تأثیر شوری بر عملکرد ذرت در مراحل مختلف رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

افزایش نرخ رشد جمعیت و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، منجر به اتخاذ راه‌کارهایی برای استفاده از منابع آب باکیفیت پایین در بخش کشاورزی شده ‌است. در این تحقیق، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با اعمال تنش شوری یک و دو مرحله‌ای در طول دوره رشد ذرت انجام شد. تیمار شوری در چهار سطح؛ (S1)5/1، (S2)5/2، (S3)4 و (S4)5/5 دسی‏زیمنس بر متر و تیمار مراحل رشد شامل تک‌مرحله؛ (P1)4برگی، (P2) گل‏دهی، (P3) شیری‌شدن دانه‏ها و جفت مرحله؛ P1P2، P1P3 و P2P3، در سه تکرار اجرا شد. در پایان دوره رشد، بیشترین عملکرد ذرت در تیمار P1S1 به‌مقدار 8/136 گرم بر بوته و کمترین آن در تیمار P2P3S4  به‌مقدار 7/41 گرم بر بوته بود. تیمارهای P1P2 وP1P3 با وجود پذیرش دوبار تنش در طول دوره رشد، نسبت به تیمار P2 و P3، به‌طور متوسط 33 و 17 درصد افزایش عملکرد داشت. درحالی‌که تیمار P2P3 نسبت به تیمار P2 و P3، 2/6 و 23 درصد کاهش عملکرد داشت. نتایج نشان داد که اعمال تنش شوری در مراحل اولیه رشد، ذرت را در مراحل حساس رشد، نسبت به تنش مذکور مقاوم می‌کند. بنابراین در بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب‌ شور و شیرین، زمان‌بندی استفاده از آب شور حائز اهمیت خواهد بود.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Salinity on Maize Yield in Various Growth Stages

نویسندگان [English]

  • reza saeidi 1
  • Masoud Soltani 2
  • Abdolmajid Liaghat 3
  • Abbas Sotoodehnia 4
1 Ph.D of irrigation and drainage Engineering, Dept of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Assistant professor, Dept of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Professor, Dep of Irrigation & Reclamation Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
4 Associate professor, Dept of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Increasing population growth and reducing water resources have led to use low-quality water resources in agricultural sector. In this study a factorial experiment in a randomized complete block design was conducted to apply salinity stress on one and two stages of maize growth period. Irrigation water salinity treatments including four levels; S1(1.5), S2(2.5), S3(4.0) and S4(5.5 dS.m-1) and the application time (growth stages) of salinity stress including six levels; 4-leaf stage (P1), flowering stage (P2), milking stage (P3), 4-leaf and flowering stages (P1P2), 4-leaf and milking stages (P1P3) and flowering and milking stages (P2P3) were performed. At the end of growth period, the highest maize yield (136.8 g/plant) was corresponded to P1S1 treatment the lowest one (41.7 g/plant) was corresponded to P2P3S4 treatment. The maize yield increased 17 and 33% in P1P3 and P1P2 treatments as compared to P3 and P2 treatments, respectively, although they received salinity stresses two times during their growing periods.  While, the yield reduced 6.2 and 23% in P2P3 treatment as compared to P2 and P3 treatments, respectively. The results showed that the application of salinity stress in the early growth stages makes the crop to be resistant to salinity stress during the sensitive growth stages. Therefore, the application time of saline water will be important in terms of conjunction use of fresh and saline water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield function
  • salinity
  • Salinity sensitive growth stages
  • maize
Abdellatif, Y. and Siddig, A. M. (2015). Response of maize to sodium chloride concentrations at early growth stages. Journal of Agronomy and Agricultural Research. 6(4), 68-74.
Alkaisi, M. M., and Broner, I. (1992). Crop Water Use and Growth Stages. Colorado State University Extension. No. 4.715
Alizade, A. (2007). Design of surface irrigation systems (Vol.2). (pp. 173-180). Mashhad. (In Farsi)
Akhtari, A., Homaee, M. and Hoseini, Y. (2014). Modeling plant response to salinity and soil nitrogen deficiency. Journal of Soil and Water Resources Conservation. 3(4), 33-50. (In Farsi)
Azizian, A. and Sepaskhah, A. R. (2014). Maize response to water, salinity and nitrogen levels: yield-water relation, water-use efficiency and water uptake reduction function. Journal of Plant Production. 8(2), 183- 214.
Bradford, S. and Letey, J. (1993). Cyclic and blending strategies for using saline and non-saline water for irrigation. Journal of Irrigation Science. 13, 123-128.
Dehghani, A., Kazemeini, S. A., Zarei, M. and Alinia, M. (2017). Effects of Salt Stress and Mycorrhiza Fungi on Morpho-Physiological Characteristics of Sweet Corn. Journal ofCrop Production and Processing. 7(1), 101-113. (In Farsi)
Farooq, M., Hussain, M., Wakeel, A. and Kadambot, H. M. (2015). Salt stress in maize: effects, resistance mechanisms, and management. Journal of the Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). 35, 461-481
Heidarinia, M., Naseri, A. A., Boroomandnasab, S. and Albaji, M. (2016). The Effect of Irrigation with Saline Water on Evapotranspiration and Water Use Efficiency of Maize under Different Crop Management. Journal of Irrigation Science and Engineering. 40(1.1), 99-110. (In Farsi)
Hoseini, Y., Ramezani Moghaddam, J., Nikpour, M. R. and Abdoli, A. (2018). Evaluating Water Uptake Functions under Simultaneous Salinity and Water Stress Conditions in Cherry Tomato. Journal of Water Research in Agriculture. 32 (2), 247-266. (In Farsi)
Kiani, A. R. and Mosavat. A. (2015). Investigating different methods of irrigation with saline-unsaline water on yield and yield of maize water in drip irrigation. Journal of Soil and Water Research. 46(1), 1-10. (In Farsi) 
Liaghat, A. M. and Esmaili, Sh. (2003). The effect of fresh and saline water conjunction on corn yield and salt concentration in the root zone. Journal of Agricultural Science and Nature Resources. 10(2), 159-170. (In Farsi)
Molavi, H., Mohammadi, M. and Liaghat, A. (2011). Effect of saline water management during growth period on yield and yield components of maize and soil salinity profile. Journal of Irrigation science & engineering. 35(3), 11-18. (In Farsi)
Naresh, R. K., Minhas, P. S., Goyal, A. K., Chauhan, C. P. S. and Gupta, R. K. (1993). Conjunctive use of saline and non-saline waters. II. Field comparisons of cyclic uses and mixing for wheat. Journal of Agricultural Water Management. 23, 139-148.
Nemoto, Y. and Sasakuma, T. (2002). Differential stress responses of early salt stress responding genes in common wheat. Journal of Phytochemistry.61, 129-133.
Parvaiz, A. and Satyawati, S. (2008). Salt stress and phyto-biochemical responses of plants. Journal of Plant Soil Environment. 54, 89-99.
Piri, H., Ansari, H. and Faridhosseini, A. R. (2018). Investigation of the Irrigation Management with Saline Water on Sorghum Yield and Growth Indices. Journal of Irrigation Sciences and Engineering. 40(4), 31-46. (In Farsi)
Ranjbar, G., Pirasteh, H., Emam, Y. and Hosein Zadeh, S. H. (2013). Effect of salinity stress on different growth stages of wheat cultivar. Journal of Crop Production in the Situation of Environmental Tensions. 5(1), 23-31. (In Farsi)
Skaggs, T. H., Van Genuchten, M. Th., Shouse, P. J. and Poss, J. A. (2006). Macroscopic approaches to root water uptake as a function of water and salinity stress. Journal of Agric. Water Manage. 86: 140-179.
Soltani Mohammadi, A., Kashkooli, H. A., Naderi, A. and Broomandnasab, S. (2011). The effect of water stress and salinity stress on grain yield and yield components in different stages of growth in Ahvaz climatic conditions. Journal of Iranian Water Research. 5(9), 161-170. (In Farsi)