دوره و شماره: دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397 
تحلیل حساسیت پارامترهای مدل دوبعدی انتقال آلودگی در آب‌های کم‌عمق به روش RSA

صفحه 1119-1129

10.22059/ijswr.2018.244628.667779

مهدی خراشادی زاده؛ غلامرضا عزیزیان؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ ابوالفضل اکبرپور


بهبود کارآیی مصرف کود با پایش شاخص تغذیه نیتروژن

صفحه 1189-1200

10.22059/ijswr.2018.249911.667830

آرش رنجیر؛ علی رحیمی خوب؛ حامد ابراهیمیان؛ مریم وراوی پور