دوره و شماره: دوره 50، شماره 5، مهر 1398 

مقاله پژوهشی

1. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از پرش هیدرولیکی در صفحه مشبک

صفحه 1039-1051

رسول دانشفراز؛ جعفر چابک پور؛ هادی نظافت


4. اثرات کاربرد کودآبیاری مغناطیسی و غلظت محلول‌پاشی نانوکود روی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیسالیس

صفحه 1073-1083

سیدهادی ابطحی؛ ابوالفضل علیرضالو؛ وحید رضاوردینژاد؛ محمد همتی؛ محمدتقی احمدی


12. تخمین دبی در کانال‌های نیم دایره‌ای توسط صفحه آویخته

صفحه 1183-1191

هژیر قادری نیا؛ امین سیدزاده؛ علیرضا وطن خواه محمدآبادی


18. تأثیر مدیریت‌های آبیاری جویچه‌ای بر روند رشد ریشه گیاه ذرت

صفحه 1255-1264

محسن دهقانی؛ محمدرضا نوری امام زاده ای؛ علی شاهنظری؛ مهدی قیصری