اصلاح الکتروسینتیکی خاک آلوده به فلزات سنگین و تاثیر آن بر کربن زیست توده و ضریب میکروبی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

2 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

3 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

در طی سال‌های اخیر، استفاده از روش الکتروسینتیک برای اصلاح خاک‌های آلوده بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اما هنوز نگرانی‌هایی در مورد اثر این فرآیند بر فعالیت میکروبی خاک وجود دارد. در این تحقیق تغییرات غلظت فلزات سنگین قابل استخراج با اسید نیتریک چهار نرمال، کربن زیست توده میکروبی و ضریب میکروبی بعد از اصلاح الکتروسینتیکی یک خاک طبیعی آلوده به فلزات سنگین روی، سرب، نیکل و کادمیوم در مقیاس آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بعد از 20 روز اعمال اختلاف پتانسیل 30 ولت (83/0 ولت در هر سانتیمتر ستون خاک)، بیش از 30 درصد فلزات سنگین در نزدیکی آند خارج شد، در حالی که درصد خروج در 24 سانتیمتری کاتد در مورد برخی از فلزات (کادمیوم و سرب) منفی بود. بعلاوه، میزان کربن زیست توده میکروبی و ضریب میکروبی کاهش معنی داری (p < 0.01) را نشان داد، بیشترین کاهش در نزدیکی کاتد که فلزات سنگین تجمع یافته بود مشاهده شد. عدم کنترل pH و روند افزایشی آن از آند به کاتد، بیشترین تاثیر منفی را در این زمینه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrokinetic Remediation of a Heavy Metal-Contaminated Soil and its Effect on Microbial Biomass-C and on Microbial Coefficient

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bahemmat 1
  • Mohsen Farahbakhsh 2
  • Ahmadali Poorbabaei 2
  • Gholamreza Savaghebi 3
چکیده [English]

Use of electrokinetic technique for remediation of contaminated soils has recently been highly attended to, but there are still concerns regarding the effect of this process on soil microbial activity. In this study, changes in concentration of heavy metals extractable through 4N nitric acid, microbial biomass-C, and microbial coefficient, following electrokinetic remediation of a native soil contaminated with heavy metals (zinc, lead, nickel and cadmium) in and at a pilot-scale were evaluated. After 20 days of soil being imposed to a constant voltage gradient of 0.83 Vcm-1 of soil column, the results revealed that over 30 percent of heavy metals close to the anode were removed. However, removal of metals from a distance of 24 cm from cathode about some of the metals (cadmium and lead) is negative. The effect of electrokinetic remediation on biological parameters showed that the level of microbial biomass-C as well as microbial coefficient (following the electrokinetic process) decreased significantly (p< 0.01) with the highest reduction being observed near the cathode where heavy metals had been accumulated. A lack of pH control and its rising trend from anode towards the cathode has most negatively affected the process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Electrokinetic remediation
  • Heavy metals
  • Microbial biomass-C
  • Microbial coefficient