ارزیابی پارامتر تابش خورشیدی ورودی به زمین حاصل از مدل‌های تجربی و ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجو - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، رشت، گیلان

چکیده

یکی از مهم‌ترین فرآیندهای انتقال آب و انرژی در چرخه هیدرولوژیکی، تبخیر-تعرق است و تابش خورشیدی انرژی لازم برای انجام این فرآیند را تأمین می‌کند. درنتیجه تخمین هرچه دقیق‌تر میزان تبخیر-تعرق به تخمین دقیق میزان تابش خورشیدی وابسته است. این تحقیق با هدف ارزیابی میزان تابش خورشیدی در سطح زمین حاصل از سه روش معادلات تجربی (مدل‌های آنگستروم و هارگریوز-سامانی) مدل‌های فیزیکی داده‌گواری شده (GLDAS/Noah، NCEP/NCAR)و مشاهدات ماهواره‌ای (CM-SAF)با استفاده از اندازه‌گیری‌های زمینی صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد مدل کالیبره شده آنگستروم با ضریب تبیین برابر با 9/0 و SEEبرابر با 58/2 بهترین عملکرد را داشته است. اما دقت این مدل وابسته به روش کالیبراسیون و وجود داده‌های ساعات آفتابی است. محصول تابش سطح زمین مستخرج از GLDAS/Noah با ضریب تبیین و SEEبه ترتیب برابر با 87/0 و 5/3 بهترین کارایی را بعد از مدل واسنجی شده آنگستروم داشت. مدل GLDAS/Noahبا وجود برآورد 2/10 درصدی تابش خورشیدی بیش از اندازه‌گیری زمینی، در مناطقی که کمبود داده هواشناسی وجود دارد می‌تواند کارایی بسیار خوبی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Incoming Solar Radiation Parameter Derived from Empirical and Satellite Models

نویسندگان [English]

  • Hamideh Noory 1
  • Ali Mokhtari 2
  • Majid Vazifedoust 3
1 Assistance professor, Department of Irrigation and Reclamation Eng., College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
2 Student of University college of agriculture and natural resources university of Tehran
3 Assistance professor, Water Engineering Department, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Evapotranspiration is one of the most important processes in water and radiative transfer in hydrological cycle, and the required energy for this process is provided by solar radiation. Therefore, the accuracy of evapotranspiration estimation is strongly depends on the accuracy of solar radiation estimation. This study was conducted to evaluate the different surface solar radiation models such as empirical models (Angstrom and Hargreaves-Samani), physically-based models (NCEP and GLDAS) and a satellite observation model (CM-SAF). The results showed that the calibrated Angstrom model with R2=0.9 and SEE=2.58 was the most efficient model. However, the accuracy of this model is strongly depends on the calibration procedure and the existence of sunshine data. The GLDAS model with R2= 0.87 and SEE=3.5 was the second most efficient model after calibrated Angstrom model. The GLDAS model, in spite of 10.2% overestimation of surface solar radiation, can be the most efficient model in areas with the lack of meteorological data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angstrom
  • CM-SAF
  • GLDAS
  • Hargreaves-Samani
  • Surface solar radiation
Abraha, M.G. and Savage, M.J. (2008). Comparison of estimates of daily solar radiation from air temperature range for application in crop simulations. Agricultural and Forest Meteorology, 148, 401–416.
Aghashariatmadari, Z. (2011) Evaluation of different models for estimating total solar radiation at horizontal surfaces based on meteorological data, with emphasis on the performance of the angstrom model over Iran. Dissertation, University of Tehran (IN PERSIAN)
­­Aladenola, O.O. and Madramootoo, C.A. (2014). Evaluation of solar radiation estimation methods for reference evapotranspiration estimation in Canada, Theoretical and Applied Climatology, 118(3), 377-385.
Allen, R.G. (1995). Evaluation of procedures for estimating mean monthly solar radiation from air temperature.
Allen, R.G. (1997). Self-calibrating method for estimating solar radiation from air temperature. Journal of Hydrologic engineering, 2(2), 56-67.
Angstrom, A. (1924). Solar and terrestrial radiation. Report to the international commission for solar research on actinometric investigations of solar and atmospheric radiation. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 50(210), 121-126.
Babst, F., Mueller, R.W. and Hollmann, R. (2008). Verification of NCEP reanalysis shortwave radiation with mesoscale remote sensing data. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letter. 5(1), 34-37.
Barkstrom, B.R. and Smith, G.L. (1986). The earth radiation budget experiment: Science and implementation. Reviews of Geophysics, 24(2), 379-390.
Barkstrom, B., Harrison, E., Smith, G., Green, R., Kibler, J. and Cess, R. (1989). Earth radiation budget experiment (ERBE) archival and April 1985 results. Bulletin of the American Meteorological Society, 70(10), 1254-1262.
Barkstrom, B.R., Harrison, E.F. and Lee, R.B. (1990). Earth radiation budget experiment. Transactions American Geophysical Union, 71(9), 297-304.
Bojanowski, J.S. (2013). Quantifying solar radiation at the earth’s surface with meteorological and satellite data. P.h.D thesis, University of Twente. Netherlands.
Bojanowski, J.S., Vrieling, A. and Skidmore, A.K .(2013). Calibration of solar radiation models for Europe using Meteosat Second Generation and weather station data. Agricultural and forest meteorology. 176, 1-9.
Cano, D., Monget, J.M., Albuisson, M., Guillard, H., Regas, N. and Wald, L. (1986). A method for the determination of the global solar radiation from meteorological satellite data. Solar Energy. 37(1), 31-39.
Chen, F., Mitchell, K., Schaake, J., Xue, Y., Pan, H.L., Koren, V. and Betts, A. (1996). Modeling of land surface evaporation by four schemes and comparison with FIFE observations. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 101(D3), 7251-7268.
Dai, Y., Zeng, X., Dickinson, R.E., Baker, I., Bonan, G.B., Bosilovich, M.G. and Oleson, K.W. (2003). The common land model. Bulletin of the American Meteorological Society.84(8), 1013-1023
Derber, J.C., Parrish, D.F. and Lord, S.J. (1991). The new global operational analysis system at the National Meteorological Center. Weather and Forecasting, 6(4), 538-547.
Duvel, J.P., Viollier, M., Raberanto, P. and Kandel, R. (2001). The ScaRaB-Resurs Earth radiation budget dataset and first results. Bulletin of the American Meteorological Society. 82(7), 1397.
Gueymard, C.A. and Myers, D.R. (2008). Validation and ranking methodologies for solar radiation models In Modeling Solar Radiation at the Earth’s Surface. Springer Berlin Heidelberg, 479-510.
Hargreaves, G.H. and Samani, Z.A .(1982). Estimating potential evapotranspiration. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1083, 225–230.
Harries, J.E., Russell, J.E., Hanafin, J.A. and Brindley, H. (2005). The geostationary earth radiation budget project. Bulletin of the American Meteorological Society. 86(7), 945.
Hollmann, R., Mueller, R.W. and Gratzki, A. (2006). CM-SAF surface radiation budget: First results with AVHRR data. Advance in Sp Research, 37(12), 2166-2171.
Inamdar, A.K. and Guillevic, P.C. (2015). Net Surface Shortwave Radiation from GOES Imagery—Product Evaluation Using Ground-Based Measurements from SURFRAD. Remote Sensing, 7(8), 10788-10814
Jacobowitz, H. and Tighe, R.J. (1984). The earth radiation budget derived from the NIMBUS 7 ERB experiment. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 89(D4), 4997-5010.
Jensen, M.E. (1985). Personal communication, ASAE national conference, Chicago, IL.
Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Zhu, Y. (1996). The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437-471.425.
Kandel, R., Viollier, M., Raberanto, P. and Duvel, J.P. (1998). The ScaRaB earth radiation budget dataset. Bulletin of the American Meteorological Society, 79(5), 765.
Koster, R.D. and Suarez, M.J. (1992). Modeling the land surface boundary in climate models as a composite of independent vegetation stands. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 97(D3), 2697-2715.
Laszlo, I., Ciren, P., Liu, H., Kondragunta, S., Tarpley, J.D. and Goldberg, M.D. (2008). Remote sensing of aerosol and radiation from geostationary satellites. Advance in Sp Research, 41(11), 1882-1893.
Liang, X., Lettenmaier, D.P., Wood, E.F. and Burges, S.J. (1994). A simple hydrologically based model of land surface water and energy fluxes for general circulation models. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 99(D7), 14415-14428.
Liang, S., Zhong, B. and Fang, H. (2006). Improved estimation of aerosol optical depth from MODIS imagery over land surfaces. Remote Sensing of Environment, 104(4), 416-425.
Liu, X., Li, Y., Zhong, X., Zhao, C., Jensen, J.R. and Zhao, Y. (2014). Towards increasing availability of the Ångström–Prescott radiation parameters across China: Spatial trend and modeling. Energy Conversion and Management, 87, 975-989.
Ohmura, A., Dutton, E.G., Forgan, B. and Frohlich, C. (1998). Baseline Surface Radiation Network (BSRN/WCRP): New precision radiometry for climate research. Bulletin of the American Meteorological Society, 79(10), 2115.
Paulescu, M., Paulescu, E., Gravila, P. and Badescu, V, (2013), Solar radiation measurements. In Weather Modeling and Forecasting of PV Systems Operation, Springer London, 17-42.
Piri, J. and Kisi, O. (2015). Modelling solar radiation reached to the Earth using ANFIS, NN-ARX, and empirical models (Case studies: Zahedan and Bojnurd stations). Journal of Atmosphere and Solar Terrestrial Physiscs, 123, 39-47.
Rodell, M., Houser, P.R., Jambor, U.E.A. and Gottschalck, J. (2004). The global land data assimilation system. Bulletin of the American Meteorological Society. 85(3), 381.
Rosenberg, N.J., Blad, B.L. and Verma, S.B. (1983). Microclimate: the biological environment, John Wiley & Sons.
Schulz, J., Albert, P., Behr, H.D., Caprion, D., Deneke, H., Dewitte, S. and Hollmann, R. (2009). Operational climate monitoring from space: the EUMETSAT Satellite Application Facility on Climate Monitoring (CM-SAF), Atmosphere, Chemistry and Physics 9(5).
Shapiro, R. (1972). Simple model for the calculation of the flux of solar radiation through the atmosphere. Applied Optics, 11(4), 760-764.
Wang, K., Wang, P., Li, Z., Cribb, M. and Sparrow, M. (2007). A simple method to estimate actual evapotranspiration from a combination of net radiation, vegetation index, and temperature. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 112(D15).
Wang, F., Wang, L., Koike, T., Zhou, H., Yang, K., Wang, A. and Li, W. (2011). Evaluation and application of a fine‐resolution global data set in a semiarid mesoscale river basin with a distributed biosphere hydrological model. Journal of Geophysical Research: Atmosphere, 116(D21)
Zhang, H. and Pu, Z. (2010). Beating the uncertainties: ensemble forecasting and ensemble-based data assimilation in modern numerical weather prediction. Advance in Meteorology, 10-20.