مطالعه میدانی اثر کاربرد شیر خودکار کنترل دبی بر یکنواختی پخش آب در آبیاری تیپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).، قزوین، ایران

2 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین اللملی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

امروزه استفاده از سامانه­های آبیاری نواری کم فشار (تیپ) به دلیل کمبود منابع آب رواج پیدا کرده است. یکنواختی پخش آب در این سامانه­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی اثر کاربرد نوعی شیر خودکار کنترل دبی بر یکنواختی پخش آب در سامانه آبیاری کم فشار (تیپ) می­پردازد. برای این منظور با استفاده از مبانی طراحی موجود دو شیر خودکار با دبی­های طراحی 4/0 و 6/0 لیتر بر ثانیه مورد استفاده قرار گرفت. برای مطالعه اثر کاربرد شیر خودکار کنترل دبی، تغییرات یکنواختی پخش آب در طول نوارهای تیپ و لوله­های فرعی با شیر کنترل و بدون آن به صورت میدانی مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ضریب یکنواختی در طول نوارهای تیپ­ با وجود شیر کنترل به­صورت قابل توجهی افزایش پیدا می­کند به­طوری­که با نصب شیر کنترل در ورودی نوارهای تیپ­ درصد یکنواختی پخش به بیش از 93 درصد رسید. در پایان، ملاحظاتی در خصوص طول مجاز نوارهای تیپ­ ارائه و مورد بررسی میدانی قرار گرفت. نتایج به­دست آمده نشان داد که افزایش فشار در حدود 5/2 برابر مقدار طراحی، باعث ترکیدگی تیپ می­شود. زمانیکه شیرکنترل در محدوده طراحی فشار مورد نظر کار کند ترکیدگی در تیپ­ها مشاهده نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field investigation on the Application of an Automatic Discharge Control Valve on Water Uniformity in a Tape Irrigation System

نویسندگان [English]

  • Fateme Tayebi 1
  • Mohammad Bijankhan 2
  • hadi ramezani etedali 3
1 Water and sciences Eng., Faculty of agriculture and natural resources, Imam Khomeini International University,, Qazvin, Iran.
2 Water and sciences Eng., Faculty of agriculture and natural resources, Imam Khomeini International University,, Qazvin, Iran.
3 Water and sciences Eng., Faculty of agriculture and natural resources, Imam Khomeini International University,, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Tape irrigation systems have become popular due to water resources scarcity. Uniform water distribution in such systems is of great importance. In this study the application of an automatic discharge control valve is investigated in terms of water distribution uniformity of tape irrigation systems. To this end, control valves of the design discharges of 0.4 and 0.6 l/s were fabricated based on the current design methods. To study the effect of the automatic discharge control valve, variations of the water distribution uniformity in tapes and laterals were estimated in some field tests. The results indicated that the uniformity coefficient increases up to 93% at the tapes’ entrance. Finally, recommendations were provided to select a reliable tape length. It was found that a pressure increase of 2.5 times higher than the design value would result in tape failure. Therefore, correct tape length selection is of great importance to prevent any damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discharge control valve
  • Tape
  • uniform water distribution
Atashparvar, S., Bijankhan, M., Mahdavi Mazdeh, A. (2019). Application of constant flow rate control valve in pump discharge regulation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, (Accepted for Publication).
Aali, k. A., Liaghat, A., Dehghanisanij, H. (2009). The Effect of acidification and magnetic field on emitter clogging under saline water application. Journal of agricultural science.Vol.1, No.1.
Aali, k. A., Ramezani Etedali, H., Hosseini pazhouh, N. (2018). Assessment of modern irrigation systems in Qom province. Iranian Journal of Irrigation and Drinage. Volume 11_Issue 5_Pages 736-749. (in Farsi)
Bagheri, R., Hesam, M., Kiani, A.R., Hezarjaribi, A. (2014). Technical Evaluation of the Hydraulic Performance of Subsurface Drip Irrigation system. Iranian Journal of Irrigation and Drinage. Volume 8_Issue 2_Pages 413-422. (in Farsi)
Keller, J. and Karmeli, D., (1975). "Trickle irrigation design", Ed and publ. by Rain Bird Sprinkler Manufacturing Crop. , Glendora, CA91740.
Mohammed, A., Almajeed, A., Alabas. (2013). Evaluation the Hydraulic Performance of Drip Irrigation System with Multi Cases. Global Journal of Researches in Engineering General Engineering, Volume 13 Issue 2.
Shaker, m., Hesam, m., Kiani, A. R., Zakeri Nia, M. (2014).Technical evaluation of implemented drip irrigation systems in the gardens of Golestan Province. Journal of water and soil conservation. Volume 21_Issue 4_Pages 261-274. (in Farsi)
Monserrat, J., Barragan, J and Cots, L. (2018).  Design of Paired Laterals on Uniformly Sloping Fields, American Society of Civil Engineers, DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001308.
Nikbakht, J., karami, s. (2018). Effect of pair connection of end laterals in drip irrigation system on system hydraulic properties. Irrigation and water management,      doi:10.22059/jwim.2018.65508 .28-17.(1)7. (In Farsi)
Perea, H., Enciso-Medina, J., Singh, V. P., Dutta, D. P., Lesikar, B. J. (2013). Statistical analysis of Non-pressure-Compensating and pressure-compensating drip emitters. American Society of Civil Engineers, DOI: 10/1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000644.
Piri, A. (2012). Technical Evaluation of Drip Irrigation system (Case study: Sarbaz city). Journal of Water Resources Engineering. Volume 5_Issue 12_Pages 19-36. (in Farsi)
Tayebi, F.,Bijankhan, M., Ramazani Eatedali, H. (2019). Experimental study of parameters affecting the performance of discharge control valve: effects of the spring fatigue and valve assembly. Irrigation and drainage structures engineering research, doi: .88-73,(77)2010.22092/idser.2019.125696.1382. (In Farsi)
Rezazadeh, P., Bijankhan, M., Mahdavi Mazdeh, A. (2019). An Experimental study on a flow control device applicable in pressurized networks. Journal of Flow Measurement and Instrumentation, DOI:org/10.1016/j.flowmeasinst.2019.01.017.
Zhang, X. K., and Wang, D. (2015). A flow control device for incompressible fluids. Flow Measurement and Instrumentation, Vol. 41, pages 16.
Yeboah Gyasi-Agyei, M. (2019). Validation of Dripline Emitter Characteristics and Pump Performance Curve for Network Analysis, American Society of Civil Engineers, DOI: 10.1061/(ASCE)IR.19434774.0001372.
Yeganeh, Z., Behmanesh, J., Rezaei, H., (2013). Technical evaluation of drip irrigation in some gardens of Marand. Journal of Water Research in Agriculture. Volume 26_Issue 4_Pages 449-460. (in Farsi)