دوره و شماره: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 774538، بهمن و اسفند 1391، صفحه 163-299 (مجله تحقیقات آب و خاک ایران) 
8. تأثیر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم بر جذب فسفر در خاکهای آهکی

صفحه 233-239

10.22059/ijswr.2012.24351

ندا مرادی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ بابک عبدالهی


12. اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت

صفحه 271-278

10.22059/ijswr.2012.24355

محمد خرمیان؛ سعید برومندنسب؛ فریبرز عباسی؛ سیدرضا اشرفی زاده


14. واکنش کلونیزاسیون میکوریزایی و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز) در برابر قارچ‌کش‌های نانو، بیولوژیک و شیمیایی

صفحه 291-299

10.22059/ijswr.2012.24357

سیده مریم سیفی؛ علی کاشانی؛ فرهاد رجالی؛ مهدیه تیماج چی؛ مریم عباسیان؛ محمدرضا اردکانی