بررسی تاثیر سیمان و آهک بر بهسازی خاک رس آلوده به گلیسرول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

چکیده

آلودگی خاک از طریق فعالیتهای پتروشیمی و نشت مواد هیدروکربنی، تنها یک مسئله زیست محیطی محسوب نمی‌شود بلکه یک مسئله ژئوتکنیکی نیز هست. یکی از راهکارهای مناسب و اقتصادی جهت بهبود پارامترهای ژئوتکنیکی خاک­های آلوده به این مواد، بهسازی به روش افزودن مواد مناسب می‌باشد. در این پژوهش آزمایشگاهی، اثر سیمان‌ پرتلند با مقادیر 3، 6 و 9 درصد وزنی و آهک با مقادیر 10، 20 و 30 درصد وزنی در بهسازی خاک رس کائولینیت آلوده به ماده آلی گلیسرول با مقادیر 3، 6 و 9 درصد وزنی مطالعه شده است. بدین منظور نمونه های خاک تمیز، خاک آلوده، ترکیب خاک و سیمان، ترکیب خاک و آهک، خاک آلوده بهسازی شده با سیمان و خاک آلوده بهسازی شده با آهک، در زمان عمل آوری 7 روزه تهیه و آزمایش تعیین مقاومت تک محوری بر روی آنها انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مقاومت خاک رس کائولینیت آلوده به گلیسرول نسبت به رس تمیز کاهش می‌یابد و میزان این کاهش با افزایش درصد آلاینده بیشتر می‌شود. بر اساس تجزیه و تحلیل میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز مشخص شد که وجود گلیسرول از اندرکنش بهتر بین خاک- سیمان و خاک- آهک جلوگیری می‌کند. افزودن سیمان و آهک به خاک تمیز و خاک آلوده موجب افزایش مقاومت تک محوری آنها شده و ازدیاد درصد سیمانتاسیون سبب افزایش مقاومت می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که بهسازی رس با 9 درصد وزنی سیمان‌ پرتلند تقریبا معادل 10 درصد وزنی آهک است. در مقادیر دیگر، میزان بهسازی خاک متفاوت بوده و وابسته به درصد وزنی به‌کار گرفته شده از مواد تثبیت‌کننده خواهد داشت. نزدیک ‌بودن ثابت دی‌الکتریک گلیسرول به آب و البته قطبیت آن، مشخصه‌های مهم این سیال آلی در بروز چنین رفتاری هستند. نتایج حاصل، با آنالیز تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Portland Cement and Lime on Improving Glycerol-Contaminated Clay

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hajimohammadi
  • Hamidi Amir
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Soil contamination through petrochemical activities and leakage of organic hydrocarbon is not just an environmental problem and also can be considered as an important geotechnical issue. Adding amendment material is one of the most suitable and economical solutions to improve the geotechnical parameters of contaminated soil. In this study, the effect of Portland cement content (3, 6 and 9%) and lime content (10, 20 and 30%) on kaolinite clay contaminated with glycerol content (3, 6 and 9%) was investigated through an experimental program. For this purpose, the samples were prepared as mixtures of clean or glycerol-contaminated clay with different Portland cement and lime contents for 7 days curing time. Then, unconfined compressive strength (UCS) tests were conducted on the samples. The results showed a reduction of the strength of glycerol-contaminated kaolinite clay. The strength reduction increased with increase in degree of contamination. Based on the scanning electron microscopy (SEM) analysis, it was found that the presence of glycerol prevents the interaction between soil-cement particles. However, adding Portland cement and lime to uncontaminated and contaminated soil increased the strength. The rate of increase in UCS increased with Portland cement and lime content. Also, the results of soil improvement showed that the strength of soil-cement mixture containing 9% Portland cement is approximately equal to that of the soil mixed with 10% lime. In other contents, the degree of improvement was dependent to the applied cement content. The main reasons were polar behavior of glycerol and its dielectric constant. The results were also analyzed and proved using the images taken by SEM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kaolinite clay
  • Glycerol
  • Improvement
  • Unconfined compressive strength
  • scanning electron microscopy
Abyek Cement Co. (2020). Online Brochure, Qazvin, Iran.
Akinwumi, I., Booth, A. and Diwa, D. (2016). Cement stabilisation of crude-oil-contaminated soil. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering. 169(4), 336–345.
Ampera, B. and Aydogmus, T. (2005). Recent experiences with cement and lime – stabilization of local typical poor cohesive soil. In book: Veröffentlichungen des Instituts für Geotechnik der TU ergakademie Freiberg, Edition: Heft 2005-2, Publisher: TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik, Editors: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Herbert Klapperich. 121–144.
ASTM D698 (2012). Standard test methods for laboratory compaction characteristics of soil using standard effort, American Society of Testing and Materials, Annual Book of ASTM Standards, ASTM International, West Conshohocken, PA.
Bensted, J., and Barnes, P. (2002). Structure and performance of cements, Spon Press, New York.
Botta, D., Dotelli, G., Biancardi, R., Pelosato, R. and Natali Sora, I. (2004). Cement–clay pastes for stabilization / solidification of 2-chloroaniline. Waste Management, 24(2), 207–216.
Brosky, R.T. and Pamukcu, S. (2015). Role of DDL processes during electrolytic reduction of Cu (II) in a low oxygen environment. Journal of Hazardous Materials. 262, 878–882.
Chavali, R.V.P., Vindula, S.K., Vydehi, K.V., Reddy, H.P. and Moghal, A.A.B. (2020). Effect of acid and alkali contamination on swelling behavior of kaolin clay. Geo-Congress, Minneapolis, Minnesota, 25–28.
Chen, H., Jiang, Y., Zhang, W. and He, X. (2017). Experimental study of the stabilization effect of cement on diesel contaminated soil. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology. 50, 199–205.
Choquette, M., Bérubé, M. A. and Locat, J. (1987). Mineralogical and micro textural changes associated with lime stabilization of marine clays from eastern Canada. Applied Clay Science. 2(3), 215–232.
Consoli, N.C., Foppa, D., Festugato, L. and Heineck, K.S. (2007). Key parameters for strength control of artificially cemented soils. Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 133(2), 197–205.
Devatha, C.P., Vishnu Vishal, A. and Chandra Rao, J.P. (2019). Investigation of physical and chemical characteristics on soil due to crude oil contamination and its remediation. Applied Water Science. 9:89, https://doi.org/10.1007/s13201-019-0970-4.
Estabragh, A.R. Beytolahpour, I. & Javadi, A.A. (2011). Effect of resin on the strength of soil-cement mixture. Journal of Materials in Civil Engineering. 23(7), 969-976.
Estabragh, A.R. Beytolahpour, I. Moradi, M. & Javadi, A.A. (2016a). Mechanical behavior of a clay soil contaminated with glycerol and ethanol. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 20(5), 503-519.
Estabragh, A.R. Khatibi, M. and Javadi, A.A. (2016b). Effect of cement on treatment of a clay soil contaminated with glycerol. Journal of Materials in Civil Engineering, 28(4), https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001443.
Estabragh, A.R., Kholoosi, Ghaziani, M. F. and Javadi, A. A. (2018). Mechanical and leaching behavior of a stabilized and solidified anthracene-contaminated soil. Journal of Environmental Engineering. 144(2), https://doi.org/10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001311.
Estabragh, A.R., Ghayamara, F., Soltanian, A.R. and Babalar, M. (2020). Effect of ageing on the properties of a clay soil contaminated with glycerol. Geomechanics and Geoengineering: An International Journal. https://doi.org/10.1080/17486025.2020.1827165.
Ghadyani, M., Hamidi, A. and Hatambeigi, M. (2019). Triaxial shear behaviour of oil contaminated clays. European Journal of Environmental and Civil Engineering. 23(1), 112-135
Hamidi, A. and Abdoos, S. (2020). Application of Lime and Portland Cement for Improvement of Clay Contaminated with Anthracene and Glycerol. Journal of Civil and Environmental Researches, 5(2), 111-122.
Hastuty, I. (2019). Comparison of the use of cement, gypsum, and limestone on the improvement of clay through unconfined compression test. Journal of the Civil Engineering Forum, 5(2) 131-138.
Jaynes, W. F. and Vance, G. F. (1999). Sorption of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene (BTEX) compounds by hectorite clays exchanged with aromatic organic cations. Clays and Clay Minerals, 47(3), 358-365.
Jedari, C., and Hamidi, A. (2013). Investigating the consolidation behavior of contaminated clay. Sharif Civil Engineering Journal. 29, 29–35 (In Farsi)
Kamel, M.H. and Mabrouk, W.M. (2003). Estimation of shale volume using a combination of the three porosity logs. Journal of Petroleum Science and Engineering, 40(3), 145–157.
Keramatikerman, M., Chegenizadeh, A., Nikraz, H. and Yilmaz, Y. (2020). Mechanical behaviour of atrazine-contaminated clay. Applied Sciences. 10(7), https://doi.org/10.3390/app10072457.
Khamehchiyan, M., Charkhabi, A.H. and Tajik, M. (2007). Effects of crude oil contamination on geotechnical properties of clayey and sandy soils. Engineering Geology, 89, 220–229.
Kumar, A., Walia, B.S. and Bajaaj, A. (2007). Influence of fly ash, lime and polyester fibers on compacted and strength properties of expansive soil. J. Mat. In. Civil Eng. 19(3), 242–248.
Meegoda, J. N. Ezeldin, A. S. Vaccari, D. A. and Muller, R.T. (1994). Petroleum contaminated soils in highway construction. Third materials engineering conference, infrastructure: New materials and methods of repair. 904–911.
Mohammadi, S. D. and Moharamzade Saraye, K. (2015). The study of workability of lime on improvement of oil materials contaminated soils around the Tabriz oil refinery. Modares Civil Engineering Journal. 15, 223–233.
Nazari Heris, M., Aghajani, A., Hajialilue-Bonab, M. and Vafaei Molamahmood, H. (2020). Effects of lead and gasoline contamination on geotechnical properties of clayey soils. Soil and Sediment Contamination. 29(3), 340-354.
Oldham, K.B. (2008). A Gouy-Chapman-Stern model of the double layer at a (metal)/ (ionic liquid) interface. Journal of Electroanalytical Chemistry. 613(2), 131–138.
Olgun, M. and Yildiz, M. (2012). The Effects of pore fluids with different dielectric constants on the geotechnical behaviour of kaolinite. Arabian Journal for Science and Engineering. 37(7).
Oluwatuyi, O., Ojuri, O. and Khoshghalb, A. (2020). Cement-lime stabilization of crude oil contaminated kaolin clay. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 12, 160–167.
Pichtel, J.(2007). FundamentalsofSiteRemediation: ForMetalandHydrocarbon-contaminatedSoils. Government Institutes.
Pincus, H.J., Meegoda, N.J. and Ratnaweera, P. (1995). Treatment of oil contaminated soils for identification and classification. Geotech. Test. J., 18(1), 41–49.
Ratnaweera, P. and Meegoda, J. N. (2006). Shear strength and stress-strain behavior of contaminated soils. ASTM Geotechnical Testing Journal, 29(2), 133–140.
Schmertmann, J., Teachavorasinskun A.S. and D. Zhao, A. (2001). Triaxial behavior of kaolinite in different pore fluids. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 127(5).
Shah, S.J., Shroff, A.V., Patel, J.V., Tiwari, K.C. and Ramakrishnan, D. (2003). Stabilization of fuel oil contaminated soil- A case study. Geotechnical and Geological Engineering, 21, 415–427.
Shen, C.K. and Mitchell, J.K. (1996). Behavior of soil-cement in repeated compression and flexture. Highway Research Records, 128, 68-100.
Sheng, G., Xu, S. and Boyd, S.A. (1996). Mechanism (s) controlling sorption of neutral organic contaminants by surfactant-derived and natural organic matter. Environmental science & technology, 30(5), 1553–1557.
Singh, S. K., Srivastava, R. K. and John, S. (2008). Settlement characteristics of clayey soils contaminated with petroleum hydrocarbons. Soil & sediment contamination, 17(3), 290–300.
Soltaninejad, S., Hamidi, S. and Marandi, S.M. (2018). The influence of different curing conditions on durability of lime-stabilized clay soils (micro- and macro- structure study). Journal of Transportation Infrastructure Engineering. 4(3), 83–98.
Suresh, A.R. and D’Cruz, T.C. (2019) Strength Characteristics of Soil Glycerol Mixture: Cement as Additive. International Journal of Research in Engineering, Science and Management. 2(2), 483–484.
Tremblay, H., Duchesne, J., Locat, J. and Leroueil S. (2002). Influence of the nature of organic compounds on fine soil stabilization with cement. Canadian Geotechnical Journal. 39, 535–46.
Vipulanandan, C. (1995). Effect of clays and cement on the solidification/stabilization of phenol-contaminated soils. Waste Management. 15, 399–406.
Yazdandoust, F. and Yasrobi, S.S. (2010). Effect of cyclic wetting and drying on swelling behaviour of polymer-stabilized expansive clays. Applied Clay Science. 50(4), 461–468.
Yong, R.N. and Mulligan, C.N. (2003). Natural attenuation of contaminants in soils, CRC Press.
Zanjarani Farahani, M. and Hamidi, A. (2014). Consolidation behavior and geotechnical parameters of oil contaminated kaolinite clay. Iranian Journal of Petroleum Geology. 4(8), 1–15 (In Farsi).