بررسی تاثیر غرقاب بر توزیع فرم‌های مختلف روی در خاک اسیدی و قلیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و مهندسی ﺧﺎک، دانشکده علوم کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن، رشت، ایران

2 ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و مهندسی ﺧﺎک، داﻧﺸﮑﺪه علوم ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن، رشت، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت روی در تغذیه گیاه برنج، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تیمار زمان غرقاب بر مقدار روی قابل دسترس در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت جداگانه در دو خاک اسیدی و قلیایی انجام شد. تغییر در توزیع فرم‌های مختلف روی نیز قبل و در انتهای دوره غرقاب با یکدیگر مقایسه شد. خاک­ها به مدت 90 روز غرقاب و سپس در زمان‌های 0، 7، 15، 30، 45 و 90 روز پس از غرقاب پارامترهای Eh، pH و روی قابل دسترس گیاه در خاک اندازه­گیری شد. فرم‌های مختلف روی در خاک نیز با استفاده از روش عصاره‌گیری دنباله‌ای تعیین شد. به طور‌کلی، در هر دو خاک اسیدی و قلیایی پس از غرقاب، مقدار روی قابل دسترس کاهش یافت. شرایط غرقاب منجر به کاهش معنی‌دار فرم محلول+تبادلی و فرم آلی روی شد درحالی‌که در پایان دوره غرقاب، فرم کربناتی روی در خاک قلیایی به‌طور معنی‌دار افزایش یافت. در هر دو خاک اسیدی و قلیایی تغییرات چندانی در فرم روی متصل به اکسید منگنز مشاهده نشد درحالی‌که مقدار روی متصل به اکسیدهای آهن بی‌شکل و بلوری افزایش و مقدار روی باقی‌مانده کاهش معنی­دار داشت. به‌طورکلی نتایج نشان داد که غلظت روی در خاک‌های غرقاب تا حد زیادی تحت تاثیر تغییر در فرم‌های مختلف آهن است. علاوه‌بر‌این، در شرایط غرقاب فرم‌هایی که قابلیت دسترسی بیشتری برای گیاهان دارند کاهش می­یابد که این امر می­تواند منجر به ایجاد شرایط کمبود روی برای گیاه برنج گردد. بنابراین توصیه می­شود مقدار روی قابل دسترس در خاک، از طریق کاربرد خاکی و یا محلول­پاشی کودهای حاوی روی به گونه­ای مدیریت گردد که کاهش آن در طول دوره غرقاب بر عمکرد گیاه اثر منفی نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Waterlogging on Distribution of Different Forms of Zinc in Acidic and Alkaline Soils

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Fatehi Falahati 1
  • Maryam Khalilirad 2
  • Akbar Forghani 1
  • Mahmood Fazeli Sangani 1
1 Department of Soil Science, Faculty of agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Due to the importance of zinc in rice plant nutrition, the present study was conducted to determine the effect of waterlogging period on the amount of plant available zinc in acidic and alkaline soils separately based on a completely randomized design. Variation in distribution of different forms of zinc before and after waterlogging was also compared. Soils were submerged for a period of 90 days and then the parameters of Eh, pH and plant available zinc were measured at 0, 7, 15, 30, 45 and 90 days after waterlogging. Different forms of zinc were also determined using sequential extraction method. Generally, the amount of plant available zinc decreased in both acidic and alkaline soils during the waterlogging period. Submergence condition led to a significant decrease in soluble + exchangeable and organic forms of zinc, while at the end of the submergence period, the carbonate form of zinc significantly increased in alkaline soil. In both acidic and alkaline soils, no significant changes were observed in the form of zinc bound to manganese oxide, while the amount of zinc bound to amorphous and crystalline iron oxides increased and the amount of residual zinc significantly decreased. In general, the results showed that the concentration of zinc in waterlogged soils is mainly affected by the changes in various forms of iron. Furthermore, plant available forms of zinc decreased in waterlogged condition which can lead to zinc deficiency in rice plants. Hence, it is recommended that the amount of plant available zinc in soil should be managed via soil or foliare application of zinc fertilizers in a way that its decline during waterlogging period has less negative impact on plant yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paddy soil
  • Plant available zinc
  • Reduction conditions
  • Sequential extraction
Alloway, B. J. (1995). Heavy metals in soils. London: Blackie Academic & Professional. ‏
Alloway, B. J. (2004). Zinc in soils and crop nutrition. Brussels, Belgium: International Zinc Association. ‏
Alloway, B. J. (2008). Micronutrient deficiencies in global crop production. Germany: Springer Science & Business Media. ‏
Alvarez, J. M., Lopez-Valdivia, L. M., Novillo, J., Obrador, A. and Rico, M. I. (2006). Comparison of EDTA and sequential extraction tests for phytoavailability prediction of manganese and zinc in agricultural alkaline soils. Geoderma, 132(3-4), 450-463. ‏
Amer, F., Rezk, A. I. and Khalid, H. M. (1980). Fertilizer zinc efficiency in flooded calcareous soils. Soil Science Society of America Journal, 44(5), 1025-1030. ‏
Bostick, B. C., Hansel, C. M., La Force, M. J. and Fendorf, S. (2001). Seasonal fluctuations in zinc speciation within a contaminated wetland. Environmental science & technology, 35(19), 3823-3829. ‏
Brar, M. S. and Sekhon, G. S. (1976). Effect of iron and zinc on the availability of micronutrients under flooded and unflooded conditions. Journal of the Indian Society of Soil Science, 24(4), 446-451. ‏
Chen, Y ., Xie, T., Liang, Q ., Liu, M., Zhao, M., Wang, M., Wang, G. (2016). Effectiveness of lime and peat applications on cadmium availability in a paddy soil under various moisture regimes. Environmental Science and Pollution Research, 23, 7757–7766.
De Livera, J., McLaughlin, M. J., Hettiarachchi, G. M., Kirby, J. K. and Beak, D. G. (2011). Cadmium solubility in paddy soils: Effects of soil oxidation, metal sulfides and competitive ions. Science of the Total Environment, 409(8), 1489-1497. ‏
Dobermann, A. and Fairhurst, T. H. (2000). Nutrient disorders and nutrient management. Potash and Phosphate Institute of Canada and International Rice Research Institute, Singapore. ‏
Du Laing, G., Rinklebe, J., Vandecasteele, B., Meers, E. and Tack, F. M. (2009). Trace metal behavior in estuarine and riverine floodplain soils and sediments: a review. Science of the total environment, 407(13), 3972-3985. ‏
Du Laing, G., Vanthuyne, D. R. J., Vandecasteele, B., Tack, F. M. G., & Verloo, M. G. (2007). Influence of hydrological regime on pore water metal concentrations in a contaminated sediment-derived soil. Environmental Pollution, 147(3), 615-625. ‏
Dutta, D., Mandal, B. and Mandal, L. N. (1989). Decrease in availability of zinc and copper in acidic to near neutral soils on submergence1. Soil Science, 147(3), 187-195. ‏
Estefan, G., Sommer, R. and Ryan, J., )2013(. Methods of soil, plant, and water analysis. A manual for the West Asia and North Africa region, pp.170-176.
Filgueiras, A. V., Lavilla, I. and Bendicho, C. (2002). Chemical sequential extraction for metal partitioning in environmental solid samples. Journal of Environmental Monitoring, 4(6), 823-857. ‏
Gee, G. W. and Bauder, J. W. (1986). Particle-size analysis. p. 383–411. A. Klute (ed.) Methods of soil analysis. Part 1. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. Particle-size analysis. p. 383–411. In A. Klute (ed.) Methods of soil analysis. Part 1. 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. ‏
Hafeez, B., Khanif, Y. M. and Saleem, M. (2013). Role of zinc in plant nutrition- a review. Journal of Experimental Agriculture International, 374-391. ‏
Hazra, G. C., Mandal, B. and Mandal, L. N. (1987). Distribution of zinc fractions and their transformation in submerged rice soils. Plant and Soil, 104(2), 175-181. ‏
Hazra, G. C., Patianayak, P. D. and Mandal, B. (1994). Effect of submergence on the transformation of zinc fractions in Alfisols in relation to soil properties. Journal of the Indian Society of Soil Science, 42(1), 31-36. ‏
Hazra, G. C., Saha, J. K., Mete, P. K. and Mandal, B. (1993). Distribution of zinc fractions in red and lateritic soils of birbhum, West Bengal. Journal of the Indian Society of Soil Science, 41(3), 472-476. ‏
Hazra, G. V., & Mandal, B. (1988). Distribution of DTPA extractable Fe, Mn, Cu and Zn in some acid alluvial soils of west Bengal and the effect of submergence on their contents.  Journal of the Indian Society of Soil Science, 36, 169-172. ‏
Hemanth Kumar, K. and Basavaraj, B. (2008). Zinc transformation in calcareous Vertisol of Tungabhadra command. Karnataka Journal of Agricultural Sciences, 21(2), 227-230. ‏
Hotz, C., & Brown, K. H. (2004). Assessment of the risk of zinc deficiency in populations and options for its control. ‏
Iu, K. L., Pulford, I. D. and Duncan, H. J. (1981). Influence of waterlogging and lime or organic matter additions on the distribution of trace metals in an acid soil. Plant and Soil, 59 (2), 317-326.
Kashem, M.A. and Singh, B.R. (2001). Metal availability in contaminated soils: I. Effects of floodingand organic matter on changes in Eh, pH and solubility of Cd, Ni and Zn. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 61, 247–255.
Kirk, G. (2004). The biogeochemistry of submerged soils. Chichester, UK: John Wiley & Sons, ‏ Ltd.
Malakouti, M. J. and Agha Lotfolahi, M. (1378). The role of zinc on the improvement of the quality & yield of agricultural products and improving community health. Agricultural Research, Education and Extension Organization: Agricultural Education Publication. (In Farsi)
Obrador, A., Alvarez, J. M., Lopez-Valdivia, L. M., Gonzalez, D., Novillo, J. and Rico, M. I. (2007). Relationships of soil properties with Mn and Zn distribution in acidic soils and their uptake by a barley crop. Geoderma, 137(3-4), 432-443. ‏
Page, A. L., Miller, R. H.and Keeney, D. R. (1982). Methods of soil analysis. Part 2. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. Methods of soil analysis. Part 2. 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. ‏
Prasad, R., Prasad, B. L. and Sakal, R. (1995). Effect of Submergence on the Transformation of Zinc Forms in Old Alluvial Soils Growing Rice as Related to Soil Properties-I. Transformation of Native Soil Zinc. Journal of the Indian Society of Soil Science, 43(3), 368-371. ‏
Rajini, S. R., Rao, K. N. and Kumara, O. (2018). Distribution of zinc and its fractions in paddy growing soils of Upper Krishna command area of Karnataka. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 7(3), 2257-2261. ‏
Reddy, C. N.and Patrick Jr, W. H. (1977). Effect of redox potential on the stability of zinc and copper chelates in flooded soils. Soil Science Society of America Journal, 41(4), 729-732. ‏
Reddy, K. R. and DeLaune, R. D,. (2008). Biogeochemistry of wetlands: science and applications. CRC press.
Rose, M. T., Rose, T. J., Pariasca-Tanaka, J. and Wissuwa, M. (2011). Revisiting the role of organic acids in the bicarbonate tolerance of zinc-efficient rice genotypes. Functional Plant Biology, 38(6), 493-504. ‏
Sadeghzadeh, B. and Rengel, Z. (2011). Zinc in soils and crop nutrition. The molecular and physiological basis of nutrient use efficiency in crops, 335-375. ‏
Saha, P. K. and Mandal, L. N. (1996). Effect of sludge, zinc and copper on the transformation of zinc and copper in sewage-fed fish pond soil. Journal of the Indian Society of Soil Science, 44(4), 673-677. ‏
Sajwan, K. S. and Lindsay, W. L. (1988). Effect of redox, zinc fertilization and incubation time on DTPA‐extractable zinc, iron and manganese. Communications in soil science and plant analysis, 19(1), 1-11. ‏
Sims, J. L. and Patrick Jr, W. H. (1978). The distribution of micronutrient cations in soil under conditions of varying redox potential and pH. Soil Science Society of America Journal, 42(2), 258-262. ‏
Sims, J. T. (1986). Soil pH effects on the distribution and plant availability of manganese, copper, and zinc. Soil Science Society of America Journal, 50(2), 367-373. ‏
Singh, A. K., Khan, S. K. and Nongkynrih, P. (1999). Transformation of Zinc in Wetland Rice Soils in Relation to Nutrition'of Rice Crop. Journal of the Indian Society of Soil Science, 47(2), 248-253. ‏
Singh, J. P., Karwasra, S. P. S. and Singh, M. (1988). Distribution and forms of copper, iron, manganese, and zinc in calcareous soils of India. Soil Science, 146(5), 359-366. ‏
Timsina, J. and Connor, D. J. (2001). Productivity and management of rice–wheat cropping systems: issues and challenges. Field crops research, 69(2), 93-132. ‏
Wijebandara, M. I. (2007). Studies on distribution and transformation of soil zinc and response of rice to nutrients in traditional and system of rice intensification (Sri) methods of cultivation. Ph. D dissertation, University of Dharwad. ‏Newark, Delaware.