دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 689-928 (آذر و دی ) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر درصد گچ وشیب هیدرولیکی بر میزان انحلال پذیری خاکهای رسی گچی

صفحه 689-699

علی عباس افشاریان؛ نادر عباسی؛ امیر خسروجردی؛ حسین صدقی


7. تخمین ضریب پخش طولی در جریان‌های سطحی با استفاده از آنالیز ابعادی

صفحه 759-769

مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی؛ محمدحسین امید


9. تأثیر افزودن رس مونت موریلونیت و رس آلی بر فعالیت آنزیم اوره‎آز و ال-آسپاراژیناز در خاک

صفحه 781-788

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی


12. بهبود عملکرد آبیاری سطحی با مدیریت زمان قطع جریان در مدل SIRMOD (مطالعه موردی: کشت و صنعت و دامپروری مغان)

صفحه 811-822

یاسر حمدی احمد آباد؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ علی رسول زاده؛ بیژن نظری


13. واسنجی و اعتبارسنجی مدل WEAP21 برای حوضه‌های آبریز زرینه‌رود و سیمینه‌رود

صفحه 823-839

جمال احمدآلی؛ غلامعباس بارانی؛ کورش قادری؛ بهزاد حصاری


شناسنامه علمی شماره

21. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن و اسفند 1396 آذر و دی 1396، صفحه 689-928 مهر و آبان 1396، صفحه 463-688 مرداد و شهریور 1396، صفحه 231-461 فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-230