دوره و شماره: دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2401-2659 

مقاله پژوهشی

انتقال نانوذرات TiO2 در ستونهای خاک دست نخورده: تأثیر نرخ جریان

صفحه 2401-2412

10.22059/ijswr.2019.278937.668159

سمیرا امیدی؛ بیژن قهرمان؛ امیر فتوت؛ کامران داوری


پیامد رسوب‌گذاری زیستی کربنات کلسیم بر آب‌شویی باکتری اشریشیا کولی در ستون شنی

صفحه 2619-2631

10.22059/ijswr.2019.281919.668210

ریحانه شوکتی؛ نسرین قربان زاده؛ محمدباقر فرهنگی؛ محمود شعبانپور شهرستانی