دوره و شماره: دوره 50، شماره 8، دی 1398، صفحه 1843-2098 

مقاله پژوهشی

تحلیل کیفیت خاک بوم‌سازگان حوزه آبخیز شازند

صفحه 1843-1854

10.22059/ijswr.2019.272372.668083

محبوبه کیانی هرچگانی؛ سیدحمیدرضا صادقی


شبیه‌سازی عددی و تجربی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی برای خاک لومی رسی

صفحه 1885-1897

10.22059/ijswr.2019.278607.668155

زهرا اسکندری تادوانی؛ خلیل اژدری؛ مهدی دلقندی؛ سید حسین حسینی؛ وجیهه درستکار


تأثیر شوری بر عملکرد ذرت در مراحل مختلف رشد

صفحه 1975-1983

10.22059/ijswr.2019.275824.668125

رضا سعیدی؛ مسعود سلطانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ عباس ستوده نیا


تاثیر پی چند لایه بر روی پارامترهای جریان نشت از زیر سدهای انحرافی

صفحه 1985-1999

10.22059/ijswr.2019.278391.668153

محسن کریمی پوچ؛ خلیل اژدری؛ سید حسین حسینی؛ روزبه مؤذن زاده؛ حسن گلی


بررسی سینتیک و همدمای جذب نیترات و آمونیوم از محلول آبی با استفاده از زغال ‌زیستی نی

صفحه 2009-2021

شیلا خواجوی شجاعی؛ عبدالامیر معزی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ مهدی تقوی زاهد کلائی