دوره و شماره: دوره 52، شماره 7، مهر 1400 
مدل‌سازی شبه دوبعدی هیدرولیک جریان و بار بستررودخانه زارم‌رود

صفحه 1853-1868

10.22059/ijswr.2021.322917.668954

مرتضی نبی زاده ولوکلائی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


بررسی آب‌شویی باکتری ایشریشیا کولای در دو خاک اسیدی

صفحه 1955-1970

10.22059/ijswr.2021.321673.668932

زهرا رمضانی؛ محمدباقر فرهنگی؛ نسرین قربان زاده؛ محمود شعبانپور شهرستانی