دوره و شماره: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 774538، بهمن و اسفند 1391، صفحه 163-299 (مجله تحقیقات آب و خاک ایران) 
2. تغذیه روی و منگنز درختان اقاقیا، نارون و چنار فضای سبز شهر اصفهان به روش چالکود

صفحه 175-182

محبوبه انتظاری؛ حسین شریعتمداری؛ احمد جلالیان؛ مریم تابان


8. تأثیر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم بر جذب فسفر در خاکهای آهکی

صفحه 233-239

ندا مرادی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ بابک عبدالهی


9. برآورد پارامترهای معادلة توده‌ای- پراکنشی تعادلی با استفاده از داده‌های هیدرولیکی خاک

صفحه 241-248

محمدعلی محمودی؛ مهدی شرفا؛ مهدی همایی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی


12. اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت

صفحه 271-278

محمد خرمیان؛ سعید برومندنسب؛ فریبرز عباسی؛ سیدرضا اشرفی زاده


14. واکنش کلونیزاسیون میکوریزایی و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز) در برابر قارچ‌کش‌های نانو، بیولوژیک و شیمیایی

صفحه 291-299

سیده مریم سیفی؛ علی کاشانی؛ فرهاد رجالی؛ مهدیه تیماج چی؛ مریم عباسیان؛ محمدرضا اردکانی