خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی کربنات‌ها در برخی از خاک‌های اریدی سول و اینسپتی سول

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و فناوری پردیس کشاورزی

2 استادیار، دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس کشاورزی

چکیده

کربنات‌ها از ترکیبات رایج در خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک هستند. کربنات‌های موجود در خاک از نظر ترکیب شیمیایی و کانی‌شناسی، منشا، خصوصیات فیزیکی، میکرومورفولوژیکی و میزان فعالیت در خاک دارای تنوع قابل توجهی هستند. این تنوع موجب بروز ویژگی‌های مختلفی در خاک‌های آهکی می‌شود. با توجه به مطالعات انجام شده و منابع موجود شش پروفیل حاوی کربنات از رده‌های اریدی‌سول و اینسپتی‌سول در محدوده شهرستان کرج انتخاب، تشریح و نمونه برداری گردیدند. ابتدا خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها مطالعه و سپس مقاطع نازک جهت بررسی خصوصیات میکرومورفولوژیکی تهیه و مطالعه گردیدند. جهت شناسایی کربنات‌های مختلف از روش رنگ آمیزی مقاطع نازک با محلول‌های فیگل و آلیزارین قرمز استفاده گردید. کانی‌شناسی کربنات‌ها بر روی پودر تهیه شده از تجمعات کربناته و کانی‌شناسی رس‌ها نیز بر روی نمونه‌های جهت یافته انجام شد. میکرومورفولوژی و کانی‌شناسی شکل‌های مختلف کربنات‌ها شامل گرهک‌ها، بلورهای اسپاریت و میکریت، بلورهای سوزنی شکل و لامینارکپ مورد مشاهده نشان داد که این تجمعات عمدتا از نوع کلسیت و در برخی موارد از نوع کربنات‌های کلسیم/منیزیم می‌باشند. کانی‌شناسی رس نیز حاکی از تنوع کانی‌های رسی با غالبیت اسمکتایت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Micromorphological and Mineralogical Properties of Carbonates in Some Aridisols and Inceptisols

نویسندگان [English]

  • Zeinab Moradi 1
  • Ahmad Haidari 2
چکیده [English]

Carbonates are among the most common soil constituents in arid and semiarid zones. They exhibit many significant differences in their chemical and mineralogical, suite, origin, physical and micromorphological properties and consequently in their activities in soil. The differences cause different properties of calcareous soils. Six profiles of Aridisols and Inceptisols with carbonate accumulations were selected and analyzed as according to standard methods. Following an analysis of the physical and chemical properties, thin sections were prepared and scrutinized for a distinction of the origin of carbonates, using staining with Figel and red Alizarin red solutions. Powder X ray diffractometry was carried out for carbonate detection, while clay mineralogy study being done on the oriented pure clay samples. Micromorphology and mineralogy of carbonates (nodules, sparite, micrite, needle-shape calcite and laminarcap) showed calcium carbonate as the dominant carbonatic mineral. However calcium/magnesium carbonates were also recognized as present in some cases. The dominant clay minerals were spotted as smectites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Calcareous soils
  • Micrite
  • Pedogenic and lithogenic carbonates
  • Sparite