دوره و شماره: دوره 50، شماره 5، مهر 1398 
تخمین دبی در کانال‌های نیم دایره‌ای توسط صفحه آویخته

صفحه 1183-1191

10.22059/ijswr.2018.261828.667965

هژیر قادری نیا؛ امین سیدزاده؛ علیرضا وطن خواه محمدآبادی


تأثیر مدیریت‌های آبیاری جویچه‌ای بر روند رشد ریشه گیاه ذرت

صفحه 1255-1264

10.22059/ijswr.2018.263763.667990

محسن دهقانی؛ محمدرضا نوری امام زاده ای؛ علی شاهنظری؛ مهدی قیصری