دوره و شماره: دوره 51، شماره 12، اسفند 1399 

مقاله پژوهشی

حذف سرب و مس از محلول آبی با استفاده از پرتو گاما و نانو ذره دی‌اکسیدتیتانیوم

صفحه 2975-2985

10.22059/ijswr.2020.286653.668283

آرزو آتشبار؛ محمد بابااکبری؛ ابراهیم مقیسه؛ ستاره امانی فر


تاثیر بقایای گیاهی در تناوب گندم-ذرت بر میزان کربن آلی و حاصلخیزی خاک

صفحه 3207-3219

10.22059/ijswr.2020.305809.668666

مراد میرزایی؛ منوچهر گرجی اناری؛ احسان رضوی طوسی؛ حسین اسدی؛ ابراهیم مقیسه؛ سید مرتضی ضمیر


یادداشت تحقیقاتی

ارزیابی شبکه سنجش و پایش آب و هواشناسی ایران

صفحه 3237-3252

10.22059/ijswr.2020.306713.668678

حمید کاردان مقدم؛ حسین دهبان؛ علیرضا کاوسی حیدری؛ رضا روزبهانی؛ مسعود بحرینی مطلق؛ محمدجواد زارعیان


شماره‌های پیشین نشریه