شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی الگوی جریان در آبگیری از قوس 180 درجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات آب، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق مدل عددی سه‌بعدی برای شبیه‌سازی الگوی جریان در آبگیری از کانال قوسی‌شکل توسعه داده شده است. با توجه به انحنای مرزهای جریان و شبکه محاسباتی، معادلات سه‌بعدی ناویراستوکس در مختصات منحنی‌الخط غیرمتعامد و جابجانشده حل شده و با عنایت به پیچیدگی حاکم بر شرایط جریان، برای حل ترم‌های آشفتگی از مدل  برای اعداد رینولدز پایین استفاده شده است. انفصال معادلات با استفاده از روش حجم محدود صورت پذیرفته است و جهت گسسته‌سازی ترم‌های پخش و انتقال به ترتیب از طرح‌های اختلاف مرکزی و قاعده توانی و برای جفت‌نمودن میدان جریان و فشار از طرح نیمه‌ضمنی پایدار استفاده شده است. همچنین جهت افزایش راندمان مدل از یک بلوک با دامنه متغیر برای شبیه‌سازی هر دو کانال قوسی‌شکل و آبگیر استفاده شده است. مدل توسعه‌داده‌شده ابتدا در دو آزمون جریان در قوس 180 درجه و آبگیری از کانال مستقیم صحت‌سنجی گردید. سپس الگوی جریان در آبگیری از قوس 180 درجه برای زاویه استقرار 40 درجه و تحت زاویه آبگیری 45 درجه شبیه‌سازی و با داده‌های آزمایشگاهی موجود مقایسه گردید. متوسط خطای مدل‌سازی در کانال اصلی و آبگیر به­ترتیب در حدود 3/7 و 7/19 درصد بوده است که در مقایسه با نتایج سایر مدل‌های تجاری در حد قابل قبول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of 3D Flow Pattern at Lateral Intake in 180-degree bend

نویسندگان [English]

  • S.M. Hadi Meshkati 1
  • S. Ali AKbar Salehi 2
1 Water Research Institute, Tehran, Iran
2 Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, a three-dimensional numerical model has been developed to simulate the flow pattern at lateral intake in 180-degree bend. Due to the curvature of flow boundaries and computational grid, the three-dimensional Navier-Stokes equations are solved in nonorthogonal and nonstaggered curvilinear coordinates, and given the complexity of the flow conditions, the k-ω model for low Reynolds numbers is used to solve turbulence terms. The equations are discretised by the finite volume method and the central difference and power law algorithm are used to discretise the diffusion and convection terms, and the stable semi-implicit (SIMPLEC) is used to couple the flow and pressure field. Also, to increase the efficiency of the model, one block with variable domain has been used to simulate both channels (main and intake). The developed model was first validated in two tests of flow in 180-degree bend and the lateral intake in a straight flume. Then flow pattern at the lateral intake in 180-degree bend for 45-degree diversion angle in the establishment angle of 40-degree was simulated and compared with the available laboratory data. The average modeling error in the main channel and intake was about 7.3% and 19.7%, respectively, which is acceptable compared to the results of other commercial models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Simulation
  • 3D Model
  • Intake
  • 180-degree bend
Barkdoll, B. D. (1998). Sediment Control at Lateral Diversions. (Ph.D. dissertation), University of Iowa.  
Daily, J., & Harleman, D. (1966). Fluid Dynamics: Wesley Publishing Co.
Dehghani, A. A. (2006). Laboratory Study of Sediment Control to Lateral Intake at 180 ° Bend. (Ph.D. dissertation), Tarbiat Modares University.  
Ho, J. (2006). Hydraulic Modeling Study to Determine Diversion Structure Impacts: Rio Grande at Albuquerque, New Mexico: University of New Mexico.
Hsieh, T., & Yang, J. (2003). Investigation on the Suitability of Two-Dimensional Depth-Averaged Models for Bend-Flow Simulation. Journal of Hydraulic Engineering, 129(8), 597-612.
Ketabdar, M. (2016). Numerical and Empirical Studies on the Hydraulic Conditions of 90 degree converged Bend with Intake. International Journal of Science and Engineering Applications, 5(9), 441-444.
Meshkati, S. M. H., & Salehi, S. A. (2020). 3D Modeling of Flow Pattern at Lateral Intake. Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(6), 1501-1513.
Montaseri, H., Tavakoli, K., Evangelista, S., & Omidvar, P. (year). Sediment Transport and Bed Evolution in a 180 Degree Curved Channel with Lateral Intake: Experiments and Numerical Simulations by Eulerian And Discrete Phase Models. International Journal of Modern Physics C. Accepted Manuscript, Retrieved April 21, 2020.
Na, E. H., & Park, S. S. (2005). A Hydrodynamic Modeling Study to Determine the Optimum Water Intake Location in Lake Paldang, Korea. Journal of the American Water Resources Association, 41(6), 1315-1332.
Nazari, N., Salehi, S. A., & Amiri Tokaldany, E. (2019). Three-dimensional numerical simulation of flow pattern at intakes from straight channel with a trapezoidal section. Iranian Journal of Soil and Water Research, 49(6), 1289-1298.
Neary, V., Sotiropoulos, F., & Odgaard, A. (1999). Three-Dimensional Numerical Model of Lateral-Intake Inflows. Journal of Hydraulic Engineering, 125(2), 126-140.
Patankar, S. V. (1980). Numerical Heat Transfer and Fluid Flow.
Pirestani, M. R. (2005). Investigation of Flow Pattern and Scouring at The Intake of Curved Channels. (Ph.D. dissertation), Islamic Azad.  
Rhie, C., & Chow, W. L. (1983). Numerical Study of the Turbulent Flow Past an Airfoil With Trailing Edge Separation. AIAA journal, 21(11), 1525-1532.
Rostamabadi, M. (2008). Numerical Simulation of Turbulent Flow Pattern Around Submerged Vanes in Lateral Intake at 180 ° Bend. (MSc thesis), Tarbiat Modares University.  
Rostamabadi, M., Salehi, S. A. A., & Montaseri, H. (2010). Comparison of Free Surface Simulation Methods in Fluent Software. Paper presented at the 9th Iran Hydraulic Conference.
Safarzadeh, A. (2005). Numerical Simulation of Flow Intake in 180 ° Bend. (MSc thesis), Tarbiat Modares University.  
Sarhadi, A., & Jabbari, E. (2017). Investigating Effect of Different Parameters of the Submerged Vanes on the Lateral Intake Discharge Located in the 180 Degree Bend Using the Numerical Model. Civil Engineering Journal, 3(11), 1176-1187.
Tavakoli, K., & Montaseri, H. (2017). Evaluation of Two Phase Models for Numerical Simulation of Sediment Transport in a 180 Degree Bend with Lateral Intake. Modares Civil Engineering, 17.
Tavakoli, K., Montaseri, H., Omidvar, P., & Evangelista, S. (2019). Numerical simulation of sediment transport in a U-shaped channel with lateral intake: Effects of intake position and diversion angle. International Journal of Modern Physics C (IJMPC), 30(09), 1-26.
Versteeg, H. K., & Malalasekera, W. (2007). An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method: Pearson Education Limited.
Wilcox, D. C. (1994). Turbulence Modeling for CFD: DCW Industries, Incorporated.
Ye, J., & McCorquodale, J. (1998). Simulation of Curved Open Channel Flows by 3D Hydrodynamic Model. Journal of Hydraulic Engineering, 124(7), 687-698.