بازتوزیع تخصیص منابع آب در حوضه‌های آبریز مشترک مرزی با استفاده از رویکرد ورشکستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کاهش منابع آب قابل دسترس بر اثر عوامل انسانی و طبیعی و توسعه کشورها و افزایش نیاز به آب، تخصیص عادلانه منابع آب را به مسئله­ای پر اهمیت تبدیل کرده است. این مسئله در حوضه‌های آبریز مرزی که بین دو یا چند کشور مشترک است، می‌تواند مناقشات سیاسی نیز به دنبال داشته باشد. حوضه آبریز مرزی رودخانه ارس بین چهار کشور ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و ایران مشترک بوده و توسعه و افزایش برداشت از رودخانه در کشورهای بالادست، تأمین نیازهای آبی در مناطق پایین‌دست خصوصاً ایران را با مشکل مواجه ساخته است. در تحقیق حاضر، مسئله بازتوزیع بهینه تخصیص منابع آب در حوضه آبریز ارس با استفاده از ترکیب روش‌های حل اختلاف ورشکستگی و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization) بررسی شده است. نتایج به دست آمده برتری روش مقید به ضرر یکسان را نسبت به سایر روش‌های ورشکستگی نشان می­دهد به‌طوری که میانگین تأمین نیازهای آبی در حوضه در سناریوی 2020 در حدود دو میلیارد مترمکعب و در سناریوی 2050 در حدود 5/1 میلیارد مترمکعب نسبت به سایر روش‌های ورشکستگی افزایش می‌یابد. در این روش متقاضی با کمترین مقدار تقاضا که کشور ترکیه است در اولویت آخر قرار می­گیرد. با توجه به اینکه این کشور در بالادست حوضه واقع شده است، اعمال نتایج این روش نیازمند در نظرگیری تسهیلات جایگزین و جلب رضایت ذینفعان می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reallocation of Water Resources in Transboundary River Basins Using the Bankruptcy Approach

نویسندگان [English]

  • Motahareh Sadat
  • Mojtaba Shourian
  • Ali Moridi
Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Technical and Engineering Campus of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Decreasing the accessible water that is because of the natural effects such as warming the earth, population daily increase and increasing of the water requirement have caused that water allocation become one of the most important problems. This issue especially in Transboundary Rivers which pass from several countries also produces the political problems. Therefore, cross-border water resources management is imperative. One of the strategies for water resources management is optimization of resources allocation. In boundary watershed that has several beneficiaries, it is necessary to interest to the satisfaction of all the stakeholders to prevent the occurrence of conflicts between them. To achieve these goals can be use from methods of dispute resolution and optimization of water resources allocation. In this study, the Aras Border River is investigated. To solve the water problems in the basin use from subset of bankruptcy dispute resolution procedure simultaneously the particle group algorithm (PSO). The results show the superiority of Constrained Equal Loss method that results the more average of allocation for total needs. Considering that the Aras watershed is border In the process of allocation of water in the basin should be fitted to the consent of all the stakeholders to prevent of conflict between them. To solve the water issues in the basin use of the bankruptcy dispute resolution method with the optimum particle group algorithm in the allocation of resources. The results show the superiority of Constrained Equal Loss method that result more average allocation for total needs of basin. But in this way the applicant with the least need that is Turkey in this basin, be fitted in last priority. Given that this country is located in the upstream basin, apply this method in this area need to realization of alternative facilities for Turkey and satisfying the stakeholders in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Resources Reallocation
  • Transboundary River Basin
  • Bankruptcy Methods
  • PSO
Chu, Y. Hipel, K. W. Fang, L and Wang, H. (2015) "Systems methodology for resolving water conflicts: the Zhanghe River water allocation dispute in China," International journal of water resources development, vol. 31, no. 1, pp. 106-119.
Eberhart, R. and Kennedy, J. (1995) "A new optimizer using particle swarm theory," in Micro Machine and Human Science, 1995. MHS'95., Proceedings of the Sixth International Symposium on, 1995, pp. 39-43: IEEE.
Herrero, C. and Villar, A. (2001) "The three musketeers: four classical solutions to bankruptcy problems," Mathematical Social Sciences, vol. 42, no. 3, pp. 307-328.
Iran’s National Water Master Plan (2013), Aras River Basin Reports, Ministry of Energy, Tehran, Iran. 
Jarkeh, M. Mianabadi, A. Mianabadi, H. (2015) "Fair allocation of water in the Euphrates River basin," International Conference on Environmental Science, Engineering & Technologies(CESET 2015),.
Kennedy, R. and Eberhart, J.(1995) “ Particle swarm optimization,"in Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks IV, pages, 1995, vol. 1000.
Kibaroglu, A. Scheumann, W. and Kramer, A. (2011) Turkey's water policy: national frameworks and international cooperation. Springer Science & Business Media,.
Kloos, J. Gebert, N. Rosenfeld, T. and Renaud, F.G. (2013) "Climate change, water conflicts and human security: Regional assessment and policy guidelines for the Mediterranean, Middle East and Sahel,".
Labadie, J. (2005) "MODSIM: River basin management decision support system," Watershed Models. CRC Press, Boca Raton, Florida,.
Madani, K. and Zarezadeh, M. (2012) "Bankruptcy methods for resolving water resources conflicts," in World Environmental and Water Resources Congress 2012: Crossing Boundaries, 2012, pp. 2247-2252.
Mehrparvar, M. Ahmadi, A. ( 2015) "River Water Allocation with Bankruptcy Methods Case Study:(Zaiandehrood River), " The 8th National Congress on civil engineering, Babol Industrial University, (In Farsi).
Mianabadi, H. Mianabadi, A. (2016) "Application of Bankruptcy Method of Joint Water Resources Redistribution", The 5th Conference of Iran water resources management,  (In Farsi).
Mirshafee, S. AnsariI, H. and Mianabadi, H. (2015) " Bankruptcy methods in Transboundary Rivers Allocation Problems Case Study:(Atrak River)",.
Oftadeh, E. Shourian, M. and Saghafian, B. (2016) "Evaluation of the Bankruptcy Approach for Water Resources Allocation Conflict Resolution at Basin Scale, Iran’s Lake Urmia Experience," Water resources management, vol. 30, no. 10, pp. 3519-3533,.
Selby, J. and Hoffmann, C. (2014) "Beyond scarcity: rethinking water, climate change and conflict in the Sudans," Global Environmental Change, vol. 29, pp. 360-370,.
Shourian M, Mousavi SJ, Tahershamsi A (2008) Basin-wide water resources planning by integrating PSO algorithm and MODSIM. Water Resour Manag 22(10):1347-1366
Zarezadeh, M. Madani, K. and Morid, S. (2012) "Resolving transboundary water conflicts: lessons learned from the Qezelozan-Sefidrood river bankruptcy problem," in World Environmental and Water Resources Congress 2012: Crossing Boundaries, 2012, pp. 2406-2412.