تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی

نویسندگان

1 دکتری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کیفیت خاک نقش قابل توجهی در ثبات اکوسیستم های خشکی، بویژه سیستم های تولید محصولات زراعی دارد. به منظور ارزیابی تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر کیفیت خاک و نیز تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی مطالعه ای در سه منطقه از استان های خراسان رضوی و شمالی انجام شد. در هرمنطقه دو سیستم کم نهاده و پرنهاده تولید گندم و سیستم طبیعی جهت انجام بررسی انتخاب گردیدند. از خاک هر یک از مزارع و واحدهای انتخابی از سیستم طبیعی نمونه برداری انجام شد و بافت خاک، مواد آلی خاک و تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی در هر نمونه تعیین گردید. بر اساس نتایج این مطالعه اقلیم بر بافت خاک تاثیر داشت و با کاهش میانگین درجه حرارت سالیانه و افزایش بارندگی سالیانه بافت خاک سنگین تر شد. مواد آلی خاک نیز تحت تاثیر اقلیم و فعالیت های کشاورزی قرار گرفت و در سیستم های کشاورزی هر منطقه بیشترین مقدار را نشان داد. تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی نیز تحت تاثیر فعالیت های کشاورزی افزایش یافت. بنابراین به طور کلی سیستم های کشاورزی در مناطق خشک باعث افزایش درصد مواد آلی خاک و تنوع و فراوانی حشرات خاک زی و یا به عبارت دیگر افزایش کیفیت خاک گردیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Agro-ecosystem Management on Soil Organic Matter and on Diversity and Abundance of Soil Invertebrates

نویسندگان [English]

  • Alireza Khodashenas 1
  • Alireza Koochaki 2
  • Parviz Rezvani Moghaddam 2
  • Amir Lekzian 3
  • Mahdi Nasiri Mahallati 2
1
2
3
چکیده [English]

Soil quality is the most suitable index to an assessment of the stability of terrestrial ecosystems, especially agro-ecosystems. To determine the effects of agricultural practices on soil organic matter, species richness and abundance of soil invertebrates, a study was conducted in three regions of Razavi and Northern Khorasan Provinces, Iran. Soil were taken from in each winter wheat field of the study area, and as well from some samples selected areas of the natural ecosystem. Soil texture, organic matter, diversity in and abundance of soil invertebrates were determined. The results showed that climate affects soil texture as well as organic matter, so that with increase in mean annual precipitation and a decrease in mean annual temperature, soil texture was finer and soil organic matter increased. Organic matter was affected by agricultural practices and followed increasing trend with in agricultural systems going on in each region. Also diversity and abundance of soil invertebrates increased with prevalence of agricultural systems. As a whole, we suggested that soil quality increased in agricultural systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Soil characteristic
  • Soil invertebrates' abundance
  • Soil invertebrates' diversity
  • soil organic matter