دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397 
جذب متیلن بلو توسط بایوچار از محلول‌های آبی

صفحه 51-57

10.22059/ijswr.2018.212516.667511

سکینه نبی زاده؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ مصطفی عمادی