اثر سطوح مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم کنجد با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای تیپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس و محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان

2 محقق پژوهشی پایه 17 - ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مقدار آب در آبیاری قطره‌ای نواری بر کارآیی مصرف آب عملکرد دانه، اجزای عملکرد، درصد روغن، عملکرد روغن دانه و تعیین مناسب‌ترین تیمار آبیاری در سه رقم کنجد ، آزمایشی به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1391-1392 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. فاکتور اصلی مقدار آب در آبیاری قطره‌ای نواری در چهار ســطح بر اساس 50%، 75%، 100% و 125% نیازآبی و فاکتور فرعی، رقم در سه سطح شامل رقم سینتتیک، یلووایت، توده محلی بهبهان (شاهد) می‌‌باشد. مقایسه میانگین عملکرد دانه تیمارها نشان داد اثر آبیاری، رقم و اثر متقابل آبیاری و رقم روی کارآیی مصرف آب، عملکرد دانه، روغن دانه، وزن هزار دانه، تعداد کپسول در بوته در سطح 1% معنی‌دار گردید. مقایسه میانگین عملکرد دانه، روغن دانه، میانگین وزن هزار دانه و تعداد کپسول در بوته نشان از برتری تیمارهای 125% و 100% نیاز آبی بود که برتری معنی داری نسبت به همدیگر نداشتند. لذا با توجه به مصرف کمتر آب در تیمار 100% نیاز آبی، این تیمار برتر معرفی می‌گردد. از نظر کارآیی مصرف آب برتری با تیمار 75% نیاز آبی با میزان 135/0 کیلوگرم بر مترمکعب بود. از نظر عملکرد دانه، روغن دانه، وزن هزار دانه، تعداد کپسول در بوته و کارآیی مصرف آب برتری با رقم کنجد محلی بهبهان بود. از نظر کارآیی مصرف آب، تیمارهای 50%، 75% و 100% نیاز آبی در رقم کنجد محلی بهبهان به ترتیب با مقادیر 131/0، 135/0 و 125/0 کیلوگرم بر مترمکعب، برتری معنی‌داری نسبت به دیگر تیمارها داشته و مشترکاً در کلاس a جای گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects The amount of water of tape tube irrigation on qualitative and quantitative yield of three sesame varieties

نویسندگان [English]

  • Nader Salamati 1
  • Amirkhosro Danaie 2
1 Expert and researcher of Behbahan Agricultural Research Station
2 Researcher and faculty member base of 17 -Behbahan agricultural research station
چکیده [English]

The present study was performed to investigate the effect of different levels of irrigation water applied in tape drip irrigation on yield, seed yield components, oil yield, percentage seed oil content, and seed water use efficiency for three sesame varieties in Behbahan Agriculture Research Station  within the two years 2011 and 2012. The experiment was performed in split plots within the framework of a randomized complete block design of 3 replications . The main factor consisted of the different levels of irrigation water (50%, 75%, 100% and 125% water requirement) in tape drip irrigation and while sub factors consisting of three sesame varieties, namely Syntetik, Yellow white as well as Behbahan local variety.The results indicated that the effects of different levels of irrigation of water on seed yield and its components, and as well on the seed water use efficiency were statistically significant at 1% level. The effect of canola variety on seed yield, thousand seed weight, and number of capsules per plant and seed water use efficiency was also significant at 1% level, the best variety being Behbahan local one. The highest seed yields were obtained for the treatments 125% (1341 Kg/ha) and 100% water requirements (1345 Kg/ha), respectively. However the treatment 100% water requirement was the more appropriate treatment, as it consumed less water. The water use efficiency for the best treatment (Behbahan local variety with 75% of water requirement) was estimated as 0.135 Kg/m3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tape drip irrigation
  • quantity properties
  • Water use efficiency
Alizadeh, A. (2001) Principles and practices of drip Irrigation. Publication of Imam Reza (A). 450 pages (In Farsi).
Alizadeh, A. (2002) Soil, Water, Plants Relationship. 3rd, Emam Reza University press, Mashhad, Iran, ISBN: 964 – 6582 – 21 – 4.
Anonymous. (2011) Department of Agriculture Management Information Behbahan city (In Farsi).
Azari, A. Borumandnasab, S. Behzad, M. (2006) Evaluation of corn in drip irrigation tape. Proceedings of the National Conference on Irrigation and Drainage Networks. Shahid Chamran University of Ahvaz. 579-584 (In Farsi).
Danaie, A KH. (2013) The effect of sowing date on grain yield of sesame new lines and cultivars in Behbahan region 92/43039.Final Report. Registration No. 92/43039. Scientific Information and Documentation Centre for Agricultural Research:1(In Farsi).
F.A.O. (2007) Available (online: http//www.FAO.org)
GhadamiFirouzabadi, A. And Mazaherilaqhab h. (2007) Effect of irrigation methods on yield and water use efficiency and leakage type canola varieties. Scientific Seminar on the National Plan irrigations and sustainable development. 583 to 590(In Farsi).
GhadamiFirouzabadi, A. (2006) Comparison of water use efficiency in irrigation systems distress (Hamadan Province). Proceedings of the National Conference on Irrigation and Drainage Networks. ShahidChamran University of Ahwaz. 1031 to 1037(In Farsi).
Hasanzadeh, M, Ebadi, A. Panahyan-e-Kiv, M. Jamaati-e-Somarin, Sh. Saeidi, M. and Gholipour, A.(2009) Research. Journal of Enviromenal science 3(2): 239-244, 2009 ISSN 1819-3412 Academic Journal Inc.
Kassab. O. M, A. A. El-Noemani and El- Zeiny, H. A.(2005) Jouranl of Agronomy 4(3): 220-224, 2005 ISSN 1812-5349 2005 Asian Network for Scientific Information.
Kheyrabi, J. Tavakoli, AR M. R. Entesari, AR and Salamat, AR. (1996) Defficit irrigation guidelines. Journal No. 2. Workgroup crop water requirements and crop management. National Committee on Irrigation and Drainage. 218 pages (In Farsi).
Manal, M. Tantawy Samiha, A. Ouda Fouad, A. (2007) Department of Water Requirements and Field Irrigation Research, Soil, Water and Environment. Research Institute, Agricultural Research Center, Egypt. Journal of Applied Sciences Research, 3(1): 7-12, 2007 © 2007, INSInet Publication 46:24-251.
Salamati, N. Delbari, M. (2014) Effects of the Amount of Water in Tape Drip Irrigation on Quality and Quantity of Yield of Two Canola Varieties in Behbahan Region. Jouranl of water research in agriculture, 28(3): 329-340 (In Farsi).
Sepaskhah, A.R. and Andam, M. (2001) Crop coefficient of sesame in a semi-arid region of I. R. Iran. Agric Water Manage, 49: 51-36.
Torfi, K.Keyhani, AR.Shahidi, A. (2006) Experience using T-Tape irrigation in agriculture Andimeshk. Proceedings of the National Conference on Irrigation and Drainage Networks. ShahidChamran University of Ahvaz. 997 to 1005(In Farsi).
Weiss, E. A. (1991) Unpublished on sesame trials in Tanzania and Kenya.19:52-63.
ZeeyaTebarAhmadi, Mkh. (1992) Chapter 7 of Part 15 of the National Administration Guidelines Soil Conservation Engineering United States of America (In Farsi).