده سازه‌های آبی معاون آموزشی دانشکده کشاورزی
حسن اوجاقلو آبیاری و زهکشی استادیار/ دانشگاه زنجان
شاهین اوستان حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه تبریز
شاهین اوستان شیمی خاک دانشگاه تبریز
مریم اوسط پیدایش و رده‌بندی خاک استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
خالد اوسطی منابع آب، هیدرولوژی عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
حمیدرضا اولیایی پیدایش و رده‌بندی خاک عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
محمد بابااکبری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه هیات علمی دانشگاه زنجان
حسین بابازاده آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
شهریار بابازاده جعفری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه رشت-موسسه تحقیقات برنج کشور- بخش تحقیقات خاک و آب- محقق
ایمان بابائیان هواشناسی پژوهشکده اقلیم شناسی-مشهد
ایمان بابائیان
حسین بیات فیزیک خاک دانشگاه بوعلی سینا-همدان
فرشته بیات بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عضو هیات علمی-دانشگاه خلیج فارس
محمدعلی بیات آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مجتبی بارانی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار دانشگاه گرگان
جلال بازرگان سازه‌های آبی استاد دانشگاه زنجان
مسعود بازگیر آلودگی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام
جواد باغانی آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
علی بافکار آبیاری و زهکشی هیئت علمی دانشگاه رازی- مدیر گروه مهندسی آب
رحیم باقری منابع آب، هیدرولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
سارا باقری سازه‌های آبی گروه عمران-
علی باقری منابع آب دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی منابع آب
کیوان باقری منابع آب دانشگاه تهران
محسن باقری ارزیابی اراضی، پیدایش و رده‌بندی خاک شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
نیکروز باقری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
فرشته بالوی آبیاری و زهکشی دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،
حسین بانژاد آبیاری و زهکشی، آبهای نامتعارف عضو هیات علمی
ایمان بیت اله پور سازه‌های آبی مکانیک خاک
محمد بی جن خان سازه‌های آبی استادیار دانشگاه امام خمینی قزوین
مسعود بحرینی مطلق منابع آب، هیدرولوژی استادیار، موسسه تحقیقات آب، تهران
بهرام بختیاری هواشناسی دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
سمیه بختیاری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان
مرتضی بختیاری سازه‌های آبی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
جواد بذرافشان
حسین بیرامی فیزیک خاک مرکز ملی تحقیقات شوری
کاظم برخورداری بافقی
امین بردبار سازه‌های آبی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران.
محسن برین بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه ارومیه-گروه علوم خاک
رضا برنا هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سعید برومندنسب آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده مهندسی علوم آب
عطیه بزرگی منابع آب دانشگاه تهران
امید بزرگ حداد منابع آب دانشگاه تهران
علی اصغر بسالت پور فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه ولی عصر رفسنجان
عبدالامیر بستانی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سینا بشارت* آبیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه
حسین بشارتی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و اب
محمدحسن بیگلویی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
حمید بلالی منابع آب دانشیار دانشگاه
محمد ابراهیم بنی حبیب منابع آب استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
آزیتا بهبهانی محیط زیست استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه ازاد اسلامی رودهن
مهدی بهداروندی عسکر سازه‌های آبی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
حسینعلی بهرامی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی بهرامی آبیاری و زهکشی هیئت علمی/ دانشگاه فسا
عبدالرضا بهره مند هیدرولوژی دانشگاه گرگان
علی بهشتی آل آقا دانشگاه رازی
محمدرضا بی‌همتا زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
امید بهمنی دانشگاه بوعلی سینا
جواد بهمنش دانشگاه ارومیه
احسان بهنام طلب سازه‌های آبی دانشگاه حکیم سبزواری
امین پاداش محیط زیست جهاد دانشگاهی شریف
مسعود پارسی نژاد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
مجید پاسبانی خیاوی سازه‌های آبی دانشگاه محقق اردبیلی
شهلا پایمزد منابع آب استادیار گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی و محیط زیست-دانشگاه اراک
ابراهیم پذیرا* دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
مرضیه پیری دانشجو
فرزین پرچمی عراقی آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
همت اله پیردشتی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، منابع آب گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه
عبدالحسین پری زنگنه محیط زیست گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان
حسین پیری صحراگرد محیط زیست دانشگاه زابل
نادر پیرمرادیان* آبیاری و زهکشی دانشگاه گیلان
عبدالله پیرنیا هیدرولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
امیر پرنیان آبهای نامتعارف، محیط زیست مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
جهانگیر پرهمت آبیاری و زهکشی، هیدرولوژی هیأت علمی/پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عاطفه پرورش ریزی سازه‌های آبی عضو هیئت علمی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
یحیی پرویزی فرسایش و حفاظت خاک استادیار علوم خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
محمد پروین نیا منابع آب دانشگاه یاسوج
مهدی پژوهش فرسایش و حفاظت خاک مرتع و آبخیزداری-دانشگاه کردستان
سید احمد رضا پیش بین آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
علیرضا پیل پایه منابع آب، هیدرولوژی گروه مهندسی عمران، دانشکاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد. معاون آموزشی
مهدی پناهی آبیاری و زهکشی، منابع آب استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مهدی پندار اقتصاد کشاورزی-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا پهلوان راد پیدایش و رده‌بندی خاک تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان
هادی پورباقر محیط زیست هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مسعود پورغلام آمیجی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
حمیدرضا پورقاسمی هیدرولوژی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سارا پورکیهان پیدایش و رده‌بندی خاک موسسه تحقیقات نیشکر،اهواز،ایران
کاظم پوستینی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مسعود تابش
علی تابع بردبار سازه‌های آبی دانشگاه تهران
احمد تاج آبادی پور حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان ایران
مهدی تازه فرسایش و حفاظت خاک هیات علمی
آرش تافته آبیاری و زهکشی استادیار، بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
مرتضی تاکی محیط زیست، مکانیک خاک و ژئوتکنیک گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی
مسعود تدین نژاد آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک lمرکز تحقیقات کشاورزی
پروانه تیشه زن آبیاری و زهکشی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
روح الله تقی زاده مهرجردی محیط زیست استادیار ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
روح اله تقی زاده مهرجردی پیدایش و رده‌بندی خاک، فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه اردکان
عبدالرسول تلوری هیدرولوژی بازنشسته پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اهواز و تهران شمال
علیرضا توکلی آبیاری و زهکشی Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
محسن توکلی* فرسایش و حفاظت خاک، هیدرولوژی عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
نورایر تومانیان پیدایش و رده‌بندی خاک مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان
سید مهدی ثاقبیان سازه‌های آبی گروه عمران واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر- ایران
هادی ثانی خانی منابع آب، هیدرولوژی دانشگاه کردستان گروه مهندسی آب
مسلم ثروتی ارزیابی اراضی استادیار مرکزآموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سیدحسین ثنایی نژاد* هواشناسی مهندسی آب
آرش جاعل سازه‌های آبی گروه مهندسی آب، ، دانشگاه پیام نور یاسوج- دانشکده فنی مهندسی و کشاورزی
نجمه جامی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانش آموخته دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
زهره جبارزاده حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه باغبانی-دانشگاه ارومیه
هادی جباری نوقانی هواشناسی گروه آمار، دانشکده ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین جیرانی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم جعفری سازه‌های آبی دانشکده مهندسی عمران، تهران.
اعظم جعفری پیدایش و رده‌بندی خاک دانشگاه شهیدباهنر کرمان-دانشکده کشاورزی- بخش علوم و مهندسی خاک
حسین جعفری آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، کرج، ایران.
سیروس جعفری پیدایش و رده‌بندی خاک دانشیار/ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمد جعفری مدیریت خاک استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهدی جعفری تلوکلایی آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
احمد جعفرزاده منابع آب گروه آموزشی علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
فاطمه جعفری صیادی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب- دانشکده مهندسی زراعی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- ساری- ایران
علیرضا جعفرنژادی آلودگی خاک، فیزیک خاک بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیفات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز
امیرهوشنگ جلالی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و
قباد جلالی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، مدیریت خاک عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه جیرفت
محبوبه جلالی شیمی خاک استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
مسعود جلالی هیدرولوژی، هواشناسی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان
نادر جلالی هیدرولوژی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
وحیدرضا جلالی فیزیک خاک دانشیار دانشگاه بجنورد
سعید جلالی هنرمند گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
بهی جلیلی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
سعید جلیلی آبیاری و زهکشی استادیار گروه مهندسی علوم آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد رضا جلیلی قاضی زاده آب و فاضلاب دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، دانشکده عمران، آب و محیط زیست
حمید جلیلوند ارزیابی اراضی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عضو هیأت علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد جلینی آبیاری و زهکشی عضو هیات علمی/مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
میرمصدق جمالی محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
شروین جمشیدی منابع آب گروه مهندسی عمران، دانشگاه اصفهان
محمدهیمن جنتی آب و فاضلاب گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد واحد سنندج،کردستان، ایران
سمیه جنت رستمی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان.
مهدی جنوبی نانو سلولز دانشکده منابع طبیعی
محسن جهان انرژی-دانشگاه مشهد
عیسی جهانگیر
محمد حسین جهانگیر منابع آب استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
علی جهانگیری مکانیک و انرژی-دانشگاه شهید بهشتی
حامد جوادی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور
سامان جوادی آبیاری و زهکشی، منابع آب عضو هیات علمی گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سپیده جوانشیر گروه مهندسی معدن-دانشگاه بیرجند
سید علی جوزی محیط زیست گروه محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
مهدی جوزی آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
جعفر چابک پور سازه‌های آبی استادیار سازه های آبی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
نادر چاپار زاده زیست شناسی دانشگاه شهید مدنی
محمد مهدی چاری آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل
محمد رضا چاکرالحسینی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار، بخش تحقیقات آب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،
الهام چاوشی فیزیک خاک دانشگاه ازاد خوراسگان
منصور چترنور فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
علی چراتی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی
میترا چراغی محیط زیست گروه مهندسی طبیعت (مرتع و آبخیزداری)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مصطفی چرم حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه شهید چمران اهواز
شهلا چوبچیان استاد یار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
بهرام چوبین هیدرولوژی استادیار گروه حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
یحیی چوپان آبیاری و زهکشی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه گرگان
مجتبی یحیی آبادی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان
محمد علی حاج عباسی فیزیک خاک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم حافظ پرست منابع آب هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
ناصر حافظی مقدس دانشگاه مشهد
قاسم حبیب آگهی عمران- دانشگاه شیراز
فرهاد حبیب زاده حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مجید حجازی دانشگاه باهنر کرمان
مجید حجازی مهریزی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد حجتی مدیریت خاک عضو هیات علمی -گره جنگلداری- دانشکد مابع طبیعی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سعید حجتی پیدایش و رده‌بندی خاک عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
احمد حیدری پیدایش و رده‌بندی خاک دانشگاه تهران
مجید حیدری سازه‌های آبی مدیر گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد مهدی حیدری سازه‌های آبی دانشگاه رازی
نادر حیدری آبیاری و زهکشی، منابع آب عضو هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
منوچهر حیدرپور استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، تخصص: هیدرولیک/ هیدرولیک رسوب
مجید حیدری زاده * آبیاری و زهکشی عضو هیئت علمی
محمد حیدرنژاد سازه‌های آبی دانشگاه آزاد اسلامی
اکبر حسنی آلودگی خاک دانشگاه زنجان
یاسر حسینی گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان- دانشگاه محقق اردبیلی
خسرو حسینی سازه‌های آبی عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
سید موسی حسینی منابع آب عضو هیات علمی- دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران
عطاالله حسینی مکانیک خاک و ژئوتکنیک هیات علمی دانشگاه تهران
علیرضا حسینی آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی دانشگاه ایلام- گروه مهندسی آب
مچید حسینی منابع آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
هوشیار حسینی محیط زیست دانشکده بهداشت کرمانشاه
سید حسین حسینی  سازه‌های آبی هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا حسن اقلی آبیاری و زهکشی عضو هیئت علمی (دانشیار) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
داوود حسن پناه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
فرزاد حسین پناهی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
رضا حسن پور فیزیک خاک پژوهشگر پسادکترای دانشگاه تبریز
یوسف حسن زاده منابع آب استاد، گروه آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
زینب حسین زاده سازه‌های آبی دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس روشهای تصمیم گیری چند معیاره در مسائل آب
محمد حسن زاده نفوتی فرسایش و حفاظت خاک، منابع آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،
محسن حسینعلی زاده فرسایش و حفاظت خاک گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مرتع و آبخیزداری
محمد حسنوی سازه‌های آبی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت
هوشنگ حسونی زاده سازه‌های آبی گروه سازه های آبی-دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شوشتر
علی اکبر حشمتی سازه‌های آبی، مکانیک خاک و ژئوتکنیک استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
بهزاد حصاری منابع آب، هیدرولوژی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و گروه پژوهشی محیط زیست پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه
امیر حمزه حقی آبی سازه‌های آبی هیئت علمی دانشگاه لرستان
ابوالقاسم حقایقی مقدم آبیاری و زهکشی، منابع آب استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
جعفر حق‌پناه منابع آب استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
بیژن حقیقتی آبیاری و زهکشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
مهدی حقیقت بین گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
پرویز حقیقت جو منابع آب، هیدرولوژی عضو هیآت علمی/ دانشگاه زابل
حسن حقیقت نیا بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه . استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکـز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس،سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی،داراب،
امیر حمیدی مکانیک خاک و ژئوتکنیک دانشگاه خوارزمی
یاسر حمدی احمد آباد آبیاری و زهکشی دکتری تخصصی
محسن حمیدپور حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی
حسین حمیدی فر سازه‌های آبی گروه مهندسی آب-بخش سازه های آبی
سعید حمزه آبیاری و زهکشی دانشیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
رقیه حمزه نژاد شیمی خاک گروه علوم خاک؛ دانشگاه ارومیه؛ ارومیه، ایران
سمانه خاتمی دانش آموخته دانشگاه کرمان
الهیار خادم بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، شیمی خاک دکتری
حسین خادمی پیدایش و رده‌بندی خاک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
ابوالفضل خادمی جلگه نژاد شیمی خاک گروه علوم خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان ایران
نادر خادم مقدم ایگده لو آلودگی خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
عباس خاشعی سیوکی آبیاری و زهکشی استادگروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید خیاط خلقی منابع آب هیأت علمی دانشگاه تهران
محمد رضا خالدیان آبیاری و زهکشی استادیار دانشگاه گیلان
عبدالواحد خالدی درویشان فرسایش و حفاظت خاک گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه خیامیم پیدایش و رده‌بندی خاک دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید خانعلی محیط زیست دانشگاه تهران
زهرا خان محمدی آبهای نامتعارف، فیزیک خاک بخش تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اصفهان
سعید خانی نژاد حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه زراعت و اصلاح نباتات فیزیولوژی گیاهان زراعی
داود خدادادی آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی
احمد خدا دادی معدن محیط زیست تربیت مدرس
سعید رضا خداشناس سازه‌های آبی دانشگاه فردوسی مشهد
مهرانه خدامرادپور هواشناسی دانشگاه بوعلی همدان
حبیب خداوردی لو فیزیک خاک عضو هیئت علمی /گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه
سمیرا خدیوی محیط زیست استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه ازاد اسلامی رودهن
حسین خیرآبادی
رضا خراسانی هیأت علمی / دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد امین خراسانی محیط زیست گروه جغرافیای انسانی - دانشگاه تهران
حسین خیرفام فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه ارومیه
محمد خرمیان آبیاری و زهکشی استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول
حسین خزیمه نژاد دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران،
حسن خسروی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه تهران
محمود خسروی هواشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
هوشنگ خسروی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشیار پژوهش
یونس خسروی هواشناسی دانشگاه زنجان
محمد خسرو شاهی هیدرولوژی موسسه‌ تحقیقات‌ جنگلها ومراتع‌ کشور
شهرام خلیقی سیگارودی* هیدرولوژی، هواشناسی دانشگاه تهران
علی خلیلی
کیوان خلیلی* منابع آب، هواشناسی دانشگاه ارومیه
نبی خلیلی اقدم دانشگاه پیام نور
مریم خلیلی راد حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک دانشگاه گیلان
بیژن خلیلی مقدم فرسایش و حفاظت خاک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
علی خلوتی آلودگی خاک دانشکده محیط زیست دانشگاه بوغازیسی-ترکیه
شیلا خواجوی شجاعی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
احسان خواصی مکانیک سیالات-دانشگاه زنجان
افشین خورسند آبیاری و زهکشی محقق، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
احمد خورسندی آقایی منابع آب دانشگاه شهید بهشتی
یونس خوشخو هواشناسی دانشگاه کردستان
مجتبی خوش‌روش آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زارعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
امیر دادرس مقدم منابع آب گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
ساناز دادشی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمود دانایی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار/دانشگاه UM مالزی
محمد دانش یزدی محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
رسول دانشفراز سازه‌های آبی، منابع آب استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه
پیمان دانش کار آراسته آبیاری و زهکشی، منابع آب عضو هیات علمی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمد هادی داودی سازه‌های آبی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
کامران داوری منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود داوری فیزیک خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
صابره دربندی منابع آب دانشگاه تبریز
حسن درخشان سازه‌های آبی عمران-دانشگاه زابل
اسماعیل دردی پور حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی
عبداله درزی نفت چالی آبیاری و زهکشی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
احسان دریکوند آب و فاضلاب عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
الهام درویشی سازه‌های آبی دانشگاه رازی کرمانشاه
مهدی دستورانی سازه‌های آبی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
مجید دلاور منابع آب هیات علمی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد امیر دلاور پیدایش و رده‌بندی خاک عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
معصومه دلبری آبیاری و زهکشی عضو هیات علمی/ دانشگاه زابل
مهدی دلقندی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب- دانشگاه صنعتی شاهرود
یعقوب دین پژوه منابع آب، هیدرولوژی دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: منابع آب
علی دیندارلو آبیاری و زهکشی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گروه باغبانی -استادیار دانشگاه خلیج فارس
هادی دهقان آبیاری و زهکشی استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر
امیر احمد دهقانی سازه‌های آبی گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر احمد دهقانی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد دهقانی مربی، مرکز ملی تحقیقات شوری، تخصص: حاصلخیزی و شیمی آب و خاک/ تغذیه گیاهان در شرایط شوری آب و خاک
محسن دهقانی درمیان منابع آب دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین دهقانی سانیج آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهش،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، البرز، ایران
محمدرضا دهمرده قلعه نو فرسایش و حفاظت خاک، منابع آب گروه مرتع و ابخیزداری دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
نظر دهمرده قلعه نو منابع آب گروه اقتصاد
ناصر دواتگر* فیزیک خاک استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
اسماعیل دودانگه هیدرولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
آرش دور اندیش ارزیابی اراضی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
رضا دوستان هواشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام دولتی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک دانشگاه ارومیه
مهدی ذاکری نیا آبیاری و زهکشی دانشیار آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا ذبیحی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مرکز تحقیقات خاک و آب خراسان
امین ذرتی پور فرسایش و حفاظت خاک، هیدرولوژی دانشگاه رامین خوزستان
علی اصغر ذوالفقاری فیزیک خاک دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک دانشگاه سمنان
محمدامین ذوالفقاری‌پور منابع آب دانش‌آموخته دکتری مهندسی عمران-مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسیح ذوالقدر سازه‌های آبی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم، جهرم، فارس، ایران
مسعود رابطی مقدم مکانیک خاک و ژئوتکنیک هیت علمی گروه ژیوتکنیک دانشگاه یاسوج
مهدی رادفر منابع آب استادیار دانشگاه شهرکرد
فریدون رادمنش هواشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا راهب پیدایش و رده‌بندی خاک استادیار گروه علوم و مهندسی خاک-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رسول راهنمایی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک دانشگاه تربیت مدرس
محمود رائینی هواشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین ربانی‌ها آبیاری و زهکشی دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سعیده رجایی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه شهر کرد
احمد رجبی منابع آب گروه مهندسی آب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
عادل ریحانی تبار حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه تبریز
تورج رحیمی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک استادیار عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
سیما رحیمی هواشناسی عضو هیئت علمی پژوهشکده آبخیزداری
قاسم رحیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا همدان
احمد رحمانی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشیار، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حمیدرضا رحمانی آلودگی خاک عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور- اصفهان(آلودگی خاک، آلودگی آب و مسایل زیست محیطی عرصه کشاورزی)
محمد رحمانیان حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج
مجید رحیم‌پور سازه‌های آبی بخش مهندسی آب- دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین رحمتی آبیاری و زهکشی گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز،
مهدی رحمتی فرسایش و حفاظت خاک عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
حدیثه رحیمی خوب آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
علی رحیمی خوب آبیاری و زهکشی عضو هیأت علمی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
مجید رحیم زادگان منابع آب ایران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده عمران، گروه منابع آب
فاطمه رزاقی آبیاری و زهکشی هیئت علمی دانشگاه شیراز
هما رزمخواه هیدرولوژی استادیار دانشگاه آزاد واحد مرودشت
محمد رستمی سازه‌های آبی پزوهشکده آبخیزداری
نورالدین رستمی فرسایش و حفاظت خاک، هیدرولوژی عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
معصومه رستم آبادی سازه‌های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
محمود رستمی نیا حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، مدیریت خاک هیات علمی دانشگاه ایلام
نجمه رسولی پیدایش و رده‌بندی خاک دانشکاه شهید باهنر کرمان
علی رسول زاده
میرحسن رسولی صدقیانی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
حسین رضایی
خلیل رضایی زمین شناسی - آبهای زیرزمینی دانشگاه خوارزمی
مجتبی رضایی آبیاری و زهکشی محقق موسسه تحقیقات برنج کشور
مهدیه رضایی محیط زیست دانشگاه پیام نور
کامران رضایی توابع محیط زیست عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
هادی رضایی راد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
وحید رضاوردی نژاد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
کرامت اله رضائی تیره شبانکاره شیمی خاک دانشگاه تهران
سید معین الدین رضوانی آبیاری و زهکشی استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
پرویز رضوانی مقدم محیط زیست گروه اگروتکنولوژی - دانشگاه فردوسی مشهد
حامد رفیعی دانشگاه تهران-اقتصاد کشاورزی
شاهین رفیعی ماشین های کشاورزی
نجمه یرمی آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.
جواد رمضانی آبیاری و زهکشی عضو هیأت علمی دانشگاه اردبیل
یوسف رمضانی سازه‌های آبی استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی اب
هادی رمضانی اعتدالی آبیاری و زهکشی هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
امیر محمد رمضانیانپور تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی
مهدی رمضان زاده دانشگاه مازندران
جواد رمضانی مقدم آبیاری و زهکشی استادیار دانشگاه اردبیل
نفیسه رنگ زن آلودگی خاک گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدباقر رهنما عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد روحانی هیدرولوژی استادیار
عباس روزبهانی منابع آب، هیدرولوژی دانشیار گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمد روزیطلب پیدایش و رده‌بندی خاک
غلامرضا روشن هواشناسی گروه جغرافیای دانشگاه گلستان
محمدعلی روشن ضمیر فیزیک خاک دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
کیومرث روشنگر سازه‌های آبی استاد گروه مهندسی عمران آب دانشگاه تبریز
عبدالمجید رونقی* حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کککککککککک
طاهره رئیسی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ‏ترویج کشاورزی،
علی رئیسی منابع آب استادیار گروه مهندسی آب- دانشگاه شهرکرد
فایز رئیسی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه شهرکرد
علی رئیسی استبرق مکانیک خاک و ژئوتکنیک هیئت علمی
محمد زارع هواشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد
حیدر زارعی هیدرولوژی دانشیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
قاسم زارعی آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی
مهدی زارعی دانشگاه شیراز
مهدی زارعی* بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه شیراز
حمید زارع ابیانه* دانشگاه بوعلی سینا
رفعت زارع بیدکی منابع آب، هیدرولوژی دانشگاه شهرکرد،دکتری آبخیزداری
محمد علی زارع چاهوکی محیط زیست مرتعداری-منابع طبیعی-دانشگاه تهران
داود زارع حقی فیزیک خاک دانشیار دانشگاه تبریز
مریم زاهدی فر حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری (مهندسی طبیعت)، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فسا، فسا، ایران.
وحید یزدانی منابع آب پژوهشکده آب و خاک کاوش پی
نجمه یزدان پناه آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
امیررضا زراتی سازه‌های آبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آذر زرین هواشناسی دانشیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
رویا زلقی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه خاکشناسی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید چمران اهواز- اهواز- ایران
کاظم زمانیان پیدایش و رده‌بندی خاک محقق دوره پسادکترا، گروه علوم خاک اکوسیستمهای مناطق معتدل، دانشگاه گوتینگن، آلمان
مصطفی زمانیان مکانیک خاک و ژئوتکنیک مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید محمد علی زمردیان دانشیار، دانشگاه شیراز، تخصص: ژنوتکنیک/ مکانیک خاک/ سازه های آبی
کامران زینالزاده آبیاری و زهکشی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
رحمان زندی گروه سنجش از دور و GIS- دانشگاه حکیم سبزواری
حسین زینی وند هیدرولوژی دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
سید محمود سادات نوری منابع آب آزمایشگاه پژوهش آب، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه نیو ثوت ویلز
نسرین سیاری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهیدباهنر کرمان-دانشکده کشاورزی-گروه مهندسی آب
محمدرضا ساریخانی* بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه تبریز
سید فضل الله ساغروانی آب و فاضلاب دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
میثم سالاری جزی منابع آب استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سروش سالک گیلانی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی اکبر سبزی پرور هواشناسی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
علی اکبر سبزی پرور هواشناسی استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
ابراهیم سپهر شیمی خاک گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علی سپهری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی بوعلی سینا
محمدتقی ستاری منابع آب هیئت علمی دانشگاه تبریز
عباس ستوده نیا آبیاری و زهکشی رییس دانشکده فنی
سید محسن سجادی سازه‌های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمرتضی سیدیان سازه‌های آبی گنبدکاووس
سید علیرضا سید جلالی پیدایش و رده‌بندی خاک عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب زمینه تخصصی پیدایش و رده بندی، ارزیابی اراضی، پدومتری، زمین آمار، فازی پتانسیل تولید محصولات زراعی
محمدحسین سدری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان- ایران
جواد سیدمحمدی ارزیابی اراضی بخش تحقیقات ارزیابی اراضی، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
جواد سیدمحمدی ارزیابی اراضی استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
جواد سید محمدی ارزیابی اراضی بخش تحقیقات ارزیابی اراضی، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
مهدی سرائی تبریزی آبیاری و زهکشی استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مهدی سرچشمه پور* بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
حامد سرکرده سازه‌های آبی گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری
فرهنگ سرگردی هیدرولوژی دانشگاه رازی
احسان سرلکی محیط زیست دانشجوی دکتری ابوریحان
فریدون سرمدیان ارزیابی اراضی، پیدایش و رده‌بندی خاک عضو هیأت علمی گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
جواد سروریان آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی دانشگاه ایلام
علیرضا سیروس مهر حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه زابل
مطهره سعادت پور محیط زیست، هیدرولوژی گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
توفیق سعدی هیدرولوژی، هواشناسی آب منطقه ای استان البرز
رضا سعیدی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.
ایرج سعید پناه عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
محمودرضا سعدی خانی پیدایش و رده‌بندی خاک، فیزیک خاک دانشگاه لرستان
مهری سعیدی نیا آبیاری و زهکشی دانشگاه لرستان
سمانه سیف اللهی آغمیونی منابع آب دانشگاه تهران
نادر سلامتی آبیاری و زهکشی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و
سعید سلطانی هواشناسی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد جعفر سلطانی پیدایش و رده‌بندی خاک، منابع آب GIS - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مسعود سلطانی آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علیرضا سلطانی تودشکی آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین سلطانی جیقه مکانیک خاک و ژئوتکنیک دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
سمیه سلطانی گردفرامرزی آبیاری و زهکشی، هواشناسی دانشگاه اردکان
امیر سلطانی محمدی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز
فرزین سلماسی سازه‌های آبی گروه آب دانشگاه تبریز
فرزین سلماسی منابع آب عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
محسن سلیمانی آلودگی خاک هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن سلیمانی بابرصاد سازه‌های آبی گروه مهندسی آب، مرکز تحقیقات علوم آب و محیط زیست، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
سمیه سیما منابع آب، هیدرولوژی استادیار/ دانشگاه تربیت مدرس
سعید سماوات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه موسسه تحقیقات آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
عادل سی و سه مرده زراعت-دانشگاه کردستان
محمد شایان نژاد* آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
صمد شادفر پزوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدعلی شاهرخ نیا آبیاری و زهکشی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
نازنین شاه کرمی سازه‌های آبی، منابع آب گروه مهندسی عمران-دانشگاه اراک
پریسا شاهین رخسار آبیاری و زهکشی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان
علی شاهنظری آبیاری و زهکشی دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمیدرضا شیبانی سازه‌های آبی رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه پیام نور تهران
آذر شیخ زین الدین محیط زیست اقتصاد - دانشگاه شیراز
مجتبی شیرازی فیزیک خاک دانشگاه شهید چمران
کورش شیرانی فرسایش و حفاظت خاک عضو هیئت علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، اصفهان، ایران.
اکبر شیرزاد آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی ارومیه
عطااله شیرزادی فرسایش و حفاظت خاک، منابع آب استادیار گروه مهندسی طبیعت (مرتع و آبخیزداری)، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
شایان شریعتی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک محقق پسادکتری، گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
احمد شریفی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج ماشینهای کشاورزی
زاهد شریفی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
فرود شریفی منابع آب، هیدرولوژی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد شریفی محیط زیست گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مهدی شرفا فیزیک خاک استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
مجید شریفی پور آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان
طاهره شرقی آبیاری و زهکشی استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
مصطفی شیرمردی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.
احمد شیرین فکر حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک پژوهشکده چای
سیدمحمد شعاعی سازه‌های آبی استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
علی شعبانی آبیاری و زهکشی هیئت علمی دانشگاه فسا
محمود شعبانپور فیزیک خاک دانشگاه گیلان-دکتری
محمود شعبانپور شهرستانی فیزیک خاک دانشیار گروه خاکشناسى، دانشکده کشاورزى، دانشگاه گیلان، رشت
محمود شفاعی بجستان سازه‌های آبی دانشگاه شهیدچمران
سعید شفیعی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه جیرفت - گروه علوم خاک
مجتبی شفیعی آبیاری و زهکشی استادیار / مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق
فرید شکاری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه هیات علمی دانشگاه زنجان
محمدرضا شکاری آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی هیأت علمی مرکز آموزش عالی استهبان
علیرضا شکیبائی دانشگاه کرمان
مرتضی شکری آب و فاضلاب، سازه‌های آبی عضو هیئت علمی- مدیریت گروه مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مرتضی شکری آب و فاضلاب مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی کبودرآهنگ، ایران
علیرضا شکوهی لنگرودی منابع آب استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
علی اکبر شمسی پور هواشناسی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
کریم شهبازی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه موسسه آب و خاک تهران
علی شهیدی آبیاری و زهکشی عضو هیات علمی/ دانشگاه بیرجند
علی شهریاری پیدایش و رده‌بندی خاک استادیار،گروه علوم خاک دانشگاه زابل
حامد شهسواری سازه‌های آبی دکترای تخصصی سازه های آبی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود شور گیاهان زینتی-دانشگاه مشهد
مجتبی شوریان منابع آب، هیدرولوژی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدحسین صیادی محیط زیست گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند
سیدحمیدرضا صادقی فرسایش و حفاظت خاک استاد/ دانشگاه تربیت مدرّس
مرتضی صادقی فیزیک خاک محقق پسا دکتری
فردین صادق زاده بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، شیمی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- دانشکده علوم زراعی - گروه علوم و مهندسی خاک
سینا صادق فام سازه‌های آبی، منابع آب گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه
سینا صادق فام سازه‌های آبی، منابع آب گروه عمران دانشگاه مراغه
عدنان صادقی لاری آبیاری و زهکشی هیات علمی گروه علوم‌ و مهندسی آب دانشگاه هرمزگان
ایرج صالح اقتصاد کشاورزی
علی صالحی مدیریت خاک هیات علمی دانشگاه گیلان
محمدحسن صالحی پیدایش و رده‌بندی خاک استاد. هیات علمی، دانشگاه شهرکرد
امین صالح پورجم فرسایش و حفاظت خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
سید علی اکبر صالحی نیشابوری سازه‌های آبی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی صانعی سازه‌های آبی پزوهشکده آبخیزداری
محمد صدقی اصل فیزیک خاک عضو هیات علمی/دانشگاه یاسوج
محمد حسین صراف زاده محیط زیست دانشگاه تهران
آزاده صفادوست بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسین صفاری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
محبوب صفاری آلودگی خاک پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
یاسر صفری آلودگی خاک، پیدایش و رده‌بندی خاک عضو هیات علمی گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صفری محیط زیست مجموعه موسسات تحقیقاتی کشور- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- کرج
اکبر صفرزاده سازه‌های آبی دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
صدیقه صفرزاده شیمی خاک عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
سعید صفیرزاده حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
علی اکبر صفری سنجانی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
حمیدرضا صفوی منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی عمران
محمود صلحی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، محیط زیست عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
عبدالرحیم صلوی تبار منابع آب مهندسین مشاور مهاب قدس
امیر صمدی سازه‌های آبی دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین-دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی آب
عباس صمدی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه ارومیه
سعید صمدیان فرد آبیاری و زهکشی، منابع آب عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
حسین صمدی بروجنی
مجید صوفی فرسایش و حفاظت خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
رضا ضیایی موید مکانیک خاک و ژئوتکنیک خاک و پی-عمران دانشگاه امام خمینی قزوین
محبوبه ضرابی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
مهدی ضرغامی
جواد طایی سمیرمی هواشناسی گروه علوم کشاورزی - دانشگاه فنی و حرفه ای- تهران- ایران
محمد رضا طاطیان ارزیابی اراضی عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی طالبی فرسایش و حفاظت خاک، هیدرولوژی دانشگاه یزد
رضوان طالب نژاد آبیاری و زهکشی دانشگاه شیراز
مسعود طاهریون محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
تقی طاوسی هیدرولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
سید حسن طباطبائی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهر کرد
سید محمدتقی طباطبائی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
محمدمهدی طهرانی* حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه موسسه تحقیقات خاک و آب
علی طویلی مدیریت خاک تهران
جواد ظهیری سازه‌های آبی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا ظهیری هیدرولوژی دانشگاه گرگان
جهانگیر عابدی کوپایی دانشگاه صنعتی اصفهان
میثم عابدین پور آبیاری و زهکشی مجتمع آموزش عالی کاشمر- عضو هیات علمی گروه مهندسی آب
رسول عالی پور مکانیک خاک و ژئوتکنیک دانشگاه شهرکرد
تقی عبادی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی عبادی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور
سعید عباسی سازه‌های آبی گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
علی اکبر عباسی سازه‌های آبی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محسن عباسی آب و فاضلاب مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس
نادر عباسی سازه‌های آبی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
فریبرز عباسی* آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علی عباسپور شیمی خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
پیمان عباس زاده بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه رفسنجان
فریده عباس زاده افشار پیدایش و رده‌بندی خاک هیات علمی، دانشگاه جیرفت
حکیمه عباسلو آلودگی خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه هیات علمی/ دانشگاه صنعتی سیرجان
بهنام عبدی مدیریت خاک دانشگاه امام علی، پسادکتری دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران
قهرمان عبدلی منابع آب استاد، دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد منابع آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
محمود عرب خدری فرسایش و حفاظت خاک دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
ابوالفضل عزیزیان آبیاری و زهکشی هیات علمی دانشگاه اردکان
غلامرضا عزیزیان سازه‌های آبی، هیدرولوژی هیات علمی / دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی اکبر عزیزی زوهان آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات آب و خاک
جوانشیر عزیزی مبصر آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
محمد عزمی هیدرولوژی Hydrologist
حسین عساکره هواشناسی گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
محمد صادق عسکری فیزیک خاک، مدیریت خاک گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
بهنام عسگری لجایر آلودگی خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه تبریز
علی عصاره آبیاری و زهکشی، هیدرولوژی گروه مهندسی علوم آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
علی عطایی ارزیابی اراضی، فرسایش و حفاظت خاک، فیزیک خاک فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک
بهناز عطائیان استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
حمیدرضا عظیم زاده فرسایش و حفاظت خاک منابع طبیعی- گروه محیط زیست - یزد
مصطفی یعقوب زاده آبیاری و زهکشی، فرسایش و حفاظت خاک استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
ناصر علی اصغرزاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه تبریز
مجید علی حوری آبیاری و زهکشی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی
حسینعلی علیخانی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
امین علیزاده
حسین علیزاده منابع آب گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
حمزه علی علیزاده آبیاری و زهکشی استادیار/ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
فرهاد علیزاده هیدرولوژی گروه عمران آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محسن علمائی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه گرگان
امیر علم بیگی دانشگاه تهران-ترویج کشاورزی، کارآفرینی کشاورزی و مدل کسب و کار
سعید علیمحمدی منابع آب دانشیار گروه مهندسی منابع آب دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
پریسا علمداری پیدایش و رده‌بندی خاک گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
سیدکاظمی علوی پناه
سید کاظم علوی پناه عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
سید مصطفی عمادی پیدایش و رده‌بندی خاک، مدیریت خاک هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا عمادی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
عبدالایمان عموئی محیط زیست گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بابل
نعیمه عنایتی ضمیر بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
پروین غفاریان هواشناسی پژوهشکده اقیم شناسی
حمید رضا غفاریان مالمیری هیدرولوژی استادیار دانشگاه یزد
محمد هادی غفاریان مقرب حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان،
سید علی غفاری نژاد حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مرکز تحقیقات خاک و آب
لیلا غلامی فرسایش و حفاظت خاک گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
احمد غلامعلی زاده آهنگر آلودگی خاک دانشگاه زابل
نفیسه یغمائیان مهابادی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، پیدایش و رده‌بندی خاک گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
احمد فاتحی مرج منابع آب هیات علمی پزوهشکده آبخیزداری
ارسلان فاریابی آبیاری و زهکشی هیئت علمی دانشگاه جیرفت
میثم فاضلی سازه‌های آبی عمران دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
اکرم فاطمی شیمی خاک استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
فاطمه فتحی اقتصاد - دانشگاه شیراز
حسین فتحیان منابع آب، هیدرولوژی گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
فرشاد فتحیان منابع آب، هیدرولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
ارژنگ فتحی گردلیدانی شیمی خاک دانش آموخته دکتری گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
منوچهر فتحی مقدم
الهام فیجانی هیدرولوژی دانشگاه تهران
حسین فراجی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، محیط زیست پست دکترا در دانشگاه کانتر بری
معصومه فراستی آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی
مرزبان فرامرزی فرسایش و حفاظت خاک استادیار و عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
محمد هادی فرپور پیدایش و رده‌بندی خاک بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
منوچهر فرج زاده هواشناسی دانشگاه تربیت مدرس
منوچهر فرج زاده اصل سنجش از دور و جی آی اس-دانشگاه تربیت مدرس
محسن فرح بخش شیمی خاک عضو هیئت علمی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کارتابل غیر فعال فرخ اسد زاده فرسایش و حفاظت خاک استادیار گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه
احمد فرخیان فیروزی فیزیک خاک دانشیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
اشکان فرخ نیا منابع آب پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات آب، تهران
علیرضا فریدحسینی آبیاری و زهکشی گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید فرزین منابع آب استادیار گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
داود فرسادی زاده هیات علمی دانشگاه تبریز
بهمن فرهادی بانسوله آبیاری و زهکشی استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی
محمدباقر فرهنگی آلودگی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه علوم خاک، دانشگاه گیلان
حامد فروغی فر پیدایش و رده‌بندی خاک دانشگاه بیرجند- دکترای خاکشناسی
اتابک فیضی سازه‌های آبی گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی
محمد فیضی آبهای نامتعارف عضو هیات علمی بخش تحقیقات آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
رامین فضل اولی آبیاری و زهکشی، هیدرولوژی عضو هیأت علمی، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
شروین فقیهی راد سازه‌های آبی استادیار، گروه رودخانه و دریا، پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط های آبی -موسسه تحقیقات آب-
الهه فلاح منابع آب فارغ التحصیل دکتری منابع آب
مهدی فولادی پناه سازه‌های آبی، منابع آب گروه عمران، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
حسام فولادفر سازه‌های آبی رئیس گروه مهندسی رودخانه/ شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مهدی قاجار سپانلو فیزیک خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نوید قاجارنیا هیدرولوژی Department of Physical Geography, Bolin Center for Climate Research, Stockholm University, SE-10691 Stockholm, Sweden
کورش قادری گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمدرضا قاسمی هواشناسی استادیار گروه مهندسی آب- دانشگاه شهرکرد
محسن قاسمی آبیاری و زهکشی دانشگاه اردکان
فیروز قاسم زاده سازه‌های آبی مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
هدی قاسمیه آبخیزداری-هیات علمی دانشگاه کاشان
علی اصغر قائمی* ککککککککککککککک
مهناز قائینی حصاروئیه سازه‌های آبی، منابع آب بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان
مهدی قبادی نیا دانشگاه شهرکرد
علی قدمی فیروزآبادی آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان
حسام قدوسی سازه‌های آبی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
بهزاد قربانی سازه‌های آبی دانشیار دانشگاه شهر کرد
خلیل قربانی هواشناسی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدعلی قربانی
محمد قربانیان آبیاری و زهکشی فارغ التحصیل دکتری گروه آبیاری پردیس کشاورزی کرج-دانشگاه تهران
شجاع قربانی دشتکی فیزیک خاک هیئت علمی
نسرین قربان زاده بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
قربان قربانی نصرآباد آبیاری و زهکشی رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور
حجت قربانی واقعی فیزیک خاک عضو هیئت علمی دانشگاه گنبدکاووس
سید حسین قریشی نجف آبادی منابع آب دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
محمدحسن قره داغی آبیاری و زهکشی گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
زهرا قشلاقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانش آموخته دکتری، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی قیصری استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: آبیاری/ مدل های گیاهی
اسماعیل قلی نژاد دانشگاه پیام نور
هوشنگ قمرنیا آبیاری و زهکشی استاد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی
مهدی قمشی
علی قنبری مکانیک خاک و ژئوتکنیک دانشگاه خوارزمی
بهزاد قنبریان آبیاری و زهکشی Wright State University
الهام قنبری عدیوی سازه‌های آبی استاد/دانشگاه شهرکرد
بیژن قهرمان دانشگاه فردوسی مشهد
نوذر قهرمان هواشناسی گروه مهندسی ابیاری-دانشگاه تهران
محمدعلی قویدل سازه‌های آبی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
کامی کابوسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
فاطمه کاراندیش آبیاری و زهکشی عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
حمید کاردان مقدم منابع آب استادیار پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات آب، تهران، ایران
آزاده کاظمی آلودگی خاک دانشگاه اراک
پروانه کاظمی منابع آب کمیته ملی آبیاری و زهکشی
حسین کاظمی ارزیابی اراضی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پریسا کاکوند آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
علیرضا کیانی آبیاری و زهکشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشاد کیانی* فیزیک خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدکیا کیانیان گل افشانی فرسایش و حفاظت خاک، مدیریت خاک عضو هیأت علمی گروه بیابانزدایی دانشگاه سمنان و معاون دانشکده
محبوبه کیانی هرچگانی فرسایش و حفاظت خاک پژوهشگر پسادکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
همایون کانونی محیط زیست بخش تحقیقات زراعی و باغی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
عباس کاویانی آبیاری و زهکشی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علیرضا کاوسی حیدری عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
مسعود کاووسی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشیار پژوهشی/ موسسه تحقیقات برنج کشور
عبدالرضا کبیری سامانی سازه‌های آبی دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد کتابچی منابع آب دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رضا کراچیان
مسعود کرباسی سازه‌های آبی دانشیار -دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب
حجت کرمی
علی داد کرمی فیزیک خاک، مدیریت خاک دانشیاربخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
احمد کریمی فیزیک خاک استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
اکبر کریمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
بختیار کریمی آبیاری و زهکشی دانشگاه کردستان
صادق کریمی هواشناسی گروه جغرافیا دانشگاه کرمان
علیرضا کریمی پیدایش و رده‌بندی خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی کریمی هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نعمت الله کریمی منابع آب
ولی اله کریمی آبیاری و زهکشی، منابع آب استادیار پژوهش / رئیس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز
علی‌داد کرمی1 فیزیک خاک استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز،
مجتبی کریمایی طبرستانی سازه‌های آبی استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران
حسن کریم زادگان محیط زیست هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه گیلان
سید مهرداد کسائی* بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
پیمان کشاورز * حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کککککککککککککککککککک
علی کشاورزی پیدایش و رده‌بندی خاک دانشگاه تهران
امیررضا کشتکار منابع آب، هیدرولوژی گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، ایران
حیدر علی کشکولی آبیاری و زهکشی استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز
فرهود کلاته سازه‌های آبی، مکانیک خاک و ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
خلیل کلانتری منابع آب مدیریت و توسعه کشاورزی
سعیده کلانتری آبهای نامتعارف، فرسایش و حفاظت خاک دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
زهرا کلاه چی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار/دانشگاه بوعلی سینا
عبدالنبی کلاه چی آبیاری و زهکشی استادیار / موسسه پژوهش حفاظت خاک و آبخیزداری
مهدی کماسی منابع آب دانشگاه آیت الله بروجردی
اردوان کمالی پیدایش و رده‌بندی خاک
غلامعلی کمالی هواشناسی علوم تحقیقات
امیر کمان بدست سازه‌های آبی گروه سازه های آبی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات خوزستان
پریسا کهخا مقدم گروه مهندسی آب ، دانشگاه زابل
احسان کهنه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گروه پژوهشی فناوری و مدیریت تولید، پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان- ایران
یحیی کوچ ارزیابی اراضی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
صلاح کوچک زاده سازه‌های آبی استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
آزیتا کوشافر محیط زیست استادیار گروه محیط زیست/دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
منصوره کوهی هواشناسی کارشناس پژوهشی گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی- پژوهشکده اقلیم شناسی- مشهد
مژگان یگانه آلودگی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
منوچهر گرجی فرسایش و حفاظت خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم خاک
امیر گرد نوشهری سازه‌های آبی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
علیرضا گرگیج دوچشمه هیدرولوژی گروه مهندسی معدن، دانشکده صنعت و معدن خاش، خاش، ایران
فراز گرگین سازه‌های آبی دانشگاه تهران
اسماعیل گلی* حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک دانشگاه محقق اردبیلی
منا گلابی آبیاری و زهکشی دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
عبدالعلی گیلانی مدیریت خاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اهواز
احمد گلچین حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
علی گلکاریان فرسایش و حفاظت خاک، هیدرولوژی استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
حمید رضا گل کار حمزیی یزد آبیاری و زهکشی استاد/مشهد
اسماعیل گلی کلانپا حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک استادیار
محمدحسین گل محمدی منابع آب دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی گلوی منابع آب عضو هیئت علمی داشکده آب و خاک دانشگاه زابل
زهرا گنجی سازه‌های آبی، هیدرولوژی استادیار گروه مهندسی آب/ دانشگاه شاهرود
محمدرضا گودرزی منابع آب دانشگاه یزد
مسعود گودرزی هیدرولوژی عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد گیوه چی سازه‌های آبی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا گوهری منابع آب، هیدرولوژی هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید لیاقت آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
رضا لاله زاری آبیاری و زهکشی، منابع آب هیئت علمی دانشگاه سیرجان
حسن لشکری هواشناسی دانشگاه شهید بهشتی
بابک لشکر آرا سازه‌های آبی گروه مهندسی آب/ دانشکده مهندسی عمران/ دانشگاه صنعتی جندی شاپور
محسن لشکربلوک سازه‌های آبی عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان
سارا لطفی منابع آب دانش آموخته دانشگاه تهران
امیر لکزیان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم خاک
مهدی ماجدی اصل سازه‌های آبی گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.
مهدی ماجدی اصل سازه‌های آبی دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
حبیب مارالیان حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه زراعت دانشکده کشاورزی مشگین شهر- دانشگاه محقق اردبیلی
مصطفی مارزی دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی
حامد مازندرانی زاده منابع آب دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
حجت میان آبادی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
بابک متشرع زاده حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
حمیدرضا متقیان شیمی خاک دانشگاه شهرکرد
حمید رضا متین فر ارزیابی اراضی، مدیریت خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
فرهاد میثاقی آبیاری و زهکشی استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
کورش مجد سلیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه تحقیقات فنی و مهندسی؛ مرکز تحقیقات چای کشور؛ لاهیجان
غلامرضا محتشمی هواشناسی گروه آمار، دانشکده ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد
امیر محجوب سازه‌های آبی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مرتضی محسنی پور منابع آب UTM University Academic member
امیر محمدی محیط زیست گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشتُ دانشگاه علوم \زشکی ارومیه
پروا محمدی منابع آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
پناه محمدی فیزیک خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
جهانگرد محمدی شهرکرد. دانشگاه شهرکرد.دانشکده کشاورزی
کورش محمدی منابع آب دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد محمدی محیط زیست مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
محمدحسین محمدی فیزیک خاک دانشگاه تهران
میرعلی محمدی سازه‌های آبی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشکاه ارومیه
سحر محمد آذری منابع آب دانشگاه تهران
محمد محمدیان حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه موسسه تحقیقات برنج کشور-معاونت مازندران
کاوه محمدپور دانشگاه خوارزمی
علی محمد خورشید دوست هواشناسی گروه آب و هواشناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
ام البنی محمدرضاپور منابع آب دانشگاه زابل- دانشکده آب و خاک- گروه مهندسی آب
محسن محمدزاده منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
جهانشیر محمدزاده هابیلی سازه‌های آبی هیئت علمی دانشگاه شیراز
مهدی محمدی قلعه نی منابع آب دانشگاه اراک
جمال محمدولی سامانی
امین محمودی سازه‌های آبی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
محمد علی محمودی فیزیک خاک، مدیریت خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
مجید محمودآبادی فرسایش و حفاظت خاک، فیزیک خاک استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید محمودآبادی* فرسایش و حفاظت خاک استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
داود محمودزاده محیط زیست، منابع آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
شهرام محمود سلطانی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور
داود مختاری محیط زیست گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
علی مختاران آبیاری و زهکشی استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
محمدرضا مددی سازه‌های آبی استادیار دانشگاه جیرفت
فرشته مدرسی هیدرولوژی دانشگاه تهران
حمید مدنی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه آزاد اسلامی اراک
هادی میر ابوالقاسمی آبیاری و زهکشی کارشناس ارشد
ندا مرادی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
علیرضا مرجوی آلودگی خاک، محیط زیست بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
سعید مرید
علی مریدی منابع آب استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
رضا مردانی دانشگاه تهران
علیرضا مرید نژاد آبیاری و زهکشی شرکت سامان آبراه
علیرضا مردوخ پور سازه‌های آبی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان-استادیار
روح الله میرزایی محیط زیست دانشگاه کاشان
سید محمد جواد میرزایی آبیاری و زهکشی عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تربت جام
مجید میرزایی منابع آب، هیدرولوژی گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آلاباما، ایالات متحده آمریکا
فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی
محمد میرزائی حیدری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
حسین میر سیدحسینی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه تهران گروه مهندسی علوم خاک
رسول میرعباسی نجف آبادی آبیاری و زهکشی، منابع آب دانشیار گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد؛ ایران
میرحسن میریعقوب زاده منابع آب، هیدرولوژی استادیار دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه ارومیه
نورالله میرغفاری دانشیار گروه محیط زیست/دانشگاه صنعتی اصفهان
کامران مروج پیدایش و رده‌بندی خاک عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
مجتبی مروج منابع آب دانشگاه تهران
علیرضا مساح بوانی منابع آب
ابوالفضل مساعدی منابع آب، هیدرولوژی استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، تخصص: منابع آب/ هیدرولوژی/ هیدرولیک و هیدرولوژی رسوب/ خشکسالی/ سیل
علیرضا مسجدی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران.
محمد حسن مسیح آبادی پیدایش و رده‌بندی خاک هیئت علمی
فاطمه مسکینی ویشکایی فیزیک خاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
پریسا مشایخی فیزیک خاک بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
فرهاد مشیری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه معاون بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
سیدمحمدهادی مشکاتی آب و فاضلاب، سازه‌های آبی، محیط زیست عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آب
رئوف مصطفی زاده هیدرولوژی دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
همایون مطیعی محیط زیست، منابع آب دانشکده عمران، اب و محیط زیست -دانشکده شهید بهشتی
رحیم مطلبی فرد حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه تبریز
مهدی مظاهری سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس
جواد مظفری سازه‌های آبی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک، اراک، ایران
وحید مظفری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه هئپیئت علمی گروه علوم خاک دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رضا معالی امیری
رعنا معتمدی محیط زیست دانشکده معماری و شهرسازی
محبوبه معتمدنیا فرسایش و حفاظت خاک، هیدرولوژی، هواشناسی - عضو انجمن نظام مهندسی استان یزد با شماره 2808801876 -نماینده انجمن آبخیزداری ایران در استان یزد مسئول آبخیزداری اداره مناب طبیعی و
صفر معروفی دانشیار، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: منابع آب
عیسی معروفپور آبیاری و زهکشی دانشگاه کردستان
جعفر معصوم پور سماکوش هواشناسی گروه جغرافیا-دانشگاه رازی
محمد معظمی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
محمد معظمی منابع آب، هیدرولوژی دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد حسین معماریان هواشناسی دانشگاه یزد-دانشکده فیزیک
رسول معمارزاده سازه‌های آبی گروه مهندسی عمران، دانشگاه ولیعصر رفسنجان
رامتین معینی سازه‌های آبی، منابع آب استادیار دانشکده عمران دانشگاه اصفهان
مظاهر معین الدینی محیط زیست دانشگاه تهران
معصومه مقبل هواشناسی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
مه نوش مقدسی منابع آب استادیار، دانشگاه اراک، تخصص: مدیریت منابع آب، بهینه سازی
علیرضا مقدم نیا * هیدرولوژی دانشگاه تهران
محمدمهدی مقیمی آبیاری و زهکشی عضو هیأت علمی دانشگاه فسا
مهدی مکاری آبیاری و زهکشی استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر
مینا مکی ال اقا محیط زیست استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن
حمید ملاحسینی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
مهدی ملازاده سازه‌های آبی استادیار ، گروه عمران، دانشکده مهندسی ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
سارا ملاعلی عباسیان حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
صدیقه ملکی پیدایش و رده‌بندی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عباس ملکی آبیاری و زهکشی دانشگاه لرستان
آرش ملکیان هیدرولوژی دکتری، دانشگاه تهران
امیر ملکپور عضو هیئت علمی گیلان
داریوش مینایی تهرانی* بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک هیئت علمی
شهرام منافی پیدایش و رده‌بندی خاک، شیمی خاک گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه
حسین منتصری سازه‌های آبی دانشگاه یاسوج
مسعود منتظری نمین هیدرولیک و محیط زیست-دانشگاه تهران
محمد جواد منعم آبیاری و زهکشی
قربان مهتابی سازه‌های آبی گروه آب دانشگاه زنجان
قربان مهتابی شیراز آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی عضو هیات علمی دانشکاه زنجان
محمدحسین مهدیان آبیاری و زهکشی، فرسایش و حفاظت خاک عضو هیات علمی
سیدسجاد مهدی زاده محیط زیست، منابع آب استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران
علی مهدوی مزده فرسایش و حفاظت خاک، محیط زیست دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سعید موحدی هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی-دانشگاه اصفهان
سید حمید موحد محمدی گروه آموزش ترویج و توسعه کشاورزی
روزبه موذن زاده آبیاری و زهکشی، منابع آب گروه مهندسی اب دانشگاه صنعتی شاهرود
سید جواد موسوی آب و فاضلاب دکتری مهندسی شیمی - پارک علم و فناوری استان مازندران
سیدروح اله موسوی پیدایش و رده‌بندی خاک، مدیریت خاک گروه علوم ومهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
سید علی اکبر موسوی فیزیک خاک بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
سیدفرهاد موسوی
سید مجید موسوی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه موسسه تحقیقات خاک و آب- سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
فاطمه موسوی مکانیک خاک و ژئوتکنیک دکتری مهندسی جنگل دانشگاه تهران، کرج، ایران
وحید موسوی دانشگاه تربیت مدرس
محمد موسوی بایگی
مهدی نادی هواشناسی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حبیب الله نادیان قمشه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه غلوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدحسن نادری منابع آب پژوهشگر اکوهیدرولیک زیستگاه رودخانه، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
محمد نادریان فر آبیاری و زهکشی استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
کریم نادری مهدیی منابع آب گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران
سامان نادی زاده شورابه محیط زیست گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران
ابوالفضل ناصری آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‏شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش
حمیدرضا ناصری منابع آب دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
عبدعلی ناصری آبیاری و زهکشی استاد گروه مهندسی آب دانشگاه چمران اهواز
محسن ناصری منابع آب، هیدرولوژی دانشگاه تهران
امیر ناصرین آبیاری و زهکشی استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد ناظری تهرودی منابع آب دانشگاه بیرجند
مجید نامداری محیط زیست گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه زنجان
صفورا ناهیدان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک استادیار دانشگاه بوعلی همدان
کمال نبی اللهی پیدایش و رده‌بندی خاک استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه کردستان
سعید نبی پی لشکریان فرسایش و حفاظت خاک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
نصرت اله نجفی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
پیام نجفی* استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، تخصص: تبخیر و تعرق
شراره نجفیان حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، محیط زیست گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مهدی نجفی قیری پیدایش و رده‌بندی خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
علی نجفی نژاد فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مرتع و آبخیزداری، گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی
محمد جواد نحوی نیا آبیاری و زهکشی استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک
محمد نخعی منابع آب استاد گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی
عطاءالله ندبری منابع آب دانشیار گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمدرضا نیشابوری فرسایش و حفاظت خاک، فیزیک خاک دانشگاه تبریز
علی نشاط آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد کرمان
محسن نصرآبادی سازه‌های آبی عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه اراک
علی خان نصر اصفهانی پیدایش و رده‌بندی خاک دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
علی حیدر نصرالهی آبیاری و زهکشی دانشگاه لرستان- استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
علی نصیریان سازه‌های آبی استادیار دانشگاه بیرجند
کاظم نصرتی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
بیژن نظری آبیاری و زهکشی دانشگاه امام خمینی قزوین
بیژن نظری آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
سهراب نظری سازه‌های آبی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اقلید، فارس، ایران
نرگس نظری سازه‌های آبی دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی اکبر نظری سامانی فرسایش و رسوب دانشگاه تهران
سارا نظیف آب و فاضلاب، منابع آب دانشگاه تهران
محمدامین نعمت اللهی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه شیراز
محمد نعمتی ورنوسفادرانی محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا نفرزادگان منابع آب گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
علی اصغر نقی پور برج محیط زیست، مدیریت خاک استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
هرمزد نقوی* فیزیک خاک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
جعفر نیکبخت آبیاری و زهکشی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
علیرضا نیکبخت شهبازی منابع آب، هیدرولوژی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا نیک پور سازه‌های آبی، منابع آب استادیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
محمد حسین نیک سخن محیط زیست دانشگاه تهران
داوود نیک کامی فرسایش و حفاظت خاک آبخیزداری - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد رضا نیکو منابع آب استاد یار / دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علیرضا نیکوئی گروه اقتصاد کشاورزی
محمد نهتانی فرسایش و حفاظت خاک استادیار دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
مریم نوابیان هیات علمی / دانشگاه گیلان- دانشکده علوم کشاورزی گروه مهندسی آب
میر ناصر نویدی ارزیابی اراضی، پیدایش و رده‌بندی خاک استادیار/ موسسه تحقیقات خاک و آب
حامد نوذری منابع آب مدیر گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
حمیده نوری
روح الله نوری محیط زیست هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
یونس نوراللهی محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
نورالدین نوریان ارزیابی اراضی دانش آموخته دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی نورزاد مکانیک خاک و ژئوتکنیک گروه مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل-دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست- دانشگاه شهید بهشتی
محمدحسین نوری قیداری منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
خدیجه نوروزی منابع آب مدیریت سوانح
رضا نوروزی سازه‌های آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
صارم نوروزی آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک البرز، کرج، چهارراه دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه آبیاری و آبادانی
مجتبی نوروزی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه شهید چمران اهواز
الناز نوروزی اقدم آبیاری و زهکشی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجتبی نوروزی مصیر حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا نوروز ولاشدی هواشناسی استادیار هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مسعود نوشادی* کککککککککککککککک
احمد نوش کام زراعت-شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی
سید رضا هاشمی استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی بیرجند، دانشگاه بیرجند، ایران
سید علی اصغر هاشمی دانشجوی دکتری
سهیلا سادات هاشمی پیدایش و رده‌بندی خاک عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
سید مهدی هاشمی شاهدانی سازه‌های آبی گروه مهندسی آب، دانشکده فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
سید ابراهیم هاشمی گرم دره آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب- پردیس ابوریحان -دانشگاه تهران-تهران-ایران
سید آرمان هاشمی منفرد منابع آب دانشگاه سیستان و بلوچستان
یوسف هاشمی نژاد فیزیک خاک استادیار پژوهش، مرکز ملی تحقیقات شوری
ابوطالب هزارجریبی
شیرین هفت برادران اصفهانی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانش آموخته دکتری گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد همتی هیئت علمی دانشگاه ارومیه
تورج هنر
افشین هنربخش هیدرولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
عبدالحسین هورفر استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
شبنم هوشمند حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه گلستان
بابک واحددوست هیدرولوژی مهندسی همران دانشگاه صنعتی بورسا
زهرا وارسته خانلری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه ملایر
علی رضا واعظی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه زنجان
مهسا واعظ تهرانی سازه‌های آبی هیات علمی شرکت آب و فاضلاب/ وزارت نیرو
عبدالرضا واعظی هیر محیط زیست آبهای زیرزمینی-دانشگاه تبریز
اشکان یوسفی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
داریوش یوسفی کبریا محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
افشین یوسف گمرکچی سازه‌های آبی بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات،اموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
علیرضا وطن خواه دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
جبار وطن فدا سازه‌های آبی مدیر اسبق دفتر رودخانه های مرزی
مجید وظیفه دوست منابع آب گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، رشت، گیلان
مهدی وفاخواه
فاطمه ولی‌زاده کاخکی2 آلودگی خاک استادیار گروه مهندسی خاک و آب، دانشگاه ایلام
خلیل ولیزاده کامران هواشناسی گروه سنجش از دور دانشگاه تبریز
خلیل ولیزاده کامران هواشناسی مدیر گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
حجت الله یونسی سازه‌های آبی عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان