ارزیابی توانایی دیاتومیت در حذف سرب و کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از سیستم ناپیوسته (Batch)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه ارومیه

2 هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

حضور فلزات سنگین در محیط مخصوصا در آب مشکلات زیست محیطی زیادی به­وجود می­آورد. از فناوری­های موثر بر حذف آن­ها استفاده از جاذب­ها است و برخی از این جاذب­ها از نظر اقتصادی، قابلیت در دسترس بودن و قدرت حذف زیاد بر سایر آن­ها مزیت دارد. در این مطالعه جذب یون­های فلزی سرب و کادمیوم در غلظت­های (0 تا mg L-1200) به وسیله دیاتومیت ایران و دیاتومیت فرانسه به عنوان جاذب از محلول­های آبی به صورت تک عنصری در سیستم ناپیوسته (Bach) بررسی شد. برای تعیین ویژگی­های دیاتومیت­ از میکروسکوب الکترونی روبشی (SEM)، دستگاه پراش نگار X (XRD) و طیف نگاری فلوئورسانس پرتو X ­(XRF)، استفاده شد. ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) دیاتومیت­ ایران و دیاتومیت فرانسه به ترتیب 80 و (cmol kg-1) 15 و مساحت سطح جاذب­های ذکر شده به ترتیب 55 و (m2­g-1) 23 به­دست آمد. مدل­های جذب لانگمویر (99/0­–89/0=R2)، فروندلیچ (98/0­–81/0=R2)، تمکین (98/0­–80/0=R2)، دوبینین–رادشکویچ (97/0­–83/0=R2) و ایلوویچ (90/0­–26/0=R2) بر داده­ها برازش یافت. نتایج نشان داد دیاتومیت ایرانی قابلیت بیشتری برای جذب سرب و کادمیوم از محلول­های آبی در مقایسه با دیاتومیت فرانسه دارد و میزان جذب فلز سرب در حضور هر دو جاذب بیشتر از کادمیوم می­باشد. بطوریکه حداکثر سرب جذب شده (qmax) به وسیله دیاتومیت­ ایرانی و فرانسوی به ترتیب 8/65 و (mg g-1) 2/41 و حداکثر کادمیوم جذب شده به وسیله جاذب­های ذکر شده به ترتیب 3/47 و (mg g-1) 5/35 تعیین شد. با توجه به نتایج آزمایش­های بدست آمده و در دسترس بودن دیاتومیت ایرانی و ارزانی آن می­توان از این ماده به عنوان یک ماده کاربردی برای حذف فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از منابع آب آلوده استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of diatomite efficiency in removing of lead and cadmium from aqueous solutions in batch system

نویسندگان [English]

  • Marzieh Piri 1
  • Ebrahim Sepehr 2
1 Urmia University
2 Urmia University
چکیده [English]

Abstract:

The presence of heavy metals in the environment, especially in water creates environmental problems. Effective technology to remove metals are using of adsorbents and some of adsorbents that economically, availability and high power to extract heavy metals better than others. In this study, sorption of Cd and Pb by diatomite (Iranian diatomite and French diatomite) from aqueous solutions, a batch experiment were conducted with various metal concentration (0 to 200 mg L-1) and 0.03M NaNO3 were applied as a background solution. Scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray Fluorescence (XRF) were used to characterize the adsorbents. The cation exchange capacity (CEC) values for Iranian diatomite and French diatomite were 80 and 15 cmol kg-1, respectively and surface area of diatomites were calculated as 55 and 23 (m2 g-1) , respectively. Adsorption data were fitted to Langmuir (R2=0.89-0.99), Freundlich (R2=0.81-0.98), Temkin (R2=0.80-0.98), Dubinin-Radushkevich (R2=0.83-0.97) and Elovich (R2=0.26-0.90) isotherm models. The results showed that the sorption affinity of Pb onto both adsorbents was greater than that of Cd. Also Iranian diatomite can adsorb more Pb and Cd than French diatomite. The maximum adsorption capacity (qmax) of Pb was 65.8 and 41.23 (mg g-1) for Iranian diatomite and French diatomite, respectively, and the maximum adsorption capacity (qmax) of Cd was 47.30 and 35.56 (mg g-1) for adsorbents, respectively. According to the results, abundant, locally available cheap minerals of Iranian diatomite showed a greater efficiency for removal of Cd and Pb from the aqueous solution, also can be used for water pollutants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: sorption
  • Diatomite
  • Cd
  • Pb
  • water remediation
Aishah Zarime N., Wan Zuhairi W.Y. and Krishna S. (2014). Adsorption of nickel and zinc by residual soils. American Journal of Environmental Sciences, (4), 526-532.
Alao, O., Ajaelu Chijioke, J and Ayeni, O. (2014). International science congress association kinetics,     Equilibrium and thermodynamic studies of the adsorption of zinc (ii) ions on carica papaya root powder. Journal of Chemical Sciences,Vol, 4(11), 32-38.
Al-Degs, A., Kharasheh, M.A.M. and Tutunji, M.F. (2001). Sorption of lead ions on diatomite and    manganes oxides modified diatomite. Water Research, 35, 3724-3728.
Angin, I., Kose, M and Aslantas, R. (2011). Effect of diatomite on growth of strawberry . Pakistan Journal of Botany, 43(1), 573-577, 2011.
Aytas, S., Akyil, S., Aslani, M.A.A. and Aytekin, U. (1999). Removal of uranium from aqueous solution by diatomite (Kieselguhr). Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 240, 973-976.
Babel, S. and Kurniawan, T. A. (2003). Low-cast adsorbents for heavy metals uptake from contaminated water. A review. Journal of Hazardous Materials, 97, 219-243.
Bilgin, M. and Tulun, S. (2015). Use of diatomite for the removal of lead ions from water: thermodynamics and kinetics. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 29:4, 696-704, DOI: 10.1080/13102818.2015.1039059
Caliskan, N., Kul, A.R., Alkan, S., Sougut, E.G., Alacabey, I. Adsorption of zinc (II) on diatomite and manganese-oxide-modified diatomite: Akinetic and equilibrium study. (2011). Journal of Hazardous Materials, 193, 27-36.
Chen, H. and Wang, A.Q. (2007). Kinetic and Isothermal Studies of Lead Ion Adsorption onto Palygorskite Clay. Journal of Colloid and Interface Science, 307, 309-316.
Chiban, M., Zerbet, M., Carja, G. and Sinan, F. (2011). Application of low-cost adsorbents for arsenic removal: A review. Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Vol. 4(5), 91-102.
Curses, A. and Bayrakceken, S. (1995). Adsorption of CTAB a lignite-aqueous solution interface. Fuel process, (45), 75-84.
Dae, W. C., and Young, H.K. (2005). Chromium (VI) removal in a semi continues process of hallow fiber   membrane   with   organic   extractants.   Journal of Chemical Engineering, 22 (4), 894-898.
Dang, V.B., Doan, H.D., Dang-Vu, T. and Lohi, A. (2009). Equilibrium  and  kinetics  of  biosorption  of cadmium  (II)  and  copper  (II)  ions  by  wheat straw. Bioresource Technology, 1100(1), 211- 219.
Davis, T.A.,Volesky, B., and Vieira, R. H. S. F. (2000). Sargassum seaweed as biosorbent for heavy metals. Water Research, 34 (17), 4270-4278.
Dermentzis, K., Christoforidis, A. and Valsamidou, E. (2011). Removal of nickel, copper, zinc and chromium from synthetic and industrial wastewater by electrocoagulation. International journal of environmental sciences, Volume 1, 697-510.
Elouear, Z., Bouzid. J., Boujelben, N., feki, M., Montiel, A. (2008). The use of exhausted olive cake ash (EOCA) as a low cost adsorbent for removal of toxic ions from aqueous solutions. Fuel, 87, 2582-2589.
Eren, E., Afsin, B. and Onal, Y. (2009). Removal of Lead Ions by Acid Activated and Manganese Oxide-Coated Bentonite. Journal of Hazardous Materials, 161, 677-685.
Essington ME (2004) 'Soil and Water Chemistry: An Integrative Approaches.' (CRC press LLC: Florida).
Guru, M.,Venedik, D., Murathan. (2008). Removal of trivalent chromium from water using low-cast natural diatomite. Journal of Hazardous Materials, 160(2-3), 318-23.
Franus, M., Bandura, L. (2014), Sorption of Heavy Metal Ions from Aqueous Solution by Glauconite. Fresenius Environmental Bulletin, 23 (3A), 825-839.
Flores-Cano, J.V., Layva-Ramos, R., Padilla-Ortega, E. and Mendoza-Barron. )2013(. Adsorption of heavy metals on diatomite: Mechanism and effect of operating variabbles. Adsorption Science and Technology, 213(31), 275-291.
Hamdaoui, O. and Naffrechoux, E. (2007). Modeling of adsorption isotherms of phenol and chlorophenols onto granular activated carbon Part I. Two-parameter models and equations allowing determination of thermodynamic parameters. Journal of Hazardous Materials, 147, 381–394.
Hossam, E. G. M. M. (2010). Diatomite: Its characterization, modifications and application. Asia Journal of Materials Science, 2(3), 121-136.
Hua, M., Zhang, S., Pan, B., Zhang, W., Lv, L., Zhang, Q. (2012). Heavy metal removal from water/wastewater by nanosized metal oxides: A review. Journal of Hazardous Materials, 211, 317-31.
Ibrahim, S.S., Ibrahim, H.S., Ammar, N., Abdel Ghafar, H.H., Jamil, T.S. and Farahat, M. (2012). Applicability of Egyptian diatomite for uptake of heavy metals. Desalination and Water Treatment, 1-8.
Li, X.W., Li, X.X. and Wang, G.C. (2007). Surface modification of diatomite using polyaniline. Materials Chemistry and Physics, 102, 140-143. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2006.11.014.
Liang, X.F., Xu, Y.M., Wang, L., Sun, Y.B., Lin, D.S., Sun, Y., Qin, X. and Wan, Q.  (2013)  Sorption of Pb2+ on mercapto functionalized sepiolite. Chemosphere, 90, 548-555.
Khraisheh, M.A.M., Al-degs, Y. and Meminn. (2004). Remediation of wastewater containing heavy metals using raw and modified diatomite. Chemical Engineering, 99, 177-184.
Kyzas, G. Z., Kostoglou, M., Vassiliou, A. A. and Lazaridis, N. K. (2011). Treatment of real effluents from dyeing reactor: Experimental and modeling approach by adsorption onto chitosan. Chemical Engineering Journal, 168(2), 577–585.
Malik, U. R., Nasany, S. M. and Subhani, M. S. (2005). Sorption potential of sunflower stern for Cr (III) ions from aqueous solution and its kinetic and thermodynamic profile. Journal Talanta, 66, 166-173.
Michell, P.B. and Atkinson, K. (­1991). The novel use ion exchange material as an aid to reclaiming derelict mining land. Minerals Engineering, 4, 1091-1113.
Miretzky, P., Munoz, C. and Cantoral-Uriza, E. (2011). Cd2+ adsorption on alkaline-pretreated diatomaceous earth: equilibrium and thermodynamic studies. Environmental Chemistry Letters, 9, 55–63.
Moodley, K., Singh, R., Musapatika, E., Onyango, M. and Ochieng, A. (2010). Removal of nickel from wastewater using an agricultural adsorbent. Chemical Engineering Journal, 37(1), 45-53.
Naiya, T. K., Bhattacharya, A. K. and Das, S. K. (2008). Removal of Cd (II) from aqueous solutions using clarified sludge. Journal of Colloid and Interface Science, 325, 48-56.
Nenadović, S., Kljajević, Lj., Marković. S., Omerašević, M., Jovanović, U., Andrić, V., Vukanac, I. (2015). Natural Diatomite (Rudovci, Serbia) as Adsorbent for Removal Cs from Radioactive Waste Liquids.  Science of Sintering, 47, 299-309.
Riahi, F. Lead, Chromium and Cadmium Removal from Contaminated Water Using Phosphate Sorbents. (2009). The Water and Sewage Journal, 2, 46-50. (In Farsi)
 Salman, T., Temel, F.A., Turan, N.G. and Ardali Y.) 2015(. Adsorption  of  lead  (II)  ions  onto  diatomite  from  aqueous  solutions: mechanism, isotherm and kinetic studies. Global Nest Journal, 17, 1-11.
 Selim, A.Q., El-Midany, A.A. and Ibrahim, S.S. (2010). Microscopic evaluation of diatomite for advanced applications: Case study. Science, Technology, Applications and Education, 2174-2181.
Sengil, I.A., and Özacar, M.  (2009). Competitive  biosorption  of  Pb(II) ,  Cu(II)   and  Zn(II)   ions  from  aqueous solutions onto valonia tannin resin. Journal of Hazardous Materials, 166 (2-3), 1488-1494.
Shawabkeh. R. (1998). Synthesis of novel activated carbon from pecan shell and application to the adsorption of methylene blue, copper, and strantium from aqueous solutions. Ph.D. Dessertation, New Mexico State University, Las Cruces.
Sheng, G., Wang, S., Hu, J., Lu, Y. Li, J., Dong, Y. and Wang, X. (2009). Adsorption of Pb (II) on diatomite as affected via aqueous solution chemistry and temperature. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 339,159–166
Shi, W., Shao, H., Li, H., Shao, M. and Du, S. (2009). Progress in the remediation of hazardous heavy metal-polluted soils by natural zeolite.  Journal of Hazardous Materials, 170, 1-6.
Shirvani, M., Kalbasi, M., Shariatmadari, H., Nourbakhsh, F. and Najafi, B. )2006(. Sorption–desorption  of cadmium in aqueous palygorskite, sepiolite, and calcite suspensions: Isotherm hysteresis. Chemosphere, 65, 2178–2184.
Thomas, G. W. (1982). Exchangeable cations. pp 159-164. In: Page, A. L. et al. (Eds). Methods of Soil Analysis, ASA, SSSA, Madison, WI.
Ulmanu, M., Marañón, E., Fernández, Y., Castrillón, L., Anger I. and Dumitriu, D. (2003). Removal of copper and cadmium ions from diluted aqueous solutions by low cost and waste material adsorbents. Water, Air, and Soil Pollution, 142(1-4), 73-357.
Vassileva, P.S., Apostolova, M.S., Detcheva, A.K. and Ivanova, E.H. (2013) Bulgarian natural diatomites:       modification and characterization. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 67, 342–349.
Wang, Y., Lu, Y.F., Chen, R. Z., Ma, L., Jiang, Y. and Wang, H. (2014). Lead ions sorption from waste solution using aluminum hydroxide modified diatomite. Journal of Environmental Protection, 5, 509-516.
 Yaacoubi, H., Zidani, O., Mouflih, M., Gourai, M. and Sebti, S. (2014). Removal Cadmium from water using natural phosphatas as adsorbent. Procedia Engineering, 83: 386-393.
Yavuz, O., Guzel, R., Aydin, F., Tegin, I. and Ziyadanogullari, R. (2007). Removal of cadmium and lead from aqueous solution by calcite. Polish Journal of Environ, 16(3), 467-471.
Zhaolum, W., Yuxiang, Y., Xuping, Q., Jianbo, Z., Yaru, C and Linxi, N. (2005). Decolouring mechanism of zhejiang diatomite. Application to printing and dyeing waste water. Environmental Chemistry Letters, 3, 33-37.