اثر شوری و کم‌آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شورزیست کوشیا (Kochia Scoparia L.) در شرایط آب و هوایی گرم و خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران

2 استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران

4 عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد. یزد. ایران

چکیده

کوشیا یکی از گیاهان بسیار مقاوم به شوری و خشکی است که می­توان از آن در تولید علوفه برای دام­ها در شرایط عدم دسترسی به منابع آب و خاک مطلوب و در مناطق دارای آب و خاک شور بهره برد. در این راستا مطالعه­ای با هدف بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد کوشیا در شرایط تنش شوری و کم­آبی انجام شد. کرت­های اصلی شامل سطوح شوری آب کارون (با شوری متوسط 5/2 دسی زیمنس بر متر)، 10، 15 و 20 دسی زیمنس بر متر و کرت­های فرعی شامل سه سطح آبیاری 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه بودند. صفات مورد مطالعه وزن تر کل اندام هوایی، وزن تر و خشک برگ و ساقه، وزن تر و خشک یک بوته و ارتفاع بوته بود. نتایج نشان داد که سطوح تنش شوری اعمال شده تأثیر معنی­داری در سطح احتمال یک درصد بر صفت­های مورد مطالعه داشتند. همچنین تیمارهای مختلف آبیاری تأثیر معنی­داری بر کلیه صفات مورد مطالعه داشتند. در مقایسه اثرات اصلی شوری و کم­آبی به صورت جداگانه، تیمارهای شاهد شوری (آب کارون) و آبیاری کامل به ترتیب با تولید 52 و 49 تن علوفه تر در هکتار از نظر کلیه صفات مورد مطالعه نسبت به تیمار­های تحت تنش دارای برتری بودند. اثر متقابل تنش­های شوری و کم­آبی بر روی وزن تر یک بوته، وزن تر و خشک برگ در سطح احتمال پنج درصد و بر روی ارتفاع بوته گیاه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار شد و بر روی دیگر صفات مورد مطالعه تأثیر معنی­داری نداشت. کوشیا در شرایط مناسب و تحت تنش شدید شوری و کم­آبی توانست به ترتیب 57 و 34 تن در هکتار علوفه تر تولید کند. نتایج نشان داد بین کلیه صفات مورد مطالعه شامل؛ وزن تر کل، وزن تر و خشک یک بوته، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه، ارتفاع، تعداد شاخه‌های فرعی و قطر ساقه، همبستگی مثبت و معناداری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Salinity and Water Deficit on Yield and Yield Components of Kochia Scoparia L. in Hot and Dry Weather Conditions

نویسندگان [English]

  • Reza Sadegh Mansoory 1
  • Mona Golabi 2
  • Saeed Broumand Nasab 3
  • Massoumeh Salehi 4
1 Master Student of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Professor of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz. Iran
4 Member of National Salinity Research Center of Yazd. Yazd. Iran.
چکیده [English]

Kochia is one of the most salt and drought tolerance plants that can be used in forage production for livestock in the absence of suitable water and soil resources. This study was conducted to evaluate the yield and yield components of Kochia under salinity and water stress condition. The main plots included salinity levels of Karoon water (2.5), 10, 15 and 20 dS/m, and subplots included three irrigation levels; 100, 75 and 50% of the crop water requirement. The studied traits were weight of the aerial part of the plant, fresh and dry weight of leaf and stem, fresh and dry weight of a bush and plant height. Results showed that the salinity stress had a significant effect on the proposed traits at 1% level. Also, different irrigation treatments had a significant effect on the studied traits. Individual effects of salinity and deficit irrigation stresses showed that the control treatments including salinity (Karoon water) and full irrigation (100% water requirement) produced 52 and 49 tons of fresh forage per hectare, respectively, which were superior among stress treatments in terms of all traits measured in the research. The interaction effect of salinity and drought stresses on fresh weight of one plant, fresh weight of leaf and leaf dry weight were significant at 5% level, on plant height were significant at 1% level, and on the other traits were not significant. Kochia plant under favorable conditions and under severe salinity and drought stresses could produce 57 and 34 tons per hectare fresh fodder respectively. Finally, the correlation among all traits were evaluated. The results showed that the all proposed traits including; total weight of the fresh plant, fresh and dry weight of one plant, dry and fresh weight of leaf and stem, plant height, stem diameter and the numbers of branches showed a positive and significant correlation with the salinity and drought stresses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drain water
  • Forage palnt of Kochia
  • Halophyte
Akhani, H. (2006) Biodiversity of halophytes and sabkha ecosystems in Iran. Pp. 71-88. In M. A. Khan (ed.). Sabkha Ecosystems: Volume II: West and Central Asia. Springer.
Allen. R. G. and Pruitt, W. O. (1991) FAO-24 reference evapotranspiration factors. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 110(3): 289-303.
Askarian, M. (2004) Effect of salinity and drought on germination and Deploy Seedlings Two types of pasture Kochia prostrata and Elymus junceus. Journal of Research and Development in Natural Resources, 3(64): 71-77. (In Farsi)
Ayers, R. S. and Westcot, D. W. (1985) FAO Irrigation and Drainage Paper No. 29. Water quality for agriculture.
Conover, D. G. and Soonick, S. A. (1989). Influence of water deficits on the water relations and growth of Echinochloa turneriana, Echinochloa crus-gali, and Pennisetum americanum. Aust. J. Plant Physiol. 16(3): 221-228.
Craufurd, P. Q., Wheerler, T. R., Ellis, R. H., Summerfield,  R. J. and Williams, J. H. (1990) Effect of temperature and water deficit on water-use efficiency, carbon isotope discrimination, and specific leaf area in peanut. Crop sci. 39: 136-142.
Foster, C. (1980) Kochia - poormanʼs alfaalfa shows potentiol as feed. Rangelands 2:22-23.
Goldani, M., and Rezvani, P. (2006). Effect of different irrigation regimes on phenological, physiology, yield and yield components three varieties of water and Diem pea in Mashhad. Journal of Agricultural Science and Industries, 20(3): 21-32. (In Farsi)
Green, D., Knipfel, J., Kernan, J. and Coxworth, E. (1986) Evaluation of Kochia as a high yielding forage crop for saline soils. Pp. 433-461. In: Proceeding of Soil and Crop Workshop, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada.
Jami Al Ahmadi, M., and Kafi, M. (2008) Kochia (Kochia scoparia): To be or not to be? Pp. 119-142. In: M. Kafi and M. A. Khan (eds.), Crop and Forage Production using Saline Waters. Daya Publisher, New Delhi, India
Kafi, M., Asadi, H., Ganjeali, A. (2010) Possible utilization of high salinity waters and application of low amounts of water for production of the halophyte Kochia scoparia as alternative fodder in saline agroecosystems. Agriculture Water Management. 97, 139-147.
Kafi, M., Nabati, J., Khani nejad, S., Masoumi, A. and Zare Mehrjerdi., M. (2011) Evaluation of characteristics forage in different Kochia (Kochia scoparia) ecotypes in tow salinity levels irrigation. Electronic Journal of Crop Production, 4(1): 229-238. (In Farsi)
Khan, M.A. and Ansari, R. (2008) Potential use of halophytes with emphasis on fodder production in coastal areas of Pakistan. In: Biosaline agriculture and high salinity tolerance, P 163-175. C. Abdelly, M. Ozturk, M. Ashraf and C. Grignon. (eds.). Switzerland. Birkhuser.
Khani nejad, S., Nabati, J., Kafi, M. and Ghorbani, S. (2012) Evaluation of nutritive value of three ecotypes of Kochia (Kochia scoparia) in different saline condition. First National Conference desert, Tehran, Tehran University International Research Center for desert. (In Farsi).
Madrid, J., Hernandez, F., Pulgar, M. A., and Cid, J. M. (1996) Nutritive value of Kochia scoparia L. and ammoniated barley straw for goats. Small Ruminant Research 19: 213-218.
Masoumi, A., Kafi, M., Nabati, J., and Zare Mehrjerdi, M. (2017) Investigating the possibility of forage production of two species of kochia (Kochia Scoparia L) under saline conditions. Journal of Crop Production, 10(1): 1-19. (In Farsi).
Menzel, U. and Lieth, H. (1999) Halophyte Database Vers. 2.0. Halophyte Uses in different climates I: Ecological and Ecophysiological Studies. Progress in Biometeriology, Edited by H. Lieth, M. Moschenko, M. Lohman, H.–W. Koyro and A. Hamdy. Backhuys Publishers, the Netherlands, 13: 77-88.
Munns, R. and Tester, M. (2008) Mechanisms of salinity tolerance. Annu. Rev. Plant Physiol. 59: 651-681.
Nabati, J. (2004) The effect of irrigation intervals on qualitative and quantitative traits of forage millet, sorghum and corn. M.Sc. Thesis of Ferdowsi University. Mashhad, Iran (In Farsi).
Nabati, J. (2010) Effect of salinity on physiological characteristics and qualitative and quantitative traits of forage Kochia (Kochia scoparia) Ph.D. Thesis. Ferdowsi University of Mashhad. (In Farsi).
Nabati, J., Kafi, M., Nezami, A., Rezvani Moghaddam, P., Masoumi, A. and Zare Mhregerdi, M. (2012) Evaluation of Quantitive and Qualititive characteistic of forage Kochia (Kochia Scoparia) in different salinity levels. Irrigation Journal of Field Crops Research. 12(4):613-620.
Nabati, J., Kafi, M., Nezami, P., Khani nejad, S., Masoumi, A. and Zare Mehrjerdi. M. (2014) Evaluation of Forage Quality Species of Five Kochia Plants for Use in Agricultural Agriculture in Iran. Journal of Environmental Stresses in Crop Sciences, 7(2): 195-206. (In Farsi).
Nabati, J., Kafi, M., Nezami, P., Rezavani moghadam, A., Masoumi, A. and Zare Mehrjerdi. M. (2013) Study of Feed Value of Forage Kochia (Kochia Scoparia) Salinity Plant under Salt Stress Conditions. Journal of Environmental Stresses in Crop Sciences, 6(2): 123-136. (In Farsi).
Nabati, J., Kafi, M., Nezami, P., Rezavani moghadam, A., Masoumi, A. and Zare Mehrjerdi. M. (2009) Investigating the production of oil and biomass in Salty Environment agriculture by Kushia (Kochia Scoparia). Iranian Journal of Agricultural Research, 9(4): 615-622. (In Farsi).
Payero Jose´ O. A. R., Steven Melvin, B. C., Suat Irmak, A. and David Tarkalson. A. (2006) Yield response of corn to deficit irrigation in a semiarid climate. Agricultural Water Management 84:101-112.
Rahimi tanha, H., Majidi, E. and Shahbazi, M. (1998) Evaluation of physiological and morphological indices on resistance to salinity stress in forage sorghum. Abstract of the articles of the Fifth Congress of Agronomy and Plant Breeding Institute for the Study of Seed and Plant Improvement.
Rhoades, J. D., Kandiah, A. and Mashali, A. M. (1992) FAO Irrigation and Drainage Paper No 48. The use of saline waters for crop productions.
Riasi, A., Danesh Mesgaran, M., Stern, M.D. and Ruiz Moreno, M.J. (2008) Chemical composition, in situ ruminal degradability and post-ruminal disappearance of dry matter and crude protein from the halophytic plants Kochia scoparia, Atriplex dimorphostegia, Suaeda arcuata and Gamanthus gamacarpus. Anim. Feed Sci. Technol. 141: 209-219.
Salehi, M., Kafi, M. and Kiani, A. (2009). Growth analysis of kochia (Kochia scoparia (L.) schrad) irrigated with saline water in summer cropping. Pak. J. Bot. 41: 1861-1870.
Salehi, M., Kafi, M. and Kiani, A. (2012) Effect of salinity stress and limited irrigation on Kochia biomass production and soil salinity trend, 2-27(4), 417-433. (In Farsi).
Salehi, M., Kafi, M. and Kiani, A. (2014) Water efficiency, Drought sensitivity and crop coefficient in the kochia plant under stress of salinity and limited irrigation in spring cropping. Iranian Journal of Water Research, 7(12): 89-98. (In Farsi).
Shokri, S., Hooshmand, A.R. and Ghorbani, M. (2015) The estimation evaporation pan coefficient for calculating reference evapotranspiration in Ahvaz. Journal of Irrigation Sciences and Engineering. 40(1): 1-12 (In Farsi).
Soleimani, M.R., Kafi, M., Ziaee, M. and Shabahang, J. (2008) Effect of limited irrigation with saline water on forage of two local populations of Kochia scoparia L. Schrad. J. Agric Sci. Technol. 22: 307-317 (In Farsi).
Steppuhn, H., Van Genuchten, M. T. and Grieve, C. M. (2005) Root-zone salinity. II. Indices for tolerance in agricultural crops. Crop Science 45: 221-232.
Yamada, S., Yamaguchi, T., Lopez, D. and Aguilar, R. (2016) Characteristics of Na, K, Ca, Mg and P absorption in Kochia plant (Kochia Scoparia (L.) Schrad.) under sainity stress. Sand Dune Research. 63(1):1-8.
Yensen, N. P. (2006) Halophytes uses for the twenty-first century. A new hypothesis: the role of sodium in C4 physiology. Pp. 367-396. In: M. A. Khan and D. J. Weber (eds.) Ecophysiology of High Salinity Tolerant Plants. Springer. Printed in the Netherlands.