دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398 
بررسی روند سرانه مصرف آب در ایران براساس رژیم غذایی دو دهه گذشته

صفحه 77-87

10.22059/ijswr.2018.246084.667795

یاسر حمدی احمد آباد؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی رسول زاده؛ رسول قادرپور


شبیه‌سازی عددی آبگیری جانبی لوله‌ای‌شکل از کانال روباز

صفحه 135-147

10.22059/ijswr.2018.252260.667851

محمود رحمانی فیروزجائی؛ احسان بهنام طلب؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری