دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-216 
بررسی اثر عوامل محیطی و هیدرولیکی بر میزان حذف فسفر زهاب کشاورزی توسط سنگ آهک

صفحه 65-74

10.22059/ijswr.2016.57979

فرشته زادجانعلی چوبری؛ مریم نوابیان؛ مجید وظیفه دوست؛ مهدی اسمعیلی ورکی


پیش بینی مقاومت خاک-سیمان بهسازی شده با رزین بوسیله مدل رگرسیونی

صفحه 197-204

10.22059/ijswr.2016.57991

محمود بابالار؛ علی رئیسی استبرق؛ ایمان بیت الله پور؛ امین سلطانی