دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، فروردین 1400 
تأثیر نانوذرات تیتانیم دی‎اکسید بر دینامیک کربن در خاک آلوده به آنتیموان

صفحه 25-36

10.22059/ijswr.2020.297096.668494

نادر خادم مقدم ایگده لو؛ احمد گلچین؛ احمد بایبوردی؛ علی بهشتی آل آقا


پیش‌بینی ضریب دبی سرریز کلید پیانو قوسی با مقطع ذوزنقه‌ای

صفحه 95-107

10.22059/ijswr.2020.309833.668733

کاظم الله دادی؛ محمد انصاری قوجقار؛ معصومه زینعلی؛ احسان پارسی


ارزیابی روشی جدید جهت محاسبه دبی عبوری در سرریزهای خطی مورب

صفحه 251-259

10.22059/ijswr.2020.312976.668788

کاظم اله دادی؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ مهدی بهداروندی عسکر