تاثیر مصرف چهار ساله سولفات روی بر عملکرد و کیفیت پرتقال سانگین

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

2 استاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آزمایش در این تحقیق به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و چهار تکرار بر روی درختان پرتقال سانگین با پایه نارنج به مدت 4 سال (81– 1378) در استان مازنـــدران (ایستگاه مرکبات مهدشت ساری) انجام شد باغ مورد مطالعه دارای بافت لوم رسی، کربنات کلسیم معادل 5/2 درصد و روی قابل استفاده (با عصاره گیر DTPA) 4/2 میلی گرم در کیلوگرم بود. هر درخت به عنوان یک واحد آزمایشی در هر بلوک در نظر گرفته شد. تیمارهای این تحقیق شامل:‏ 0T- شاهد (بــــدون کوددهی سولفات روی) 1 T- 50 گرم روی خالص به ازای هر درخت به‌صورت پخش سطحی 2T- 100 گرم روی خالص به ازای هر درخت به‌صورت پخش سطـــــــحی 3T- 200 گرم روی خالص به ازای هر درخت به‌صورت پخش سطحی 4T- 50 گرم روی خالص به ازای هر درخت به‌صورت نواری 5T- 100 گرم روی خالص به ازای هر درخت به‌صورت نواری 6T- 200 گرم روی خالص به ازای هر درخت به‌صورت نواری 7T- تغذیه برگی با غلظت 2 در هزار سولفات روی 8T- تغذیه برگی با غلظت 3 در هزار سولفات روی 9T- تغذیه برگی با غلظت 4 در هزار سولفات روی بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مصرف سولفات روی در کلیه تیمارها عملکرد میوه (05/0› a) و همچنین غلظت روی برگ (01/0› a) را به طور معنی‌داری نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین اثر روش‌های مختلف مصرف سولفات روی بر عملکرد و خواص کیفی پرتقال سانگین بررسی و گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Rates and Methods of Application of Zinc on Yield, and Fruit Quality in Satsuma Mandarin

نویسندگان [English]

  • Ali Asadi Kangarshahi 1
  • Negin Akhlaghi Amiri 1
  • Mohammad Jafar Malakouti 2
1
2
چکیده [English]

The experiment in this study was conducted as a completely randomized block design with ten treatments and four replications. Treatments included: To- control, T1- 50g of Zn per tree as broadcast application, T2-100g Zn per tree, broadcast application, T3- 200g Zn per tree as broadcast application, T4- 50 g Zn per tree as band application, T5- 50g Zn per tree, band application, T6-100g Zn per tree as band application, T7- foliar application with concentration of 2kg ZnSO4 in 1000 lit of water, T8- foliar application with a concentration of 3kg ZnSO4 in 1000 lit. water, T9- foliar application with a concentration of 3kg ZnSO4 in 1000 lit. of water. Results of the experiment with Satsuma mandarins indicated that zinc application increases fruit yield and also leaf zinc concentration significantly with the highest yield and leaf zinc concentration coming from treatment T9. The effect of the rates and methods of application of zinc sulfate on fruit was evaluated and reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • citrus
  • Rate and methods
  • Zinc