دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397 

مقاله پژوهشی

بررسی روند تغییرات دما و بارش و اثر آن بر پتانسیل منابع آب ورودی به سد طالقان

صفحه 705-716

10.22059/ijswr.2017.210883.667493

منیژه عزتی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی؛ وی جی پی سینگ؛ مجتبی نوری


تاثیر غلظت دی‌اکسید کربن و فراهمی نیتروژن خاک بر شاخص‏های رشد و فیزیولوژیکی گندم

صفحه 779-767

10.22059/ijswr.2017.237231.667716

حسین میر سیدحسینی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ منصور کوهستانی؛ محمدرضا بی‌همتا


بررسی عملکرد روش‌های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشک

صفحه 781-793

10.22059/ijswr.2018.237702.667720

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مهدی امیرابادیزاده؛ احمد جعفرزاده