ارزیابی کارایی مدل‌های برآورد تابش خورشید در سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار/گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

تابش خورشیدی علاوه بر استفاده در مدل­های اقلیمی، نقشی تعیین­کننده در برنامه­های توسعه تاسیسات خورشیدی در مکان­های مختلف دارد. با پیشرفت­های چشم­گیر در حوزه مخابرات و ارتباطات، استفاده از تصاویر ماهواره­ای برای دیدبانی سطح زمین، نقش گسترده­تری نسبت به دیدبانی­های مرسوم پیدا کرده ­است. محصولات سنجنده MODIS بصورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد و با پیکسل های 1km×1km  از تفکیک مکانی قابل قبولی برخوردار است. در این پژوهش سعی شده در چهار ایستگاه در گستره­ی ایران با استفاده از داده­های سطح زمین و اتمسفر این سنجنده بعنوان ورودی مدل پارامتریکی و مدل تجربی انگستروم-پرسکات، مقدار تابش کل روزانه (بر حسب وات بر مترمربع) محاسبه شود و نهایتا با مشاهدات سطح زمین مقایسه گردد. خروجی مدل تجربی انگستروم-پرسکات با داده­های اخذ شده از سنجنده­ی مادیس (APRS) در برابر خروجی همین مدل با داده­های پایش شده در سطح زمین (APGS) مقایسه شدند. با مقایسه نتایج می­توان دریافت که مدل  APRSدقت بهتری نسبت به مدل APGS در روزهای ابری دارد. به صورتی­که مقدار شاخص­های RMSE  و MBE در روزهای ابری برای مدل APRS به ترتیب برابر 74/41 و W/m2 70/19 است و برای مدل APGS به ترتیب برابر 60/43 و W/m2 25/34 است. با این حال دقت مدل APGS در روزهای آفتابی بالاتر از مدل APRS بود. هر چند محدودیت داده­های زمینی (که به صورت نقطه­ای دیدبانی می­شوند) می­تواند عاملی تاثیرگذار در انتخاب یکی از این دو مدل باشد. همچنین نتایج نشان­دهنده­ی دقت بالای مدل پارامتریکی (W/m25/16RMSE = و 93/0R2 =) مخصوصا در روزهای ابری می­باشد. از نگاهی دیگر، با وجود دقت بالای مدل پارامتریک، مدل انگستروم-پرسکات با استفاده از داده­های ماهواره از فرآیندی آسان برخوردار است. هرچند که برای  واسنجی ضرایب آن در مناطق متفاوت به داده­های ساعات آفتابی با طول دوره مناسب نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Efficiency of Solar Radiation Estimation Models Using Satellite Imagery

نویسندگان [English]

  • Bijan Sedaqat Masabi 1
  • Zahra Aghashariatmadari 2
  • Somayyeh Hejabi 3
  • Khalil Ghorbani 4
1 MSC student of agrometeorology, Irrigation & Reclamation Engrg. Dept. University of Tehran Karaj, Iran.
2 Assistant Prof., Irrigation & Reclamation Engrg. Dept. University of Tehran Karaj, Iran.
3 Assistant Prof., water department, Faculty of Agriculture, Urmia university, Urmia, Iran
4 Associate Professor, Water and Soil Engineering, Gorgan University of agricultural sciences and natural resources
چکیده [English]

In addition to use in climate models, solar radiation plays a decisive role in development of solar systems programs in different areas. With significant advances in telecommunication and communication sector, the use of satellite imageries for land-based observations has found a wider role than traditional observations. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) satellite products are available to the public free of charge and have a reasonable resolution of 1km × 1km. In this research, it was tried to calculate the amount of total solar radiation in 4 stations in Iran, using the Earth's surface and atmospheric MODIS data as an input of the parametric and the Angström-Prescott (AP) models and to compare the results with ground-level observations. The AP model output obtained from the MODIS data (APRS) was compared with the AP model output obtained from ground level observation data (APGS). By comparing the results, it was found that the APRS model is more accuracy than the APGS model on cloudy days. So that the amount of RMSE and MBE indices for the APRS model on cloudy days were 41.74 W/m2 and 19.70 W/m2, respectively, and for APGS model were 43.6 W/m2 and 34.25 W/m2, respectively. However, the accuracy of the APGS model on sunny days was higher than that of the APRS model. Although the limitations of ground data (point observations) could be an effective factor in choosing one of both models. Results also indicate a high accuracy of the parametric model (RMSE = 16.56 W/m2 and R2 =0.93), especially on cloudy days. On the other hand, despite of high accuracy of the parametric model, the application of APRS model is easy. However, long period sunshine hour’s data are needed for calibration of AP coefficients in different regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar radiation estimation
  • MODIS
  • Parametric model
  • Angstrom-Prescott model
Aghashariatmadari, Z. (2011). Evaluation of model for estimating total solar radiation at horizontal surfaces based on meteorological data, with emphasis on the performance of the angstrom model over Iran. Ph. D. dissertation, University of Tehran. College of Agriculture and Natural Resources. (In Farsi).
Bazyar. E., Gheybi. A., Araghizadeh. M., Malakooti. H. (2015). Estimation of Surface Solar Radiation using Satellite data from Meteosat in Kerman city, Geophysical Conference Iran, (pp. 106-109). (In Farsi).
Cano, D., J. Monget, M. Albuisson, H. Guillard, N. Regas, L. Wald. (1986). A method for the determination of the global solar radiation from meteorological satellite data. Solar Energy. 37. 31–39.
Deo, R., Sahin, M. (2017). Forecasting long-term global solar radiation with an ANN algorithm coupled with satellite-derived (MODIS) land surface temperature (LST) for regional locations in Queensland. Renew. Sust. Energ. Rev. 72. 828–848.
Emamifar. S., Alizadeh. A. (2013). Estimation of Solar Radiation Using Land Surface Temperature MODIS Sensor Data and Neural Network Model, Journal of soil and water (Agricultural Sciences and Industries). 28(3). (pp: 617-62). (In Farsi).
Farajzadeh. M., Karimi. N. (2014). Basic satellite meteorology, Samt publication. (pp: 1-10). (In Farsi).
Gautier, C., G. Diak and S. Masse. (1980). A simple physical model to estimate incident solar radiation at the surface from Goes satellite data, J. Appl. Meteorol. 19. 1005-1012.
Hatefi-e-Ardakani. M., Rezayimoghaddam. M. (2016). Application of satellite images and GIS on feasibility study of exploitation solar energy in illumination system (case study on Zanjan-Tabriz Expressway).
Houborg, R., Soegaard, H., Emmerich, W., Moran, S. (2007). Inferences of all-sky solar irradiance using Terra and Aqua MODIS satellite data. Int. J. Remote Sens. 28. 4509–4535.
Janjai, S., Laksanaboonsong, J., Nunez, M., Thongsathitya, A. (2005). Development of a method for generating operational solar radiation maps from satellite data for a tropical environment. Sol. Energy. 78. 739–751. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2004.09.009.
Journee, M., Bertrand, C. (2010). Improving the spatio-temporal distribution of surface solar radiation data by merging ground and satellite measurements. Remote Sens. Environ. 114. 2692–2704.
Kim, H.-Y. And S. Liang. (2010). Development of a hybrid method for estimating land surface shortwave net radiation from MODIS data. Remote Sensing of Environment. 114(11). 2393-2402.
Liu, X., Mei, X., Li, Y., Porter, J., Wang, Q. and Zhang, Y. (2010). Choice of the Ångström–Prescott coefficients: Are time-dependent ones better than fixed ones in modeling global solar irradiance? Energy Conversion and Management. 51(12). 2565-2574.
López, G. and F.J. Batlles. (2014). Estimating Solar Radiation from MODIS Data. Energy Procedia. 49.  2362-2369.
Lotfi. H. (2012). Evaluation of net radiation with use of MODIS sensor data, Master of Science thesis, agricultural faculty of Shiraz University. (In Farsi).
Moradi, I. (2008). Quality control of global solar radiation using sunshine duration hours. Energy (Submitted for publication).
Moradi, I., Mueller, R., Alijani, B., & Kamali, G. A. (2009). Evaluation of the Heliosat-II method using daily irradiation data for four stations in Iran. Solar Energy. 83(2). 150-156.
Muneer, T., S. Younes, and S. Munawwar. (2007). Discourses on solar radiation modeling. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 11(4). 551-602.
Perez, R., Ineichen, P., Moore, K., Kmiecik, M., Chain, C., George, R., & Vignola, F. (2002). A new operational model for satellite-derived irradiances: description and validation. Solar Energy. 73(5). 307-317.
Perez, R., Seals, R., Zelenka, A. 1997. Comparing satellite remote sensing and ground network measurements for the production of site/time specific irradiance data. Solar Energy. 60. 89–96.
Qin,J., Chen, Z.,Yang, K., Liang, S., Tang, W. (2011). Estimationofmonthly-meandaily global solar radiation based on MODIS and TRMM products. Appl.Energy. 88(7). 2480–2489.
Rahimikhoob. A., Saberi. P., Behbahani. M., Nazarifar. M. (2012). Assessment of solar radiance reached at earth surface with using of NOA satellite images and statistical relationships in the South of Tehran. (In Farsi).
Raschke, R., Preuss, H.J. (1979). The determination of the solar radiation budget at the earth surface from satellite measurements. Meteorol. Rundsch. 32. 18.
Rees, D. G. 1989. Essential statistics. 2nd Edn., Chapman and Hall, London.
Rigollier, C., Lefe`vre, M., Wald, L. (2004). The method Heliosat-2 for deriving shortwave solar radiation from satellite images. Sol.  Energy. 77. 159–169.
Ryu, Y., Jiang, C., Kobayashi, H. and  Detto, M. . (2018). MODIS-derived global land products of shortwave radiation and diffuse and total photosynthetically active radiation at 5 km resolution from 2000. Remote Sensing of Environment. 204. 812-825.
Safayi. B., Khalaji Asadi. M., Taghizadeh. H., Jilavi. A., Taleghani. G., Danesh. M. (2006). Evaluation of potentially Solar radiance over Iran and preparing its Radiative Atlas. Journal of Nuclear Science and Tehnology. (In Farsi).
SBDART User guide. 2007 http://irina.eas.gatech.edu/EAS8803_Fall2007/User_guide_SBDART_input.pdf, Accessed date: 1 August 2017.
Schillings, C., Mannstein, H., Meyer, R. (2004a). Operational method for deriving high resolution direct normal irradiance from satellite data. Sol. Energy. 76. 475–484.
Schillings, C., Meyer, R., Mannstein, H. (2004b). Validation of a method for deriving high resolution direct normal irradiance from satellite data and application for the Arabian Peninsula. Sol. Energy. 76. 487–497.
Tarpley, J.D. (1979). Estimating Incident Solar-Radiation at the Surface from Geostationary Satellite Data. Journal of Applied Meteorology. 18(9). 1172-1181.
Thornton, P.E. and S.W. Running. (1999). an improved algorithm for estimating incident daily solar radiation from measurements of temperature, humidity, and precipitation. Agricultural and Forest Meteorology. 93(4). 211-228.
Yang, K., T. Koike, and B. Ye. (2006). Improving estimation of hourly, daily, and monthly solar radiation by importing global data sets. Agricultural and Forest Meteorology. 137(1-2). 43-55.
Yorukoglu, M. and A.N. Celik.  (2006). A critical review on the estimation of daily global solar radiation from sunshine duration. Energy Conversion and Management. 47(15-16). 2441-2450
Zelenka, A., et al. (1999) Effective Accuracy of Satellite-Derived Hourly Irradiances. Theoretical and Applied Climatology. 62(3-4). 199-207
Zhang, X., et al. (2014) Generating Global and Surface Satellite incident shortwave radiation and photosynthetically active radiation products from multiple satellite data. Remote Sensing of Environment. 152. 318