دوره و شماره: دوره 52، شماره 6 - شماره پیاپی 66، شهریور 1400 
بررسی تاثیر غرقاب بر توزیع فرم‌های مختلف روی در خاک اسیدی و قلیایی

صفحه 1491-1500

10.22059/ijswr.2021.315931.668847

هانیه فاتحی فلاحتی؛ مریم خلیلی راد؛ اکبر فرقانی؛ محمود فاضلی سنگانی


بررسی سمیت نسبی اختلاط تعدادی علف‌کش‌ها بر زیست‌توده کرم‌ ‌خاکی(Eisenia fetida L.)

صفحه 1661-1672

10.22059/ijswr.2021.321488.668930

الهام صمدی کلخوران؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ حمید رضا محمد دوست چمن آباد؛ جنز کارل استربیگ؛ اکبر قویدل


جذب سطحی آنیون سیانید از محلول‌های آبی با استفاده از نانوجاذب اکسید روی

صفحه 1685-1696

10.22059/ijswr.2021.312909.668792

مهدی قنات رو؛ حسین محمدی منش؛ اعظم السادات قرقچیان؛ حسین دشتی خویدکی؛ سید رضا فانی