دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 591009، مهر 1390، صفحه 1-161 (مجله تحقیقات آب و خاک ایران) 
تعیین بهترین مدل محاسبه ضریب تشت در منطقه آمل بر پایه‌ی آنالیز حساسیت

صفحه 9-17

وحید یزدانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حدیثه نوری؛ حمیده نوری؛ حمید زارع ابیانه


تاثیر مصرف چهار ساله سولفات روی بر عملکرد و کیفیت پرتقال سانگین

صفحه 77-86

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری؛ محمد جعفر ملکوتی


تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی

صفحه 129-141

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ امیر لکزیان؛ مهدی نصیری محلاتی


بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد، عملکرد و جذب منگنز توسط سویا

صفحه 143-153

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری؛ محمدجعفر ملکوتی