دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، آذر 1396، صفحه 689-928 (آذر و دی ) 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر درصد گچ وشیب هیدرولیکی بر میزان انحلال پذیری خاکهای رسی گچی

صفحه 689-699

10.22059/ijswr.2017.217870.667552

علی عباس افشاریان؛ نادر عباسی؛ امیر خسروجردی؛ حسین صدقی