ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری عقربه‌ای (سنترپیوت) در مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد

2 استاد گروه آبیاری آبادانی دانشگاه تهران

3 استاد گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

5 استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

6 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

چکیده

با ارزیابی سامانه‌های آبیاری بارانی اجرا شده می‌توان میزان موفقیت این سامانه‌ها را تعیین کرد و راه‌کارهای عملی برای بهبود بازده آبیاری این سامانه‌ها و پیشنهادها برای سامانه‌های آتی را ارائه نمود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وضعیت و عملکرد سامانه‌های عقربه‌ای اجراشده در منطقه مورد مطالعه بود. در این تحقیق 5 سامانه آبیاری عقربه‌ای (عقربه ای) در مزارع یونجه، ذرت و چغندرقند کشت و صنعت و دامپروری مغان شهرستان پارس­آباد به‌عنوان نمونه انتخاب شد. هر سامانه در 3 آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی شامل، میانگین ضریب یکنواختی، یکنواختی توزیع، بازده پتانسیل کاربرد آب در ربع پایین، بازده واقعی کاربرد آب در ربع پایین، تلفات بادبردگی و تبخیر در مزارع موردمطالعه به ترتیب 50/47، 40/60، 10/50، 10/50 و 32/5 درصد به دست آمد. تجزیه و تحلیل عوامل ارزیابی نشان داد که سامانه‌های عقربه ای موردمطالعه از کارایی مناسبی برخوردار نبودند. دلیل کارایی نامناسب، بیشتر مربوط به مسائل مدیریتی و اشکالات فنی سامانه‌ها بود که مورد توجه قرار نگرفته بود. مقادیر پایین AELQ و PELQ به علت ناسازگاری شرایط کارکرد و طراحی نامناسب سامانه بود که باید مورد توجه و بازبینی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of center pivot systems in Moghan Agro-Industry and Livestock

نویسندگان [English]

 • Yaser Hamdi Ahmadabad 1
 • Abdolmajid Liaghat 2
 • Tymor Sohrabi 3
 • Ali Rasoulzadeh 4
 • Bijan Nazari 5
 • Amin Liaghat 6
5 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Evaluating the implemented sprinkler irrigation systems, made it possible to determine these systems level of success; and presented practical solutions to improve the efficiency of these systems and offered suggestions for future systems. The main objective of this study was to evaluate the status and performance of the implemented center pivot systems in the study area. In this study, 5 center pivots were chosen in alfalfa, maize and sugar beet fields in Moghan Agro-Industry and Livestock. Each system was evaluated in 3 experiments. The results showed that, average distribution coefficient, distribution uniformity, PELQ, AEQL, evaporation and wind drift losses are about 47.5, 60.4, 50.1, 50.1 and 7.6, respectively. Analyses of these evaluation parameters showed that the existing center pivot systems in the study fields were not efficient. The Low efficiency of these systems was results of improper management and technical issues that were not considered. The reason for the low amount of AELQ and PELQ was improper designing and operation of these systems that should be considered and revised.

کلیدواژه‌ها [English]

 • AELQ
 • distribution coefficient
 • distribiution uniformity
 • PELQ
 • Performance Evaluation
ASAE Standards, 41 st ed (1994) The procedures for determining the uniformity of water distribiution of center pivot and moving lateral irrigation machines equipped with spray or sprinkler nozzles.
Ascough, G. W. and Kiker, G. A. (2002). The effect of irrigation uniformity on irrigation water requirements. Journal of Water SA, 28(2), 235-241.
Doustmohammdi, M., Soltanimohammadi, A., RezaiiRad, H. (2013). Evaluation performance center pivot irrigation system in Qom. In: First National Conference on Water Crisis, 15-16 May., Islamic Azad Univercity of Isfahan, Iran, pp. 410-419.
Frooghi, F. and Ghaemi, A. (2007). Determination of evaporation and wind drift losses under Center pivot irrigation machine in Badjgah region. Journal of Irrigation & Drainage, 1(1), 63-70.(InFarsi).
Ghaemi, A. A. (2004). Hydraulic Evaluation and Testing of Iranian Made Center Pivot Irrigation System. Journal of Agricultural Engineering Research, 5(19), 28-48. (In Farsi).
Ghamarnia, H. and Sepehri, S. (2010). A comparison of private and public pressurized irrigation systems in different parts of the Kermanshah province west Iran. Journal of Food, Agriculture and Environment, 8(1), 321-325.
López-Mata, E., Tarjuelo, J. M., de Juan J. A., Ballesteros, R. and Domínguez, A. (2010). Effect of irrigation uniformity on the profitability of crops. Journal of Agricultural Water Management, 98(1), 190-198.
Louie, M. J. and Selker, J. S. (2000). Sprinkler head maintenance effects on water application uniformity. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 126(3), 142-148.
Markley, P. and Allen, G. (2004). Sprinkle and trickle irrigation lecture notes.1th Ed. Utah state university,Utah, 279 p.
Martinez, J. M., Valero, J. A. and Martin-Benito, T. (2003). Behaviour of several kinds of emitters on water distribution with center pivot equipments Comportement de quelques types d'asperseurs sur la distribution d'eau des pivots.
Merriam, J. L. and Keller, J. (1978). Farm irrigation system evaluation: A guide for management. Department of Agricultural and Irrigation Engineering, United States University, Logan, United States, 271P.
Merriam, J. L., Shearer, M. N., Burt, C. M. and Jensen, M. E. (1980). Evaluating irrigation systems and practices. Design and operation of farm irrigation systems.721-760.
Mikhak bairanvand, Z., BroomandNasab, S., IzadPanah, Z. and Maleki, A. (2014). The efficiency of irrigation systems, sprinkler irrigation in Khorramabab. Journal Of Water and Irrigation Management, 4(2), 191-202. (In Farsi).
Montazar, A. and Sadeghi, M. (2008). Effects of applied water and sprinkler irrigation uniformity on alfalfa grown and hay yield. Journal ofAgricultural water management, 95(11), 1279-1287.
Omary, M., Camp, C. R. and Sadler, E. J. (1997). Center Pivot irrigation system modification to provide variable water application depths. Journal ofApplied Engineering in Agriculture, 13(2), 235-239.
Ouazaa, S., Latorre, B., Burguete, J., Serreta, A., Playan, E., Salvador, R., Paniagua, P. and Zapata, N. (2015). Effect of the start – stop cycle of center-pivot towers on irrigation performance: Experiments and simulations. Journal ofAgricultural Water Management, 147(2015), 163-174.
Playa´n, E. and Mateos, L. (2006). Modernization and optimization of irrigation systems to increase water productivity. Journal ofAgricultural Water Management, 80(1), 100-116.
Roland, L. (1982). Mechanized sprinkler irrigation. FAO irrigation and drainage, 409p.
Salah, A. R. (2013). Evaluation of speed Effect on Center Pivot Irrigation System Performance at Waha Project under Sudan North State Conditions.In: International Conference on Civil and Architecture Engineering, Malaysia.
Sohrabi, T. and Asilmanesh, R. (1998). Evaluation performance center pivot irrigation system in karaj. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2(2), 1-14.(In Farsi).
Yan, H., Jin, H. and Qian, Y. (2010). Characterizing center pivot irrigation with fixed spray plate sprinklers. Journal ofScience China Technological Sciences, 53(5), 1398-1405.