دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1398 
واسنجی و اعتبار‌سنجی مدل رشد گیاهی WOFOSTبرای گندم در دشت قزوین

صفحه 329-338

10.22059/ijswr.2018.259242.667928

مریم احمدی؛ عبدالرحیم هوشمند*؛ سعید برومندنسب؛ محمد علی شریفی


بررسی تجمع املاح در خاک تحت سیستم قطره ای زیرسطحی

صفحه 339-351

10.22059/ijswr.2018.255182.667881

حسین دهقانی سانیج؛ حمیدرضا حاجی آقا بزرگی؛ علی اصغر قائمی؛ مسعود نوشادی*