تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ریحان در شرایط کشت کنترل شده گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 هیات علمی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 هیات علمی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

توسعه کشت­ محصولات کشاورزی در محیط گلخانه،­ یکی از راهکار­های اساسی در مدیریت بحران کم­آبی است. در این راستا، آگاهی از نیاز آبی گیاهان در شرایط کشت گلخانه و تخمین دقیق ضریب گیاهی از عوامل مهم و اثرگذار در برنامه­ریزی صحیح آبیاری و افزایش بهره­وری آب است. هدف از انجام این تحقیق محاسبه نیاز آبی و ضریب گیاهی ریحان در شرایط کشت کنترل­شده گلخانه است. بدین منظور مطالعه­ای در داخل گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران طی یک دوره رشد، با استفاده از میکرولایسیمتر انجام گرفت. میکرولایسیمترها ابزار مناسبی برای تعیین دقیق تبخیر- تعرق گیاه در شرایط استاندارد (ETc) یا به عبارتی تبخیر- تعرق واقعی گیاه (ETa) می­باشند. در این تحقیق، تبخیر- تعرق گیاه مرجع و نیاز آبی گیاه ریحان با استفاده از رابطه بیلان آب در خاک تخمین زده شد. با توجه به نتایج، متوسط تبخیر­تعرق گیاه مرجع و ریحان طی دوره رشد به ترتیب برابر با 23/8 و 13/5 میلی­متر بر روز به دست آمد. سپس ضریب گیاهی از نسبت تبخیر- تعرق گیاه به تبخیر- تعرق مرجع در طول دوره رشد محاسبه گردید. متوسط مقادیر ضریب گیاهی ریحان برای مراحل اولیه، میانی و پایانی به ترتیب برابر با 30/0، 86/0 و 76/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Water Requirement and Crop Coefficient for Basil (Ocimum basilicum L.) under Controlled Greenhouse

نویسندگان [English]

  • Hadisseh Rahimikhoob 1
  • Teymour Sohrabi 2
  • Mojtaba Delshad 3
1 Ph.D. Student, Irrigation and Reclamation Engineering Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Professor, Irrigation and Reclamation Engineering Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Horticultural Sciences Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The development of agricultural crop cultivation in greenhouse is one of the main strategies for managing water scarcity. Awareness of the crop water requirement and accurate estimation of crop coefficient is one of the most important component in irrigation scheduling and improving water use efficiency. The objective of this research was to determine water requirement and crop coefficient of basil in controlled greenhouse condition. For this purpose, a study was carried out in a research greenhouse of the College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran during a growth period using micro-lysimeter. Micro-lysimeters are useful tools for accurate determination of the crop evapotranspiration under standard conditions (ETc), or the actual crop evapotranspiration (ETa). In this study, the evapotranspiration of the reference crop and the Basil water requirement were estimated using the soil water balance equation. According to the results, average reference and basil crop evapotranspiration during the growth stage were equal to 8.23 and 5.13 mm per day, respectively. Then the crop coefficient was calculated based on the ratio of basil crop and reference evapotranspiration. The average basil crop coefficients for the initial, mid and end growth stages were obtained to be 0.30, 0.86 and 0.76, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reference crop evapotranspiration
  • Water requirement
  • Basil crop coefficient
  • Greenhouse
Ahmed, E. A., Hassan, E. A., Tobgy, K.M., Ramadan, E.M. (2014). Evaluation of rhizobacteria of some medicinal plants for plant growth promotion and biological control. Annals of Agricultural Sciences. 59 (2), 273–280.
Algharibi, E., Schmitz, G., Lennartz, F., Schutze, N., Grundmann, J. and Kloss, S. (2013). Evaluation of field and greenhouse experiments with tomatoes using the AquaCrop model as a basis for improving water productivity. Assessment of Climate Change Impact on Water Resources in Serbia. 560-576.
Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., and Smith M. (1998). Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop requirements, FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. FAO, Rome.
Daza-Torres, M.C., Arias-Prado, P.C., Reyes-Trujillo, A., Urrutia-Cobo, N. (2017). Basil (Ocimum basilicum L) water needs calculated from the crop coefficient. Ingeniería e Investigación. 37(3): 08-16.
Ebrahimi M., Rezaverdinejad V., Besharat S., Abdi M. (2018). A study of evapotranspiration as well as crop coefficient in Ocimum basilicum L. growth process in greenhouse. Water and Irrigation management. 8(1):1-11. (In Farsi).
Farahbakhsh, M., Sarai Tabrizi, M. and Babazadeh H. (2019). Estimation of Basil Water Requirement for Effective Field Water Management. Journal of Water Research in Agriculture. 33(1). (In Farsi).
Ghamarnia H., Amirkhani D., Arji I.  (2015). Basil (Ocimum basilicum L.) Water Use, Crop Coefficients and SIMDualKc Model Implementing in a Semi-arid Climate. International Journal of Plant & Soil Science. 4 (6): 535-545.
Liu, X.Y., Xu, C.Y., Zhong, X.L., Li, Y.Z., Yuan, X.H., Cao, J.F. (2017). Comparison of 16 models for reference crop evapotranspiration against weighing lysimeter measurement. Agricultural water management. 184: 145–155.
Ministry of Jihad-Agriculture (2018). Greenhouse cultivation area in Iran. Retrieved April 12, 2019, from https://horticulture.maj.ir.(In Farsi)
Naderianfar, M. (2016). Determination of Water-Yield Basil Function Under the Terms of Deficit Irrigation and Nano Fertilizer Application. Iranian Journal of Irrigation and Drainage.10(3): 365-376. (In Farsi).
Nguyen, P.M., Kwee, E.M., Niemeyer, E.D. (2010). Potassium rate alters the antioxidant capacity and phenolic concentration of basil (Ocimum basilicum L.) leaves. Food Chemistry. 123, 1235–1241.
Patrignani, A. and Ochsner, T.E. (2015). Canopeo: A Powerful New Tool for Measuring Fractional Green Canopy Cover. Agronomy Journal. 107(6): 2312-2320.
Rana, G. and Katerji, N. (2000) Measurement and Estimation of Actual Evapotranspiration in the Field under Mediterranean Climate: A Review. European Journal of Agronomy.13:125-153.
Shuttleworth, W.J. (2008). Evapotranspiration measurement methods. Southwest Hydrology. 7:22–23.
Stanghellini C. (2014). Horticultural Production in Greenhouses: Efficient Use of Water. Acta horticulturae. 1034: 25-32.
WWAP (2009). The 3rd United Nations World Water Development Report: water in a changing world. UNESCO and Earthscan. ISBN: 978-9-23104-095-5, 429 p.
Zeleke, K.,  and  Wade, L. (2012). Evapotranspiration Estimation using Soil Water Balance, Weather and Crop Data. In A. Irmak (Ed.), Evapotranspiration: Remote Sensing and Modeling (1 ed). 41-58.