دوره و شماره: دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1069-1329 
نقش توزیع دو الگویی اندازه ذرات خاک در برآورد منحنی رطوبتی

صفحه 1081-1091

10.22059/ijswr.2020.292345.668393

اصلان اگدرنژاد؛ علی عطائی؛ محمدرضا نیشابوری؛ صفورا اسدی


ارزیابی کارآیی راکتور زیستی با مقطع مثلثی برای حذف نیترات پساب کشاورزی

صفحه 1105-1113

10.22059/ijswr.2020.296116.668477

حسین عسگری؛ جوانشیر عزیزی مبصر؛ علی رسول زاده؛ جواد رمضانی مقدم


ارزیابی تاثیر شیرابه زائدات شهری بر ویژگی‌های مکانیکی خاک ریزدانه

صفحه 1165-1176

10.22059/ijswr.2020.293941.668427

احمدرضا حسن زاده؛ علی بیگلری فدافن؛ سید یاسین موسوی؛ علیرضا طبرسا


بررسی حاصلخیزی اراضی شالیزاری با استفاده از شاخص تلفیقی باروری خاک

صفحه 1211-1226

10.22059/ijswr.2020.290244.668340

مریم شکوری؛ شهرام محمود سلطانی؛ محمد تقی کربلایی آق ملکی؛ محمود شعبانپور شهرستانی؛ علی پورصفرطبالوندانی


بررسی وضعیت تنش آبی درختان زیتون با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه

صفحه 1239-1253

10.22059/ijswr.2020.290735.668350

عظیمه عسگری؛ عبدالرحیم هوشمند*؛ سعید برومندنسب؛ شهره زیودار


بررسی تأثیر پوسته‌های زیستی بر تبخیر و پویایی آب در محیط خاک

صفحه 1255-1264

10.22059/ijswr.2020.292760.668400

جلیل کاکه؛ منوچهر گرجی؛ محمّدحسین محمّدی؛ حسین اسدی؛ فرهاد خرمالی؛ محمد سهرابی


شماره‌های پیشین نشریه