دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-216 
5. بررسی تأثیر تشک جلبکی بر الگوی رسوب در جریانهای تکسویه و موج دار

صفحه 43-53

محمد همتی؛ حجت احمدی؛ استفان لانزونی؛ وحید رضاوردی نژاد


7. بررسی اثر عوامل محیطی و هیدرولیکی بر میزان حذف فسفر زهاب کشاورزی توسط سنگ آهک

صفحه 65-74

فرشته زادجانعلی چوبری؛ مریم نوابیان؛ مجید وظیفه دوست؛ مهدی اسمعیلی ورکی


10. تعیین رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثرتحت شرایط مدیریت سطح ایستابی شورکم‌عمق

صفحه 99-108

پروانه تیشه زن تیشه زن؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه؛ حسین عزیزنسب


16. بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی گردوغبار شهر اهواز

صفحه 159-173

بهناز کریمیان؛ احمد لندی؛ سعید حجتی؛ جواد احدیان


18. بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیط‌های آبی

صفحه 185-195

محمود فاضلی سنگانی؛ علیرضا آستارائی؛ امیر فتوت؛ حجت امامی


19. پیش بینی مقاومت خاک-سیمان بهسازی شده با رزین بوسیله مدل رگرسیونی

صفحه 197-204

محمود بابالار؛ علی رئیسی استبرق؛ ایمان بیت الله پور؛ امین سلطانی


شناسنامه علمی شماره

21. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20


شماره‌های پیشین نشریه