تخمین خصوصیات هیدرولیکی غیراشباع خاک با استفاده از روشهای حل تحلیلی و معکوس مبتنی بر اندازه‌گیریهای دستگاه نفوذسنج دیسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

برآورد و مدل­سازی ویژگی­های هیدرولیکی غیراشباع خاک، راهکاری موثر در تسریع و سهولت پژوهش­های مربوط به حرکت آب و املاح در خاک است. در این مطالعه، از روش برآورد حل معکوس برای آنالیز نتایج حاصل از کاربرد دستگاه نفوذسنج مکشی دیسک استفاده گردید. همچنین از روش تحلیلی وودینگ و نرم افزار Hydrus-1D در شبیه­سازی مقادیر نفوذ و ویژگی­های هیدرولیکی بهره گرفته شد. در این راستا با استفاده از چهار لایسیمتر، آزمایش­های نفوذ در مکش­های 15 ، 6 ، 3 و 1 سانتیمتر انجام شد. داده­های بارفشاری توسط چهار تانسیومتر نصب شده در لایسیمترها قرائت شد. در نهایت نتایج بدست آمده از روش حل معکوس با روش وودینگ مقایسه شدند. نتایج نشان داد که روش حل معکوس به طور کلی تطابق خوبی با روش تحلیلی وودینگ داشت. روش حل معکوس مقادیر هدایت هیدرولیکی غیر اشباع را در مکش­های پایین نزدیک به وودینگ برآورد نمود اما با بیشتر شدن مکش مقادیر برآوردی حل معکوس 12 درصد بیشتر از روش وودینگ بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Unsaturated Soil Hydraulic Properties Using Analytical and Inverse Methods Based on Disc Infiltrometer Measurements

نویسندگان [English]

  • Sina Besharat 1
  • Gisoo Hashempour 2
  • Kamran Zeinalzadeh 1
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia Lake Research Center, Urmia University
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University
چکیده [English]

Estimation and modeling of non-saturated hydraulic properties of the soil is an effective approach to accelerate and facilitate studies on the movement of water and salts in the soil. In this paper, an inverse solution estimation method was used to analyze the results obtained by disk infiltrometer tools. Also, Wooding analytical method and Hydrus-1D software were used to simulate infiltration values and hydraulic properties. In this regard, four lysimeters were used and infiltration experiments were carried out at suctions of 15, 6, 3 and 1 cm. Also, pressure data were recorded by four tensiometers installed in the lysimeters. Finally, the results of the inverse solution method were compared with the Wooding method. The results showed that the inverse solution method was generally in good agreement with the Wooding analysis method. The inverse solution method estimated the unsaturated hydraulic conductivity values close to Wooding method at low suctions, but the estimated values were greater 12% than the Wooding method with increasing suctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disc infiltrometer
  • Hydraulic conductivity
  • Hydrus
  • Wooding method
Abbasi, F. (2013). Estimating Soil Water Retention Curve Including Hysteresis Using Inverse Modeling and Scott's and Mualem's Models in two Different Soils, Journal of Water and Soil, 27(2), 313-327
Dohnal, M., Dusek, J., and Vogel, T. (2010). Improving Hy-draulic Conductivity Estimates from Minidisk Infiltrometer Measurements for Soils with Wide Pore-Size Distribu-tions. Soil Science Society of America Journal, 74(3), 804–811.
Farkas, Cs., Fodor, N. and Tóth, E. (2000). Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences, 1022 Budapest, Herman Ottó 15.
Gupta N. Rudra R.P. and Parkin. G. (2006). Analysis of spatial variability of hydraulic conductivity at field scale. Canadian Biosystems Engineering, 48(1), 55-62.
Haverkamp, R., Ross, P.J., Smettem, K.R.J., Parlange, J.Y., (1994). Three dimensional analysis of infiltration from the disc infiltrometer. Part 2. Physically based infiltration equation. Water ResourcesResearch. 30, 2931–2935.
Iwata, H. , Tanabe, S. , Ueda, K. and Tatsukawa, R. (1995). Persistent Organochlorine Residues in Air, Water, Sediments, and Soils from the Lake Baikal Region, Russi, Environmental Science & Technology, 29 (3), 792–801
Latorre, B., Moret-Fernández, D. and Pena, C. (2013). Estimate of soil hydraulic properties from disc infiltrometer three-dimensional infiltration curve: theoretical analysis and field applicability, Procedia Environmental Sciences, 19, 580 – 589.
Latorre, B., Pena, C., Lassabatere, L., Angulo-Jaramillo, R., Moret-Fernndez, D. (2015). Estimate of soil hydraulic properties from disc infiltrometer three-dimensional infiltration curve. Numerical analysis and field application. Journal of Hydrology: 43 (4),1–12.
Logsdon, S.D., Jaynes, D.B., (1993). Methodology for determining hydraulic conductivity with tension infiltrometers. Soil. Sci.Soc. Am. J. 57, 1426– 1431.
Mashayekhi, P. Ghorbani-Dashtaki, S. Mosaddeghi, M.R. Shirani, H. Panahi, M. and Nouri, M.R. (2017). Estimation of soil hydraulic parameters using double-ring infiltrometer data via inverse method. Iranian Journal of soil and water research,47(4), 829-838.
Mashayekhi, P. Ghorbani-Dashtaki, S. Mosaddeghi, M.R. Shirani, H. and Mohammadi Nodoushan, A.R. (2016). Different scenarios for inverse estimation of soil hydraulic parameters from double-ring infiltrometer data using HYDRUS-2D/3D. International Agrophysics, 30(2), 203-210.Meshgi, A. and T. F. M.Chui. (2012). Analysing tension infiltrometer data from sloped surface using two dimensional approximation. Hydrological Processes, 20 (3), 744–752.
Mohanty, B. P., Kanwar, R. S., and Everts, C. J. (1994). Comparison of Saturated Hydraulic Conductivity Measurement Methods for a Glacial-Till Soil, Soil Science Society of America Journal, 58, 672-677
Nakhaei, M. and Simùnek, J. (2014). Parameter estimation of soil hydraulic and thermal property functions for unsaturated porous media using the HYDRUS-2D code. J. Hydrol. Hydromech., 621, 7–15 DOI: 10.2478/johh-2014-0008.
Prasad, K., Ojha C., Chandramouli, P., and Madramootoo, C. (2010). Estimation of Unsaturated Hydraulic Parameters from Infiltration and Internal Drainage Experiments. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 136(11),766-773.
Ramos, T. B., Gonçalves, M. C., Martins, J. C., van Genuchten, M. Th., and Pires, F. P. (2006). Published in Vadose Zone Journal 5:684–696. Original Research Soil Science Society of America 677 S. Segoe Rd., Madison, WI 53711 USA.
Simunek, J., and M. Th. van Genuchten. (1996). Estimating unsaturated soil hydraulic properties from tension disk infiltrometer data by numerical inversion, Water ResourcesResearch. 32(9), 2683-2696
Simunek, J., O. Wendroth, and M.Th. van Genuchten. (1999). Estimating unsaturated soil hydraulic properties from laboratory tension disc infiltrometer experiments.Water ResourcesResearch. 35:2965–2979.
Ventrella, D., Losavio, N., Vonella, A. and Leij, F. (2005). Estimating hydraulic conductivity of a fine-textured soil using tension infiltrometry. Geoderma, 124,267–277.
Wooding, R.A. (1968). Steady infiltration from large shallow circular pond. Water ResourcesResearch. 4,1259–1273.