دوره و شماره: دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2401-2659 

مقاله پژوهشی

1. انتقال نانوذرات TiO2 در ستونهای خاک دست نخورده: تأثیر نرخ جریان

صفحه 2401-2412

سمیرا امیدی؛ بیژن قهرمان؛ امیر فتوت؛ کامران داوری


18. پیامد رسوب‌گذاری زیستی کربنات کلسیم بر آب‌شویی باکتری اشریشیا کولی در ستون شنی

صفحه 2619-2631

ریحانه شوکتی؛ نسرین قربان زاده؛ محمدباقر فرهنگی؛ محمود شعبانپور شهرستانی


20. کاهش آلودگی نفتی در خاک به روش‌های گیاه‌پالایی، زیست پالایی و گیاه‌پالایی زیست‌افزونی شده

صفحه 2645-2660

هادی کوهکن؛ احمد گلچین؛ محمدصدیق مرتضوی؛ رقیه همتی؛ فاطمه شهریاری