دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 649-859 
4. اثر دما بر خصوصیات تورمی یک خاک متورم‌شونده در چرخه‌های خشک و تر

صفحه 677-686

محدثه امینی کلهرودی؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی


8. ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری عقربه‌ای (سنترپیوت) در مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان

صفحه 723-729

یاسر حمدی احمد آباد؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ علی رسول‌زاده؛ بیژن نظری؛ امین لیاقت


11. بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی مستغرق و توسعه‌ی روابطی جدید برای برآورد خصوصیات آن

صفحه 755-764

امین قاسمی؛ محمد حسین امید؛ محسن نصرآبادی؛ علی رئیسی استبرق


12. بررسی انتشارپذیری یون نیترات در خاک ماسه‌ای با استفاده از مدل HYDRUS-1D

صفحه 765-774

عاطفه آزادی فر؛ امیر سلطانی محمدی؛ هادی معاضد؛ احمد فرخیان فیروزی


17. بررسی اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در ذرت با استفاده از تئوری الاستیسیته

صفحه 819-827

فرزانه شعاری آزاد؛ علی رحیمی خوب؛ مجید قربانی جاوید؛ محمد هادی نظری فر


18. برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از داده‌های نفوذ استوانه‌های دوگانه

صفحه 829-838

پریسا مشایخی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ محمدرضا مصدقی؛ حسین شیرانی؛ مهدی پناهی؛ محمدرضا نوری


19. بهینه‌سازی مقطع سد انحرافی بر اساس الگوریتم ژنتیک

صفحه 839-848

محمد مهدی حیدری؛ سمیرا یوسفی؛ محمد حسین ادیب راد