بررسی توان تحمل به شوری وخشکی جدایه های ریزوبیومی همزیست عدس در شرایط درون شیشه ای

نویسنده

دانشیار، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش 220 جدایه ی ریزوبیومی از دو دشت کشت دیم عدس (مغان و کوهین) نمونه‌برداری و مورد آزمون قرار گرفت. با انجام آزمایشات آزمایشگاهی و گلخانه ای( انجام آزمون PIT ) از صحت جنس،گونه و خلوص189 سویه ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار ویسیه (Rlv) Rhizobium leguminosarum b.v. viciea (lenti) همزیست عدس اطمینان حاصل شد. تست تحمل به شوری جدایه های ریزوبیومی با استفاده از محیط کشت YMA+ BTB و نمک NaCl در شوری های 10، 20، 30، 40 و50dS/m انجام شد. از بین189سویه ی ریزوبیومی همزیست عدس تعداد 101 سویه ریزوبیومی کاملاً حساس (EC=10 dS/m) و تعداد 25 سویه به عنوان خیلی متحمل و 10 سویه به عنوان سویه های برتر (سوپر استرین های) کاملا" متحمل به شوری در EC=50 بودند. تعداد باکتریهای ریزوبیومی رشد یافته مربوط به دشت کوهین در شوری های 10 تا 50 به ترتیب 55، 51، 50، 27 و 37 سویه بود در صورتیکه در دشت مغان این اعداد به ترتیب برابر 46، 42، 21، 8 و 8 سویه بود، بطور کلی تحمل به شوری باکتریهای ریزوبیومی دشت کوهین بیشتر از باکتریهای ریزوبیومی دشت مغان بود. دراین پژ‍وهش میزان تحمل به خشکی سویه های ریزوبیومی در محیط کشت PEG+ YMB انجام پذیرفت. در این آزمون میزان خشکی بر اساس دانستیه ی نوری (O.D) سوسپانسیون باکتریایی تعیین گردید. میزان تحمل به خشکی باکتریهای ریزوبیومی در چهار سطح کاملاً متحمل، متحمل ، حساس و کاملاً حساس به خشکی ترتیب برابر با O.D> 0.5 O.D=0.4-0.5, , O.D=0.3-0.4 و O.D < 0.3 گروه بندی شد. از بین 10 سوپراسترین (سویه های کاملا" متحمل) انتخاب شده در آزمون میزان تحمل به خشکی، باکتری های برتر دشت مغان شامل 6 سویه در صورتی که باکتریهای برتر مربوط به دشت کوهین 2 سویه بود. در نهایت امید است که سوپراسترین های انتخابی این مرحله از پ‍‍ژوهش از نظر تحمل به شوری و خشکی بتواند در مراحل بعدی طرح مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Tolerance of Lentil - Rhizobial Strains to Salinity and Drought in vitro Conditions

نویسنده [English]

  • Hoseinali Alikhani
چکیده [English]

In this research 220 rhizobial bacteria were isolated from two lentil dryland farming flat plains of Moghan and Koohin. They were then tested in vivo as well as in vitro to make assurance of 184 purified strains of rhizobium leguminosarum biovar vicial (lentil). BTB +YMA culture media with different levels of salinity through NaCl (10, 20,30,40,50dS/m) application were used in salinity tolerance test of lentil rhizobial symbiosis strains. Among the 189 rhizobial strains, 101 were found out to be completely sensitive (EC=10 dS/m), 25 were very tolerant while 10 were classified as super strains, because of their being completely tolerant to salinity. The numbers of Koohin flat plain nurtured rhizobial strains in five salinity levels (in the range of 10 to 50) were respectively 55, 51, 50, 27, 37 while for Moghan flat plain , these numbers were recorded 46,42, 21, 8 and 8, Altogether Koohin flat plain rhizobacteria were more highly salinity tolerant than Moghan flat plain rhizobacteria. Drought tolerance test of rhizobial strains was performed in PEG 6000 +YMA culture media. The drought levels were evaluated as based on optical density of bacterial suspensions prepared for the test. Drought tolerance of rhizobacteria were grouped in 4 levels of completely tolerant, tolerant, sensitive and completely sensitive by as judged through respective optical densities of OD<0.3, OD=0.3-0.4 OD=0.4-0.5, OD>0.5. From among the 10 super strains(completely tolerant) identified, 6 from Moghan flat plain, and 2 super strains from Koohin flat plain were selected. At last it is hoped that the super strains (salinity and drought) identified in this phase of research can be effectively used in later greenhouse studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • NaCl
  • PEG
  • rhizobium
  • salinity