دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397 

مقاله پژوهشی

1. استفاده از خاکستر باگاس نیشکر و آهک برای تثبیت خاک های رسی

صفحه 1-12

10.22059/ijswr.2017.220607.667730

عبدالمجید کریمی؛ نادر عباسی؛ مهدی سیاوش نیا


5. جذب متیلن بلو توسط بایوچار از محلول‌های آبی

صفحه 51-57

10.22059/ijswr.2018.212516.667511

سکینه نبی زاده؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ مصطفی عمادی