طراحی یک مدل تصمیم‌گیری چندهدفه به‌منظور تعیین الگوی کشت بهینه تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

با توجه به محدودیت منابع اساسی تولیدی نظیر آب، تخصیص این منابع از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌منظور جلوگیری از هدر رفت منابع آب زیرزمینی و سطحی و همچنین افزایش رونق اقتصادی زارعین، اعمال سیاست‌هایی که بر اساس الگوی کشت و حفظ منابع آب پایه‌ریزی شده‌اند، ضرورت می‌یابد. در چنین شرایطی انتخاب روشی که بتواند اهداف متعدد را در یک محیط شبیه‌سازی نموده و مدیر را برای انتخاب بهترین روش راهنمایی نماید مهم و ضروری به‌حساب می‌آید. یکی از این روش‌ها استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری چندهدفه است. در این مطالعه به‌منظور تعیین الگوی کشت بهینه در افق سال 1418 شمسی، افزایش درآمد کشاورزان و همچنین کاهش افت سطح آب در آبخوان دشت بیرجند تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم به‌عنوان هدف انتخاب شدند. همچنین برای رسیدن به هدف فوق از الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه ازدحام ذرات استفاده شد. به‌منظور شبیه‌سازی رفتار مؤلفه‌های اقلیمی از خروجی‌های مدل BCM2 تحت سناریوی انتشار B1 استفاده شد. نتایج و یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که ظرفیت‌های لازم برای رسیدن به حالت مطلوب‌تری نسبت به وضعیت فعلی وجود دارد، به‌طوری‌که مقادیر بهینه الگوی کشت برای محصولات زراعی و باغی دشت می‌توانند علاوه بر افزایش درآمد کل حاصل از فروش محصولات به کاهش افت سطح آبخوان نیز کمک شایانی را نمایند. افزایش سطح زیر کشت محصولاتی نظیر زعفران، زرشک و عناب به‌عنوان ظرفیت‌های بخش کشاورزی در الگوی کشت بهینه می‌تواند ضمن کاهش افت ارتفاع سطح آبخوان موجبات توسعه اقتصادی را نیز فراهم نماید. همچنین نتایج نشان داد در حالتی که کمترین افت سطح آبخوان به وجود آید، مقدار میانگین سود به هزینه کل محصولات معادل 86/3 خواهد بود. میزان افت سطح آب آبخوان در این وضعیت معادل 9/26 سانتی‌متر در سال به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a multiobjective decision-making model to determine optimal crop pattern influenced by climate change phenomenon (case study: Birjand plain)

نویسندگان [English]

  • ahmad jafarzadeh 1
  • Abbas Khaseii 2
  • Ali Shahidi 2
چکیده [English]

Due to the limitation of Production Main resources such as water, allocation of this resources has a high importance. In order to prevent the Loss of surface water and groundwater resources And also promoting economic prosperity farmers, Applying policies that have been established based on the pattern of cultivation and protection of water resources, will be necessary. In such a situation the choice of method that multiple targets simulated in a environment and guide administrator to choose the best method counts necessary. One of these methods is using of multiobjective metahuristic algorithms. In this study for determinate optimal cultivation pattern on 2039, Increase farmers' income and reduce loss of water levels (influenced climate change effects) in the aquifer Birjand were selected as fitness function. Also for reach to this aim used of multi objective particle swarm optimaization algorithm (MOPSO). for simulation of climate parameters used of BCM2 outputs model under B1emission senarion. Results and discovers of this study showed that there is needful potentioals for reach to better sitution proportion now, So that the optimum values for crops and horticultural crops can moreover raise of total income saling crops, aids to lessen groundwater loss in aqufer. Results showed that Raise of area in crops such as saffron, jujube and barnerry as agriculture potentioal in cultivation pattern In addition to the reduce of groundwater loss can also obtain economic development In the event that caused minimal loss of aquifer level, the average profit to the cost of products will be equivalent to 3.86. Value of groundwater loss in this sitution equal with 26.9 centimeter per year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Benefit Per Cost
  • Yeild
  • MOPSO
Aghajani, A., Bidabadi, F. S., Joolaei, R. and Keramatzadeh, A. (2013). Managing cropping patterns agricultural crops of Three Counties of Mazandarn province of Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5, 596-611.
Alabdulkader, A. M., Al-Amoud, A. I. and Awad, F. S. (2012). Optimization of the cropping pattern in Saudi Arabia using a mathematical programming sector model. Agricultural Economics/Zemedelska Ekonomika, 12, 58-69.
Alamirew, T., Olumana, M. D., Ayalew, S. Aklog, D. and Birhanu, K. T. (2015). Optimizing Cropping Pattern Using Chance Constraint Linear Programming for Koga Irrigation Dam, Ethiopia. Irrigation & Drainage Systems Engineering. 12, 192-201.
Alizadeh, a., Majidi, n., Ghorbani, m. and Mohammadian, f. (2012) cultivation pattern optimization to balance groundwater resource (case study: Mashhad-Chenaran plain). Iran irrigation and drinage, 1, 55- 68 (In Farsi).
Asadpoor, h., Hasani moghadam, m. and Ahmadi, g. (2000). design a multiobjective determination model to appointment optimal pattern cultivation in Naz plain of Sari county. 6th conference of economic iran agriculture. society of economic iran agriculture. (In Farsi).
Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Mariño, M. A. (2015). Risk analysis of water demand for agricultural crops under climate change. Journal of Hydrologic Engineering, 20 (4), Doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001053, 04014060
Bagherian, a., saleh, a. and peykani, g. (2006). optimization of cultivation pattern in Kazeroon region using linear programming. 6th conference of iran Ariculture economic. (In Farsi).
Bavali, m., Adeli, k., Mohammadianm f. and Delangizan, s. (2015). Determine the optimum model for sustainable development of agriculture. Economic of Agriculture and development, 23, 191-216.
Baltar, A. M. and Fontane, D. G. (2008). Use of multiobjective particle swarm optimization in water resources management. Journal of water resources planning and management, 134, 257-265.
Coello, C. A. (2004) Handling Multiple Objectives With Particle Swarm Optimization. IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, 8, 256-279.
Dury, J., Garcia, F., Reynaud, A. and Bergez, J. E. (2013). Cropping-plan decision-making on irrigated crop farms: A spatio-temporal analysis. European Journal of Agronomy, 50, 1-10.
Eberhart, R. C. and Kennedy, J. (1995). A new optimizer using particle swarm theory. Proceedings of the sixth international symposium on micro machine and human science, 39-43. New York, NY.
Erfanifar, s., zibaei, m. and kasraei, m. (2013). usage of multiobjective programming ideal-phazy in cultivation pattern optimization insist on use of soil protection methods. Agriculture science and indosterial 28, 118-124.
Food And Agriculture Organization. NO 33. (2000). yield response to water: the original FAO water production function. Retrieved Novamber 20, 2014. from http://www.fao.org.
Fasakhodi, A. A., S. H. Nouri and Amini, M. (2010). Water resources sustainability and optimal cropping pattern in farming systems; a multi-objective fractional goal programming approach. Water resources management, 24, 4639-4657.
Gill, M. K., Kaheil, Y. H., Khalil, A., McKee, M. and Bastidas, L. (2006). Multiobjective particle swarm optimization for parameter estimation in hydrology. Water Resources Research, 42.
Haouari, M. and Azaiez, M. N. (2001). Optimal cropping patterns under water deficits. European Journal of Operational Research, 130, 133-146.
Water Regional Organization of Southern Khorasan. (2008). Office Water Resource Base Studies. Interdict Rerival Report. (In Farsi)
Jafarzadeh, a. (2015). Development of pumping model of groundwater resources to determine crop pattern in clime change (case study: Birjand plain). Department of Water Science & Engineering, Faculty of Agriculture. university of Birjand. (In Farsi).
Jafarzadeh, a., Khashei, a. and Shahidi, a (2015a) Modeling of climate change effects on saffron water requirement in south. Khorasan province by GIS. Journal of Saffron Research, 3, 163-174.
Jafarzadeh, a., Khashei, a. and Shahidi, a. (2015b). Study of Integrated Urban Wastewater Impacts on Groundwater Levels Influenced Climate Change Effects on 2020-2014 (Case Study: Birjand Plain). iran irrigation and drinage, 9, 490-499. (In Farsi).
Jihad Keshavarzi ministry, assist of programming and economical, center of information technice. (2016). (In Farsi).
Jihad Keshavarzi ministry assist of programming and economical, center of information technice. (2011). Cost Of Crops Prduction. (In Farsi).
Jolaei, r. (2006). makagement of cultivation pattern crops in 3 county of Fars province based   a multiregional model. Agriculture economic.12, 34-47. (In Farsi).
Khashei-siuki, a., Ghahreman, b. and Kouchakzadeh, m. (2010) Application of Agricultur Water Allocationand Management by PSO Optimization Technic (Case study: Nayshabur Plaine) Journal of Water and Soil . 27(2), 292-303. (In Farsi).
Khadem, n. (1990). Agriculture economic politic in deferent systems. Ney (In Farsi).
Matthews, R. B., Rivington, M., Muhammed, S., Newton, A. C. and Hallett, P. D. (2013) Adapting crops and cropping systems to future climates to ensure food security: The role of crop modelling. Global Food Security, 2, 24-28.
Rawabdeh, H., Shatanawi, M., Scardigno, A. and Todorovic, M. (2010) Optimization of the cropping pattern in Northern and Southern part of the Jordan Valley under drought conditions and limited water availability. Economics of Drought and Drought Preparedness in a Climate Change Context. Options Méditerranéenes Série A, 95, 199-206.
Saliani, t. (1996). Cultivation pattern design in development water resource plans. agriculture develope and economic, 4, 91. (In Farsi).
Shirdeli, A. and Dastvar, S. (2014) An optimization technique for cropping patterns and land consolidation: A case study for irrigation network. Management Science Letters. 4(9), 2087-2092.
Singh, D., Jaiswal, C., Reddy, K., Singh, R. and Bhandarkar, D. (2001) Optimal cropping pattern in a canal command area. Agricultural Water Management, 50, 1-8.
Yang, X. G., Liu, Z. J. and Fu, C. (2011) The possible effect of climate warming on northern limits of cropping system and crop yield in China. Agricultural Sciences in China, 10, 585-594