ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد سیب‌زمینی تحت تنش آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه لرستان- استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

چکیده

در این تحقیق مدل AquaCrop برای شبیه­سازی رشد سیب­زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری ارزیابی شد. برای ارزیابی مدل از نتایج دو ساله آزمایشات مزرعه­ای شامل سه سطح آبیاری کامل (FI)، 80 درصد نیاز آبی (I80) و 65 درصد نیاز آبی (I65) استفاده شد. در مرحله واسنجی شاخص ریشه میانگین مربعات خطای نرمال­ برای عملکرد و زیتوده در تیمارهای FI، I80 و I65 به ترتیب 5/8 و 58/9، 16/18 و 42/14 و 59/30 و 08/25 درصد بدست آمد. ضریب R2 برای عملکرد و زیتوده در مرحله صحت­سنجی بین 92/0 تا 99/0 متغیر بود که نشان­دهنده دقت بالای مدل در شبیه­سازی بود. کمترین دقت شبیه­سازی در تیمار I65 رخ داد به­طوری که شاخص سازگاری برای زیتوده و عملکرد به ترتیب 79/0 و 91/0 تعیین شد. سرانجام اختلاف بین مقادیر اندازه­گیری شده و شبیه­سازی شده کارایی مصرف آب برای تیمارهای FI، I80 و I65 به ترتیب 2/9، 8/11 و 1/15 درصد محاسبه شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the AquaCrop model to simulation of the potato growth and yield under water stress

نویسندگان [English]

  • zohreh izadi 1
  • Ali heidar Nasrollahi 2
  • bijan haghighati 3
1 lorestan university
2 University of Lorestan
3 Agriculture and Natural Resources Research and Training Center for Chahar Mahal and Bakhtiari
چکیده [English]

Crop simulation models are valuable tools for quantifying crop yield response to water, and for devising strategies to improve agricultural water management. In this study, AquaCrop model was evaluated for simulation of potato biomass, yield and water use efficiency under different irrigation levels. To model evaluation was used from fields results of years 2013 and 2014 at research station of the SHahrekord CHahartakhteh. Field experiments included three irrigation levels; full irrigation (FI), 80% of the water requirement (I80) and 65% water requirement (I65). The model was calibrated and validated using data of the first and second years, respectively. NRMSE index was obtained for yield and biomass in FI, I80 and I65 treatments; 8.5 and 9.58, 18.16 and 14.42 and 30.59 and 25.08 percent, respectively. Was calculated R2 coefficient to compare of yield and biomass in validation step between 0.92 to 0.99, which showed the model accuracy for simulation. The model precision was the level lowest in I65 so that the index of agreement (d) was determined for biomass and yield 0.79 and 0.91 , respectively. The difference percentage of between measured and simulated water use efficiency for treatments FI, I80 and I65 was calculated 9.2, 11.8 and 15.1. In the end, the results showed that the model has less accuracy in I65 treatments

کلیدواژه‌ها [English]

  • AquaCrop model
  • simulation
  • Yield
  • potato
Amiri, A., Bohrani, A., Khorsand, A. and Haghjoo, M. (2015). Evaluating AquaCrop model performance to predict grain yield and wheat biomass, under water stress. Soil and Water Science, 25(2), 217-229. (In Farsi)
Andarzian, B., Bannayan, M., Steduto, P., Mazraeh, H., Barati, M. E., Barati, M. A. and Rahnama, A. (2011). Validation and testing of the AquaCrop model under full and deficit irrigated wheat production in Iran. Agricultural Water Management, 100(1), 1-8.
Babazadeh, H. and Sarai Tabrizi, A. (2012). Assessment of AquaCrop model under Soybean deficit irrigation management conditions. Journal of Soil and Water, 26(2), 329-339. (In Farsi)
Farahani, H. J., Izzi, G., and Oweis, T.Y. (2009). Parameterization and evaluation of the AquaCrop model for full and deficit irrigated cotton. Agronomy journal, 101(3), 469-476
Food and Agricultural Organization.(2014).FAOSTAT database for agriculture. from http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/QC
Haghighati Boroujeni, B. (2015). Effect of different deficit irrigation managements on water use efficiency of potato in furrow and tape drip methods. Ph.D. Dissertation, Shahid Chamran University of Ahwaz, Facualty of Water Science Engineering. (In Farsi)
Iqbal, M.A., Shen, Y., Stricevic, R., Pei, H., Sun, H., Amiri, E., Penas, A. and Rio, S. (2014). Evaluation of the FAO AquaCrop model for winter wheat on the North China Plain under deficit irrigation from field experiment to regional yield simulation. Agricultural Water Management. 135, 61–72.
Karimi Uregani, H.,  Rahimikhoob, A. and Nazarifard, M.H. (2016). Validation and testing of the AquaCrop model for barley in Pakdasht area. Journal of Soil and Water Research, 47(3), 539-549. (In Farsi)
Mirsafi, Z.S., Sepaskhah, A.R., Ahmadi, S.H. and Kamgar-Haghighi, A.A. (2016). Assessment of AquaCrop model for simulating growth and yield of Saffron (Crocus sativus L.). Agricultural Water Management. 211, 343–351.
Raes, D., Steduto, P., Hsiao, T. C., and Fereres, E. (2009). AquaCrop-the FAO crop model to simulate yield response to water: Reference Manual Annexes.
Rahimikhoob, H., Sotoodehnia, A., and Massahbavani, A. R. (2014). Calibration and evaluation of AquaCrop for Maize in Qazvin region. Iranian Journal of lrrigation and Drainage, 8(1), 108-115.
Steduto, P., Hsiao, T.C., Raes, D. and Fereres, E. (2009). AquaCrop—the FAO crop model to simulate yield response to water I. Concepts and Underlying Principles. Agronomy Journal, 101, 426–437.
Tavakoli, A.R., Mahdavi Moghadam, M. and Sepaskhah, A.R. (2015). Evaluation of the AquaCrop model for barley production under deficitirrigation and rainfed condition in Iran. Agricultural Water Management. 161, 136–146.
Ziaee, G., Babazadeh, H., Abbasi, F., and Kaveh, F. (2014). Evaluation of the AquaCrop and CERES-Maize Models in assessment of soil water balance and Maize yield. Iranian Journal of Soil and Water Research, 45(4), 369-518. (In Farsi)