برآورد نیاز آبی گونه‌های افرای سیاه و کاج تهران در فضای باز و گلخانه (مطالعه موردی: شهر رباط کریم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم زیستی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استاد، گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

5 استادیار، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

گسترش فضای سبز و جنگل‌کاری‌ها در مناطق خشک و نیمه‌خشک همواره با کمبود آب مواجه بوده و استفاده از گونه‌هایی با نیاز آبی کمتر همواره یک سیاست اجرایی در این مناطق بوده است. هدف از این مطالعه برآورد نیاز آبی گونه‌های افرای سیاه و کاج تهران، به عنوان گونه‌های مهم مورد استفاده در فضای سبز مناطق خشک، در فضای باز و گلخانه است. برای انجام این مطالعه در ابتدا ظرفیت زراعی خاک، حد مجاز تقلیل رطوبت و نیاز آبی و دور آبیاری نهال‌ها مشخص شد. سپس، نهال‌های مورد مطالعه تحت تنش‌های آبی دو، چهار و شش روز بعد از فرا رسیدن نقطه حد مجاز تقلیل رطوبت، قرار گرفتند. نتایج نشان داد میانگین قطر و ارتفاع گونه‌ی کاج تهران در آغاز دوره مطالعه در فضای باز به ترتیب 5/6 و 9/45 و در گلخانه 6/5 میلی‌متر و 46 سانتی‌متر بود. همچنین میانگین قطر و ارتفاع گونه‌ی افرا سیاه در آغاز دوره مطالعه در عرصه به ترتیب 7/7 و 97 و در گلخانه 9 میلی‌متر و 80 سانتی‌متر بود. این مقادیر در پایان دوره مطالعه برابر با 2/10 و 8/111،  52 و 111 برای فضای باز و 7/6 و 13، 3/52 و 1/104 برای گلخانه بود. در گونه‌های کاج تهران و افرای سیاه سریع‌ترین زمان رسیدن به نقطه‌ی حد مجاز تقلیل رطوبت، به­ترتیب هفت و چهار روز در گلخانه و نه و شش روز در فضای باز بود. بیشترین رطوبت مصرفی کاج تهران در گلخانه و فضای باز در روز 19 تا 20 خرداد و در روز اول تا دوم اردیبهشت برابر با 14/14 و 13/6 درصد رطوبت حجمی، 97/10 و 3/4 درصد رطوبت وزنی بود. بیشترین رطوبت مصرفی افرای سیاه در گلخانه و فضای باز در روز 21 تا 22 اردیبهشت و در روز 18 تا 19 مرداد ماه برابر با 58/11 و 03/4 درصد رطوبت حجمی، 81/8 و 9/2 درصد رطوبت وزنی بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که گونه‌ی کاج تهران به عنوان یک گونه‌ی همیشه سبز، بیشترین بردباری را در برابر کمبود آب داراست و کمترین نیاز آبی را نسبت به گونه‌ افرای سیاه داشت. با آگاهی نسبت به مقادیر نیاز آبی و دور آبیاری گونه‌های موجود در فضای سبز کلان‌شهرها، علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی در مصرف آب، می‌توان به توسعه‌ی نوین آبیاری در این مناطق که مواجه با بحران آب هستند، اهتمام ورزید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Water Requierments of Acer Negundo and Pinus Eldarica Medw. in Field and Green House (Case Study: Robat Karim Town)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asgari 1
  • Mohsen Javanmiri Pour 2
  • Vahid Etemad 3
  • Abdolmajid Liaghat 4
  • Salman Zare 5
1 Ph.D. Student of Forest Biological Sciences, University of Tehran, Faculty of Natural Resources, , Karaj, I.R. Iran
2 Ph.D. Graduated, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
4 Professor, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
5 Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Increasing green space and afforestation in arid and semi-arid regions has always been accompanied by water shortages. Species with lower water requirements have always been an executive policy in these areas. The aim of this study was to estimate the water requirement of Acer negundo and Pinus eldarica Medw as the main species that applied in green space of arid, outdoors, and greenhouses. For this study, soil field capacity, moisture limit, water requirement, and irrigation frequency of seedlings were determined. Then, the studied seedlings were subjected to two, four, and six water stress days after reaching the allowable point of moisture reduction. The results showed that the mean diameter and height of Afghan pine species at the beginning of the outdoor study period were 6.5 mm and 45.9 cm, and in the greenhouse were 5.6 mm and 46 cm, respectively. In addition, the average diameter and height of ash-leaved maple at the beginning of the experiment in the field were 7.7 mm and 97cm, and in the greenhouse were 9 mm and 80 cm, respectively. At the end of the period, these values were 10.2 and 111.8, 52 and 111 for outdoor space and 6.7 and 13, 52.3 and 104.1 for the greenhouse, respectively. For Afghan pine and ash-leaved maple, the fastest time to reach the allowable point of moisture reduction was 7 and 4 days in the greenhouse, 9, and 6 days in the field, respectively. The highest water consumption of Afghan pine in greenhouse and field on 19 to 20 June and on 1 to 2 May equal to 14.14 and 6.13% by volumetric water content; water content was 10.97 and 4.3% by weight water content. The highest moisture consumption of ash-leaved maple in greenhouses and arenas on 21 to 22 May and on 18 to 19 August equal to 11.58 and 4.03% by volumetric water content; the water content was 8.81% and 2.9% by weight water content. The results of this study showed that Afghan pine, as an evergreen species, has the highest tolerance to water shortage and has the lowest water requirement compared to ash-leaved maple. By knowing the number of water needs and irrigation cycle of species in the green space of metropolitan areas and economic savings in water consumption, we can try to develop new irrigation in these areas facing a water crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afforestation
  • Evapotranspiration
  • Management Allowable Deplation
  • Water Requirement
  • Water Stress
Abdollahi, P., Soltani, A., Beigi Harchegani, H. (2011). Evaluation of salinity tolerance in four suitable tree species in urban forestry, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19 (3), 265- 282. (In Farsi) 
Ahmadaali, Kh., Rahimi, H., Etemad, V., (2021). Effect of Soil Texture and Different Levels of Irrigation Amount on Water Requirement and Crop Coefficient of Melia azedarach L. in Karaj Area, Iranian Journal of Soil and Water Research, 51 (12), 3195- 3205. (In Farsi) 
Ahmadloo F., Tabari, M., Behtari. B. (2011). Effect of Water Stress on Some Physiological Characteristics of Pinus brutia and P. halepensis Seeds, Iranian Journal of Biology, 24 (5). 728- 736. (In Farsi) 
Amir Mohammadkhani, A., Pourgholam-Amiji, M., Sohrabi, T. and Liaghat. A. (2020). The Effect of Different Levels of Water Stress in Two Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems on Yield and Water Productivity of Maize, Journal of water management and irrigation, 10 (2),; 247- 267. (In Farsi) 
Asgari, M., Javanmiri Pour, M., Etemad, V., Liaghat, A. (2021). Evaluation of water requirement of Fraxinus rotundifolia Mill and Morus alba under different water stresses in arid region (Case studty: Robat Karim city), Journal of Ecohydrology, 8 (1), 161-176. (In Farsi) 
Babadaei Samani, R. and Ghattaly, A. (2015). Effect of irrigation intervals and different mulches on some vegetative and reproductive characteristics of zinnia (Zinnia elegans), Journal of Plant Ecophysiology, 7 (23); 204- 215. (In Farsi) 
Costello, L., Matheny, N., Clark, J. (2000). A guide to estimating irrigation water needs of landscape plantings in California the landscape coefficient method and WUCOLS III** WUCOLS is the acronym for water use classifications of landscape species”, University of California Cooperative Extension California Department of Water Resources August WUCOLS 2000.
Dehghan, S., Tabari Kochak Saraei, M. and Jalali, Gh. (2016). Effect of SiO2 NPS nanoparticles on morphophysiological characteristics of Pinus nigra under drought stress, Forest Research and Development, 2 (3), 289- 299. (In Farsi) 
Delafan Azari, N., Rostami Shahraji, T., Gholami, V., Hashemi Garmdareh, S.E. (2018). An assessment of water requirement and investigation of different irrigation levels on growth parameters of eldar pine (Pinus eldarica Medw.) seedlings (Case study: Tehran), Iranian Journal of Forest, 10 (2), 237-250. (In Farsi) 
Delfan Azari, N., Rostami Shahraji, T., Gholami, V., Hashemi Garmdareh, S. E. (2019). The effect of different irrigation levels on growth parameters of ash (Fraxinus rotundifolia Mill) seedlings in green space of Tehran city, Journal of Forest Research and Development, 5 (2): 229-244. (In Farsi) 
Dichio, B., Romano, M., Nuzzo, V., & Xiloyannis, C. (2000). Soil water availability and relationship between canopy and roots in young olive trees (cv Coratina). Acta Horticulturae, 586, pp 419–422.
Djazirehi, M.H. (2010). To afforest in arid environment. University of Tehran press, 532 page. (In Farsi)
  Mozaffarian, V. (2016). Trees and shurbs of Iran. Farhang Moaser. (In Farsi) 
Porrostami, R., Zahedi Amiri, Q., and Etemad, V.(2020). Spatial variability of carbon storage and sequestration in leaf litter and layers of soil in the forest area of Jahannama Park, Iranian Journal of Forest, 12 (3), pp. 317-330. (In Farsi) 
Rad, M. H., Jaimand, K., Assareh, M.H., Soltani, M. (2009). Effects of drought stress on the quantity and quality of essential oil and water use efficiency in Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.), Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 29 (4): 772-782. (In Farsi) 
Rad, M. (2019). Water requirement of some species which they used in arid and semi-arid afforestation, Jornal of Iranian Nature, 3 (4), 40- 47. (In Farsi) 
Rahimi, H., Estimation of water requirement of Cercis siliquastrum and Melia azaderakh seedlings under soil texture and drought stress treatments, M.Sc Thesis, Faculty of Natural Resources, 2019, University of Tehran. (In Farsi) 
Setayesh, R., Kafi, M., Nabati, J. (2017). Evaluation of Drought Stress Thresholds in Ornamental Barberry (Berberis thunbergii cv. Atropurpurea) Shrub in Mashhad Condition, Journal of horticulture science, 10 (4): 714-722. (In Farsi) 
Sojoodi, Z., Mirzaei, F. (2020). Determination of Water Requirement of Urban Landscape Plants, Journal of Water and Irrigation Management, 10 (1): 131-141. (In Farsi) 
Zehtabian, G., Farshi A. (1999). An estimate of water requirement of green areas plants in arid zones (case study: Kashan). Iranian Journal of Natural Research, 52 (2): 63-75. (In Farsi)