دوره و شماره: دوره 52، شماره 10، دی 1400، صفحه 2515-2707 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر تغییر اقلیم و تاریخ کشت بر عملکرد ذرت با استفاده از مدل WOFOST

صفحه 2515-2527

10.22059/ijswr.2021.327604.669034

پژمان سالاریه؛ مجتبی خوش روش؛ رضا نوروز ولاشدی؛ علیرضا کیانی


اثر مواد نفتی بر مقاومت خاک‌های آهکی

صفحه 2607-2621

10.22059/ijswr.2021.329800.669061

راضیه دریایی؛ سید علی اکبر موسوی؛ رضا قاسمی؛ مسعود ریاضی