دوره و شماره: دوره 50، شماره 7، آذر 1398 

مقاله پژوهشی

اثر زئولیت و سوپر جاذب بر کاهش آبشویی نیترات در یک خاک لوم در شرایط غیر اشباع

صفحه 1569-1579

10.22059/ijswr.2019.266324.668016

یزدان خدارحمی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری


یادداشت تحقیقاتی

ارزیابی خطر آلودگی منابع آب و خاک کشور به آرسنیک

صفحه 1595-1617

10.22059/ijswr.2019.274404.668103

نادر خادم مقدم ایگده لو؛ احمد گلچین


کاربرد مقیاس سازی در برآورد مشخصات نفوذ خاک

صفحه 1677-1687

10.22059/ijswr.2019.271934.668075

محمد طاهر پوزن؛ محمد مهدی چاری؛ پیمان افراسیاب؛ پریسا کهخا مقدم


اثر تراکم کاشت گیاه اسفناج بر روی بهره‌وری آب نرمال‌شده

صفحه 1771-1780

10.22059/ijswr.2019.267026.668022

محمدرضا رحماوند؛ علی رحیمی خوب؛ مصطفی عرب؛ مریم وراوی پور


اولین تجربه سامانه تیکه‌نگاری صوتی برای پایش سرعت جریان رودخانه در ایران

صفحه 1793-1800

10.22059/ijswr.2019.274448.668106

مسعود بحرینی مطلق؛ عباس کاظمی خشویی؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ حمید کاردان مقدم