بررسی روند تغییرات دما و بارش و اثر آن بر پتانسیل منابع آب ورودی به سد طالقان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استاد گروه بیوتکنولوژی و مهندسی کشاورزی، دانشگاه M&A تگزاس، کالج استیشن، امریکا

4 مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای البرز، کرج، ایران

چکیده

اثر تغییر مقدار و الگوی بارش بر رواناب سطحی و وقایع حدی هیدرولوژیکی، در مقیاس محلی و منطقه‌ای بخصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور، همچنان مورد بحث می‌باشد. در این تحقیق اثر تغییرات حرارت و بارش بر دبی سالانه و ماهانه حوضه آبریز طالقان در محل ورود به سد مخزنی طالقان بررسی شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون‌های آماری وجود روند و وقوع جهش در متغیرهای هواشناسی-هیدرولوژیکی برای مطالعات تغییر اقلیم بررسی گردید. نتایج آزمون روند نشان‌دهنده روند افزایشی درجه حرارت (در سطح احتمال 99%) و رواناب (در سطح احتمال 95%) در طول فصل زمستان خصوصاً در ماههای بهمن و اسفند بود، در حالی که در بارش هیچ‌گونه روندی مشاهده نگردید. همچنین نتایج آزمون جهش حاکی از آن بود که دما در سال 1363 در سطح احتمال 99% دچار جهش مثبت شده است. کوهستانی بودن حوضه، نظریه افزایش دمای هوا در زمستان و ذوب‌شدن برف زمستانه و ایجاد رواناب زودهنگام و به عبارت دیگر به عقب کشیده شدن زمان ذوب برف از فصل بهار به فصل زمستان را مطرح نمود. در ادامه و با استفاده از تکنیک سنجش از دور و با انتخاب ماهواره ترا، سطح پوشش برف حوضه طالقان در طول سال­های 1379-1393 در طول فصل زمستان بررسی گردید. نتایج حاصله حاکی از روند کاهشی سطح پوشش برف در سطح احتمال 99% در بهمن‌ماه بود. بدین ترتیب وجود و اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب حوضه طالقان، با در نظر گرفتن جمیع عوامل نظیر وجود روند مثبت معنی‌دار در درجه حرارت، کاهش سطح پوشش برف، کاهش جریان‌های بهاری و افزایش جریان زمستانه ورودی به سد، علیرغم ثابت ماندن حجم بارش و عمق رواناب سالانه مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه‌گیری نهایی می‌توان گفت که تغییرات اقلیمی در این حوضه خود را به صورت تغییر الگوی بارش یعنی تغییر نوع بارش از برف به باران و همچنین جابجایی فصلی نشان داده است. این مطالعات با توجه به عدم وجود روند در میزان دبی سالیانه وارده به مخزن سد نشان داد که اثر عوامل انسانی در تغییر الگو و میزان رواناب حوضه از تأثیر زیادی برخوردار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Trend of Temperature and Rainfall and its Effects on the Taleghan Dam Water Resources

نویسندگان [English]

  • Manijeh Ezzati 1
  • Alireza Shokoohi Langeroodi 2
  • Vijay P. Singh 3
  • Mojtaba Noori 4
1 Former Graduate Student, Water Engineering department, International University of Imam Khomeini, Qazvin, Iran
2 Professor, Water Engineering Department, International University of Imam Khomeini, Qazvin, Iran
3 Distinguished Professor of Biotechnology and Agricultural Engineering Department, Texas A&M University, College Station, USA
4 Manager, Alborz Regional Water Company, Karaj, Iran
چکیده [English]

Impacts of observed changes in the amount and temporal pattern of precipitation on surface runoff and extreme hydrological events at local and regional scale in dry and semi-dry parts of the country is a controversial subject. In this study, the effect of observes changes in temperature and precipitation on annual and monthly discharges at the mouth of the Taleghan Dam using historical hydrometric and climatic data were investigated. The results of trend analysis indicated that while the total rainfall didn’t show any type of trend, both temperature and runoff increased during winter, especially in months of February and April. Moreover, a positive turning point was observed in the temperature at the significant level of 99% in the year of 1984. This achievement introduced the fact of changing the temporal pattern of snowfall and replacing the season of spring with winter, in terms of snow melting period, across the basin. Further investigation on snow cover, using TERRA images during 2000-2014, revealed that the area of snow cover in February had a meaningful negative trend. Regarding all factors, including positive trend in temperature, reducing the snow cover area, spring flow reduction and winter flow increase despite of constant volume of annual precipitation and runoff, confirmed the occurrence of climatic changes in the Taleghan watershed. In conclusion, the climatic changes imposed their influences on the watershed by changing the precipitation pattern from snow to rainfall and by shifting the season of snow melting. This study suggests that due to the lack of trend in the annual input flow to the reservoir dam, anthropogenic effects, in terms of changing the pattern and amount of runoff in the Taleghan watershed, are not considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic changes
  • trend
  • Climatic turning point
  • Snow
  • Taleghan Dam
Ababaei, B., Mirzaei, F. & Sohrabi, T. (2014). Assessing climate change impacts on Taleghan reservoir daily inflow using data fusion method. Water and Irrigation Management 3(2):12-28. (In Farsi)
Cacho, O., Hean, R., Ginoga, K. & Wise, R. (2008). Economic potential of land- use change and forestry for carbon sequestration and poverty reduction. Part 1 Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra,99 pages.
Chiew, F., Siriwardena, L. (2005). Trend. CRC for catchment hydrology, 29 pages.
 Farrokhnia, A. & Morid, S. (2014). Assessment of the Effects of Temperature and Precipitation Variations on the Trend of River Flows in Urmia Lake Watershed. Journal oh Water and Wastewater, 25(3): 86-97. (In Farsi)
Fujihara, Y., Hosikawa, K., Fujii, H., Kotera, A., Nagano, T., Nagano, T. & Yokoyama, S. (2016). Analysis and attribution of trends in water levels in the Vietnamese Mekong Dealta. Hydrological Processes, 30: 835-845.
Hassanzadeh, E., Zarghami, M., Hassanzadeh, Y. (2011). Determining the main factors in declining the Urmia lake level by using system dynamics modeling. Water Resour Manag 26(1):129–145
Jahanbakhsh, S., Hadiani, M., Banafshed, M. & Dinpajouh, Y. (2010). Modeling of Climate change parameters in Mazandaran province. 4th  International congress on Islamic worlds geography, Zahedan, Iran. (In Farsi)
Jalili, S., Kirchner, I., Livingstone, D. & Morid, S. (2012). The influence of large-scale atmospheric circulation weather types on variations in the water level of Lake Urmia, Iran. Int J Climatol 32(13):1990–1996
Khalili, K., Ahmadi, F., Behmanesh, J. & Verdinejad, V. (2013). An Investigation on climate change effect on air temperature and Sharchai River discharge located in the west of Urmia Lake using trend and stationary analysis. Journal of  Irrigation Science and Engineering 35(4): (In Farsi).
Khalili K, Nazeri Tahroodi M, Khanmohammadi N (2015) Climate change study in West Azarbaijan province regarding Lake Urmia restoration. Water and Soil Science 25(1):223-242. (In Farsi)
Liang, T.G., Huang, X.D., Wu, C.X., Liu, X.Y., Li, W.L., Guo, Z.G. & Ren, J.Z. (2008). An application of MODIS data to snow cover monitoring in a pastoral area:A case study in Northern Xinjiang,Chna.Remote Sensing of Envirnoment ,112:1514 – 1526.
Marcil, G.K., Trudel, M. a& Leconte, R. (2016). Using remotely sensed MODIS snow product for the management of reservoirs in a mountainous Canadian watershed. Water Resources Manage, 30: 2735-2747.
Modarres, R. & Sarhadi, A. (2009). Rainfall trend analysis of Iran in the last half of the twentieth century. Journal of geophysical Research, 114: 1-9.
Mohammadi, B. (2010). Analysis of annual precipitation trend in Iran. Journal of Geography and Environmental Planning, 22(3): 95-106. (In Farsi)
Mozafari,  M. M., Parhizkari, A., Hoseini Khodadadi, M., Parhizkari, R. (2015). Economic analysis of the effects of climate change induced by greenhouse gas emissions on agricultural productions and available water resources (case study: down lands of the Taleghan Dam). Journal of Agricultural Economics and Development 29(1):68-85.
Nikghoojagh, Y. & Yarmohamadi, M. (2008). Evaluation of climate change and investigation of it influences on surface water resources (Caase study: the Ziarat River in Golestan province). 3rd Conference on water resources management, Tabriz Iran. (In Farsi)
Partal, T. & Kahya, E. (2006). Trend analysis in Turkish precipitation data. Hydrological Processes 20(9): 2011-2026.
Shokoohi, A., Raziei, T. & Daneshkar Arasteh, P. (2014). On The Effects of Climate Change and Global Warming on Water Resources in Iran.  International Bulletin of Water Resources &  Development (IBWRD) 2(4): 1-9.
Shokoohi, A. & Morovati, R. (2015). Basinwide comparison of RDI and SPI within an IWRM framework. Water resources management 29:2011-2026.
Shokoohi, A. & Daneshkar Arasteh, P. (2008). Searching for climate change effects on Iran’s climate and surface water resources. 3rd Conference on water resources management, Tabriz Iran. (In Farsi)
Zhang, X., Vincent, L.A., Hogg, W.D. & Niitsoo, A. (2000). Temperature and precipitation trends in Canada during the 20th century. Atmosphere – Ocean, 38(3): 395-429.
 Zhoua, X., Xieb, H. & Hendrickx, J.M.H. (2005). Statically Evaluation of   Remotely Sensed Snow-Cover Products with Constraints from Streamflow and SNOTEL Measurements. Remote Sensing of Environment 94 (2): 214-231